Publicerad 1903   Lämna synpunkter
AUSPICIUM a͡uspis4ium l. -i4s-, äfv. a͡ω-, stundom (utan diftongisering) a1ɯ- l. a1u- l. a1ɯ- l. a1u-, äfv. 0302 l. 10302, n.; best. -iet; pl. -ier. Anm. I ä. tid förekommer ordet äfv. med lat. böjn., särsk. i pl. auspicia. Wennerdahl Lex. myth. 98 (1748; ack. pl.).
Ordformer
(auspicerne (pl. best.) Dalin Mont. 64 (1755), auspice (sg.) Pfeiffer (1837))
Etymologi
[jfr t. auspicium (pl. auspicien), eng. o. fr. auspice(s), af lat. auspicium, till auspex, fågelskådare, teckentydare, af avis, fågel (jfr AUGUR), o. specere, se, skåda (jfr ASPEKT, SPEGEL m. fl.). — Formerna auspice, auspicer bero på inflytande från fr.]
1) handlingen att af fåglars flykt m. m. äfvensom af vissa andra företeelser förutsäga utgången af ett företag o. d., fågelskådning, teckenskådning; äfv. om själfva tecknen; vanl. i pl.; jfr AUGURIUM 1. Anställa auspicier. Dalin Mont. 64 (1755). Det gafs tvenne slags auspicier, som hörde till Comitia Centuriata. De togos antingen af himmelens fenomener .., såsom dunder, blixt m. m. och dessa voro de förnämsta; eller också af fåglarnes skrik och flygt. Lindfors Rom. antiqv. 101 (1814, 1830). Rättighet och skyldighet att taga auspicier tillhörde .. ämbetsmannen, men själfva ceremonierna .. utfördes af augurerna. Lindroth Rom. antikv. 18 (1880, 1900).
2) [jfr motsv. anv. i t., eng., fr. o. lat.] bildl. i pl.: förebådande tecken, förebud; omständigheter som yppa l. erbjuda (goda l. dåliga) utsikter för ett företags l. ett förhållandes osv. framtid; jfr AUGURIUM 2; i sht i uttr. under (så l. så beskaffade) auspicier. Härliga auspicier! Tryckfrihet! C. Livijn (1809) hos Hjärne Dagen f. drabbn. 307. Castrén Resor 1: 82 (1839). Gustaf (IV) Adolfs äktenskap .. började ej under goda auspicier. Trolle-Wachtmeister 1: 18 (c. 1840). (Drottning Wilhelmina af Holland) tillträder .. regeringen under de gynnsammaste auspicier. PT 1898, nr 229, s. 2.
3) [jfr motsv. anv. i t., eng. o. fr. samt lat. te majoribus ire per altum auspiciis manifesta fides (Virgilius)] bildl. i pl.: (en högtståendes) ledning; hägn, beskydd; i uttr. under (ngns) auspicier. C. Livijn (1809) hos Hjärne Dagen f. drabbn. 308. Genom det inflytande, som kyrkan under medeltiden utöfvade, infördes seden att, under presterskapets auspicier, afsluta sponsalia (dvs. en trolofning). Olivecrona Lagb. gift. 36 (1851). (Pylades) hade .. under Annæi Domitii auspicier stigit .. till den (befälhafvar-)plats, han nu innehade. Rydberg Ath. 205 (1859, 1866; uppl. 1876: skydd). — jfr: I Söndags stodo jag och Kellgren fadder hos Lehnberg för en dotter, som således blef döpt under Akademiska auspicier. Rosenstein 3: 449 (1791).
Ssg: (1) AUSPICIE-SÖKANDE0300~, äfv. 10300~200, p. adj. Den auspiciesökande embetsmannen. Centerwall Rom. fornk. 191 (1883).

 

Spalt A 2693 band 2, 1903

Webbansvarig