Publicerad 1903   Lämna synpunkter
AVANCEMANG avaŋ1semaŋ4, äfv. 10— (avanngsemánng Dalin (1850)), n. ((†) m. Porath Pal. svec. 2: K 1 b (1693; i bet. 1)); best. -et; pl. = l. -er.
Ordformer
(fordom regelbundet o. ännu ofta skrifvet avancement. avansiament Oxenst. brefv. 5: 63 (1613). avancemente Abrahamsson 103 (1726), C. Gyllenborg Sprätth. 86 (1737))
Etymologi
[jfr t. avancement, eng. advancement, af fr. avancement, af fr. avancer (se AVANCERA)]
anv. ss. vbalsbst. till AVANCERA.
1) (†) motsv. AVANCERA II 1: framsträckning. De röra foten eller kroppen utan Avancement af Klingan. Porath Pal. svec. 1: D 2 b (1693). Därs. 2: K 1 b.
2) motsv. AVANCERA I 2.
a) [jfr ä. fr. trois ou quatre cents pas d’avancement] (numera knappast br.) i allm.: förflyttning framåt. Lyfft hastigt din fot upp til avancement. Porath Pal. svec. 3: A 2 b (1693).
b) jäg. motsv. AVANCERA I 2 c. Långsamt och försigtigt, men orubbligt säkert gick avancementet. Bibl. f. jäg. 3: 384 (1896).
c) ridk. motsv. AVANCERA I 2 d. Att .. från stället företaga ryggning eller avancement. Ehrengranat Häst. rör. 64 (1818).
3) [jfr motsv. anv. i t., eng. o. fr.] motsv. AVANCERA I 5, II 3, III: (successiv) uppflyttning till högre l. förnämligare l. bättre tjänst l. befattning, befordran (se d. o. 2). Oxenst. brefv. 5: 63 (1613). Vid avancementer bör i ackt tagas, at ingen efter Caracteren (dvs. titeln), utan efter den lön han står på staten före, må befordras. 2 RARP 2: 398 (1723). (Dygden blifver) aldrig .. obelönt, fast ej altid med avancementer, äre titlar och guldberg. SP 1780, s. 450. Nu hoppas jag Kongl. Maj:t i nåder förskonar mig från vidare avancement. Tegnér 5: 407 (1824). Det ansågs (på 1700-talet) för ett avancement att få transport från någon af de öfriga fakulteterna till den teologiska. Afzelius Benzelius d. ä. 2: 245 (1902). — (†) i allmännare anv.: framgång, uppkomst. Effter .. Major Usler .. myket sätter sin stat på att sökia sitt avancement under oss och blifua vår undersåte här i rijket. Oxenst. brefv. 1: 569 (1630). Avancement, framsteg, .. vpkomst. Swedberg Schibb. 251 (1716).
4) (föga br.) i fråga om elev: successiv uppflyttning (från klass till klass). Lärjungarnes .. avancement inom skolan samt deras mogenhetsförklaring. W. Hoffstedt i Tekn. tidskr. 1884, s. 62.
5) (föga br.) skrädd. vid måttagning till rock: benämning på (ett mått som tages öfver) ett parti som sträcker sig från ryggens midtlinje fram under armen till det ställe där denna förbinder sig med bröstet. Lange Klemm 9 (1853). Lindewall Tillskär. 8 (1899).
6) (†) motsv. AVANCERA II 4: flyttande (af ngt) till en tidigare tidpunkt; företagande (af ngt) i förtid, antecipation. Allmogen (hade) allaredo i the andre lähnen med avancementet samtyckt (dvs. samtyckt att låta utskrifningen företagas ett år tidigare, än ursprungligen beslutats). RARP 6: 7 (1656). Därs. 15.
Ssgr (i allm. till 3): AVANCEMANGS-AFGIFT0103~, äfv. 1003~02 l. ~20. (förr) = -PENNING(AR). Ordn. ang. Vadstena krigsmanshus ink. 31 Dec. 1689, mom. 13; jfr Gynther Förf. 1: 474 (1851).
-BESPARING~020. (förr) om den innehållning af lön som för en befordrad egde rum, dels under förslags- o. liggetiden, dels under det därpå följande aftjänandet af begrafningshjälp. Publ. handl. 9: 438 (1770). A. W. Kinberg i NF (1876).
-BESPARINGS-MEDEL—010~20, pl. jfr föreg. Stadg. ang. landtmil. 4: 1590 (1717). Publ. handl. 9: Reg. (1801). RSProt. (1891).
-KASSA~20. jfr föreg. Betjeningens dödsfalls- och avancementscassa. Bergv. 4: 588 (1822).
(5) -MÅTT~2. skrädd. Lange Klemm 9 (1853).
-PENNING(AR)~20. (förr) afgift som vid befordran erlades till vissa stiftelser, i sht till Vadstena krigsmanshuskassa o. amiralitetets krigsmanskassa; befordringsafgift. K. resol. 6 Febr. 1685, § 9. Publ. handl. 2: 956 (1732). Med Avancementspenningar, förstås den afgift som till Krigsmanshus-Fonden erlägges, för befordringar till verkelig Tjenst, undfången Fullmagt å högre Caracter, samt upphöjelse till Adelige värdigheter. Bonsdorff Kam. 728 (1833). Kindblad (1867).
-REKOGNITION. (†) = föreg. Publ. handl. 9: 288 (1770).

 

Spalt A 2711 band 2, 1903

Webbansvarig