Publicerad 1903   Lämna synpunkter
AUDIENS a͡u1diän4s, äfv. a͡ω1-, stundom (utan diftongisering) a1ɯ- l. a1u- l. a1ɯ- l. a1u- l. 1– l. aɯ1(audie´ns Weste, audiä´nns Almqvist, – – – ä´nns ell(er) – – – ánngs Dalin), r. (f. Nyström (1794); m. Weste, Lindfors (1815), Dalin (1850), Lundell) ((†) n. Fosz 10 (1621), Tegel G. I 2: 118, 283 (1622), RARP V. 1: 89 (1652), Lagerberg Dagb. 18 (1710) m. fl.); best. -en (ss. n. -et); pl. -er.
Ordformer
(audientz G. I:s reg. 11: 302 (1537), RP 8: 131 (1640), Lagerberg Dagb. 18 (1710) m. fl.; audienz Dalin Hist. III. 1: 619 (1761; i ssg). audience A. Brahe (1598) hos Loenbom Anecd. 3: 129, C. Sparre i HSH 31: 265 (1667), Nordberg 1: 834 (1740), SP 1809, nr 49, s. 3 (i ssg) m. fl.; audiens J. De la Gardie i Oxenst. brefv. 5: 360 (1625) osv. — audientzie Svart Är. 68 (1560), Oxenst. brefv. 1: 137 (1620))
Etymologi
[jfr t. audienz, f., eng. audience, fr. audience, f., hvilket sistnämnda lånats från (l. utgör ombildning af ä. fr. oyance med anslutning till) lat. audientia, gehör, uppmärksamhet, till audire, höra (jfr AUDITOR(IUM), AUDITÖR)]
1) [jfr motsv. anv. i eng. samt ä. fr. je vous demande un moment d’audience (Molière)] (†) eg.: handling(en) att lyssna till (ngn l. ngt), förhållande(t) att blifva hörd (vid framställandet af ngt); (uppmärksamt) åhörande (af) l. lyssnande (till en framställning); uppmärksamhet. Jagh bedr om gunstigt Audientz. Fosz 10 (1621). Mag(ister) Joh. Lenæus begärade audience (dvs. äskade ljud, begärde ordet). RP 7: 75 (1637). Episcopus Arosiensis (dvs. biskopen i Västerås) badh frijt audience. Därs. 77. När wij sålunda vthgiute wårt Taal för Gudh, och gifwa honom wår Nöd före, så skole wij intet länge bijda effter audiens, ty han svarar oss strax. Terserus Likpred. öfv. Behmer 21 (1668). — särsk.
a) [jfr eng. to give audience, ä. fr. j’ai toujours donné audience à tous les avis (Corneille)] i uttr. gifva (en framställning, ett förslag o. d.) audiens, gifva gehör, lyssna till, taga i betraktande; fästa afseende vid (ngt), ”låna sitt öra åt” (ngt). Eij heller giffua theris tall eller framsetninger (dvs. framställningar) någhen Loffue (dvs. tilltro) eller audie(n)tz. G. I:s reg. 6: 104 (1529). Theslijkest är iagh til E(ders) K(ejserliga) M(ajestät) vnderdånigligen böönfallandes, E. K. M. wille förbe(mäl)te mitt Rådh .. om ombetrodde handlingar oc saker allernådigast audientz giffua. A. J. Gothus Thes. ep. 3: 2 (1619). Gehör geben, höra på, lyda, gifva gehör, gifva audience. Lind (1749).
b) i uttr. komma till audiens, få tillfälle att blifva hörd (af vederbörande); i fråga om besvär, klagomål o. d.; jfr 2 a. Hwru .. dhe som någre beswär kunna hafwa att förebringa, skoole vthj LandzCantzliet komma till Audience. C. Sparre i HSH 31: 265 (1667).
c) närmande sig bet.: (välvilligt osv.) upptagande (af en framställning, en bön o. d.). Märkär iagh att dhänna min wällmeenthe recommendation winnär hooss Edärss Höghwörd(ighet) ett blijddt och gunstigt audientz. Växiö domk. akt. 1658, nr 196. Därs. nr 200.
d) närmande sig bet.: inflytande, auktoritet; i uttr. hafva audiens (hos ngn), hafva l. ega gehör (hos ngn), ”hafva” l. ”ega (ngns) öra”. Wore gott her Erick ati (dvs. att I), och flere godemen, som hoss thom hör (dvs. gehör) och audientz haffue, wilde .. winlegge eder, .. så att the motte tage saken annerlunde före. G. I:s reg. 11: 302 (1537).
2) [jfr motsv. anv. i t., eng. o. fr.] (i vederbörlig ordning beviljadt o. med bestämda formaliteter förenadt) företräde hos högt uppsatt person, särsk. regerande furste; jfr FÖRHÖR. Begära, söka, få, erhålla, gifva, bevilja, neka audiens. Mottagas i enskild l. privat audiens. Vid l. under audiensen. Johan Gyllenstierna och jag (förde) de Tysta (dvs. tyska) Furstars Sändebud på Slottet til audience. A. Brahe (1598) hos Loenbom Anecd. 3: 129. Dhen Hollendske gesandten .. skall få audiens. Oxenst. brefv. 1: 266 (1625). Wsselinx .. fick .. twå Timmors .. audiens. Schroderus Uss. M 1 b (1626). Befalttes af H: LandtM(arskalken) att Secret(eraren) J: Larsson skulle opträda för RådhCammaren att sökia audiens hoos RikzCantzl(ern). RARP 4: 43 (1647). Samme dag hade han audience hos Stor-Sultan, och blef ganska nådigt emottagen. GT 1788, nr 2, s. 2. Audiencen var slutad. Eurén Orth. 2: 53 (1794). Låt länge bedja er om audiens. Hagberg Shaksp. 5: 228 (1848). Bakunin (hade) erhållit löfte om audiens hos kungen. De Geer Minnen 1: 244 (1892). Marienburg-beskickningen .. mottogs af Karl i högtidlig audiens. Hjärne Karl XII 181 (1902). jfr AFSKEDS-, ANTRÄDES-AUDIENS. — särsk.
a) i numera obr. förb. På Onsdagen ther nest effter skulle wij komme till audientz jn för k(unglig) ma(jestä)t till Danmarck. G. I:s reg. 11: 422 (1537). Den Danske Agenten begärer att städjes till audience hoos Hennes Maij:tt. RP 6: 22 (1636). Residenten Isola (hade) til audientz (hos K. X G.) warit. N. Av. 3 Juli 1656, nr 1, s. 4.
b) skämts. Efter en hastig visit i barnkammaren förklarade Irene, att Stig gaf audiens, och sällskapet begaf sig dit. Quiding Hvidehus 261 (1899).
Ssgr (till 2): AUDIENS-BOK103~, stundom 1003~ l. 0103~2. bok hvari den som söker audiens hos en furste har att anteckna sitt namn. SD 1896, nr 33, s. 1. H. M. Konungens allmänna mottagning har i dag varit inställd, men i den framlagda audiensboken hade, bland andra, antecknat sig: godsegaren E. G. B. PT 1901, nr 133, s. 2.
-DAG~2. dag till hvilken en audiens blifvit utsatt; äfv.: dag på hvilken en furste o. d. gifver audiens. Nordberg 1: 586 (1740). Thunberg Resa 3: 197 (1791). Dalin (1850).
-RUM~2. för audienser afsedt rum. Nordberg 2: 187 (1740). Konungens Audiencerum uti Tuillerierne. SP 1792, nr 7, s. 2. (A. Oxenstiernas) audiensrum (å Tidö) är (ännu) temligen oförändradt. Ill. Sv. 1: 397 (1866, 1882).
-SAL~2. jfr föreg. Drager någon wärja eller knijf uti Wår .. audientz Sahl .. på Wårt Residence, och giör dermedh skada, miste lijfwet. Schmedeman Just. 305 (1655; ur hofartiklarna). Then store Trappan vp til Audience Salen .. war på bägge sidor af 100 Schweitzer .. besatt. Beskr. om cerem. wid Rosenhanes audience wid preüsziske hoffwet 1705, s. 6. Wachtmeister Indien 2: 112 (1896).
-STOL~2. för den som gifver audiens afsedd stol. Drottningen (Kristina) intog strax audiensstolen. Lundin G. Sthm 469 (1881).
-SÖKANDE~200, m.||ig. Så snart han (dvs. påfven) kom in, föllo de .. audienssökande på knä. Beckman Påfv. 12 (1880).
-VAGN~2. kungligt ekipage hvari ngn (ambassadör o. d.) afhämtas till audiens. Fyrspänd kunglig audiensvagn med spannriddare. SD(L) 1897, nr 481, s. 2.

 

Spalt A 2652 band 2, 1903

Webbansvarig