Publicerad 1903   Lämna synpunkter
AUKTIONERA a͡u1kʃωne4ra, äfv. a͡ω1k-, hvard. äfv. ok1– l. ak1-, stundom (utan diftongisering) a1ɯk- l. a1uk- l. a1ɯk- l. a1uk-, sällan -ktʃω-, äfv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE (2 RARP 3: 399 (1723), Wenström (1891)), -ING (Schmedeman Just. 1125 (1687), Wenström (1891)).
Etymologi
[efter t. auktionieren, sälja på auktion, hvilket torde utgå från lat. auctionari, hålla auktion, försälja på auktion, till auctio (se AUKTION)]
1) (numera knappast br. utom i förb. AUKTIONERA BORT) tr.: sälja (ngt) genom auktion, försälja (ngt) på auktion; utbjuda (ngt) på auktion. Ordn. öfw. Auctions- o. Addres-Cammaren i Sthm 1674, mom. 5. När någon fast Egendom här i Staden til .. Cronans afbetalning skal auctioneras. Lagerström Förordn. ang. auct. 10 (1687). B. mente, at the (dvs. vissa kronolägenheter) til arrende borde auctioneras. 2 RARP 4: 405 (1727). Låta utropa något til salu, auctionera thet. Lind (1749, under ausruffen). Björkman (1889). — jfr FÖRAUKTIONERA.
2) (föga br.) intr.: hålla auktion. I Hamburg hadde de ett maniere at auctionera vid lius, eller at den som bjuder när liuset slåknar, honom hörer budet till. Almén Om auktion 2: 57 (i handl. fr. c. 1750; jfördt m. hskr.). Auctionera .. Auctionem facere. Sahlstedt (1773). Det var hungersnöd derför att brödföda icke kunde erhållas i tillräcklig mängd och det var dyr tid derför att det liksom auktionerades om det lilla som fans i den vägen. VL 1899, nr 244, s. 2.
Särskild förbindelse:
AUKTIONERA BORT1010 4, stundom 10010 4. (fullt br.) till 1: bortsälja gm l. på auktion. Gjörvell hitsände förtekning på de Hist(oriska) böcker han ville auctionera bårt. Porthan Bref t. Calonius 134 (1794). Sundén (1885). — jfr BORTAUKTIONERA.

 

Spalt A 2675 band 2, 1903

Webbansvarig