Publicerad 1903   Lämna synpunkter
AUGIASSTALL a͡u3gias~stal2, äfv. a͡ω3-, äfv. 400~1, ngn gg (med anslutning till egennamnets betoning i lat.) 030~2 l. 040~1, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[jfr t. augiasstall äfvensom lat. cloacas Augiæ purgare (Seneca), gr. καϑαίρειν τὴν κόπρον τοῦ Αὐγείου (Lukianos); jfr äfv. eng. I shall have an Augean stable to clean there]
med anspelning på det stall för 3000 nötkreatur som, enl. den gr. hjältesagan, egdes af konung Augias [lat. Augīas, gr. Αὐγείας, Αὐγέας] i Elis o. under 30 år icke rengjorts, då Herkules på en dag rensade det gm att leda en (l. två) förbiflytande flod(er) gm detsamma, om ngt som befinner sig i ett i så hög grad vanvårdadt l. förvirradt skick, att det förefaller nära nog omöjligt att åter bringa reda o. ordning i detsamma; i sht om samfund(s-inrättning), institution o. d. som i synnerligen betänklig grad lider af korruption l. andra missförhållanden, inrotade missbruk, gammal slentrian osv.; i sht i förb. med rensa. Augias-stall nyttjas i dagligt tal för att beteckna något i högsta grad orenadt och smutshöljdt. V. Knös i NF 1: 1322 (1876). Madrids befolkning beklagar .. att markis de Cubas afgått, hvilken med en järnqvast ämnade rensa kommunalförvaltningens augiasstall. PT 1892, nr 287, s. 2. Hansson E. Bruce 161 (1900). (Arckenholtz’ arbete Mémoires pour servir à l’histoire de Christine) kan närmast karaktäriseras såsom ett Augiasstall af alla möjliga osmälta notiser, hopförda utan reda och ordning. Schück Ur g. ppr 5: 195 (1902). jfr: Oppositionen i Europa är väl ännu endast en Herkules i vaggan; men den tid varder kommande, och vi upplefva den, då han slår den stora hydran och rensar tidehvarfvets Augiæ stall. Tegnér 5: 298 (1823). jfr äfv.: Såsom en oförfärat och arbetsam Hercules begynte (G. I) vthmåka och reensa thet stoora och träckfulla Augiæ oxastall, hwilket månge tusende feeta och yra oxor hade j långligh tijdh medh allahanda slagz Oreenheet vpfylt. Phrygius Föret. 22 (1620; med syftning på sv. samhällsförh.).

 

Spalt A 2658 band 2, 1903

Webbansvarig