Publicerad 1903   Lämna synpunkter
ATENEUM at1ene3um2 l. 1040, n.; best. (i bet. 1 a) -neet (med afs. på sv. förh. i best. anv. vanl. utan slutart.); pl. -neer; äfv. (i bet. 1 a) ATENÉ at1ene4, n. (Lärov.-kom. 1884, 2: Bil. B, s. 138); best. -neet; pl. -neer.
Etymologi
[jfr t. athenäum, eng. athenæum, fr. athénée, lat. Athenæum, högskola, af gr. Ἀϑήναιον, eg. tempel helgadt åt vishetsgudinnan Pallas Atene, staden Atens skyddsgudinna]
1) om högre läro- l. undervisningsanstalt. Det första Atheneum stiftades, i Rom, af Kejsar Adrianus. Fahlroth Compl. t. fr. o. sv. suppl.-lex. (1844, under athénée). — särsk.
a) (med afs. på utländska förh.) om vissa slags högre undervisningsanstalter l. mellanskolor. Universiteterna (i Holland) äro tre s. k. statsuniversiteter, .. men dessutom finnas tvänne inrättningar under namn af Athenæum .., hvilka .. synas vara en art högskolor. Svedelius Statsk. 4: 258 (1869). (I Belgien finnas) Högre mellanskolor, under namn af kungliga atenéer. Lärov.-kom. 1884, 2: Bil. B, s. 137.
b) benämning på en flickskola i Stockholm, förr äfv. på ett (på särskildt sätt inrättadt) realläroverk i Gefle. Den nya inrättning (i Gefle), som under namn af Athenæum, i tvenne öfver hvarandra stående afdelningar, .. skulle innefatta först en högre Borgare-skola, och sedan ett civilt och militäriskt Gymnasium. Ber. af revis. öfv. elem.-lärov. 1843, Bil. I (i handl. af 1839). Sv. konv. lex. (1845). Stockholms ateneum, som sedan 1873 har dimissionsrätt. Adlerstam Undervisn.-anst. i Sv. 265 (1881).
2) närmande sig karaktären af ett egennamn, om läsklubb l. institution där tidningar, tidskrifter o. boklitteratur finnas framlagda till begagnande på stället, läsrum, läslokaler. — särsk.
a) benämning på en läsklubb i Stockholm. Athenæum i Stockholm, ett läsesällskap, stiftadt år 1841, hvarest .. finnes tillgång till de förnämsta in- och utländska tidningar och tidskrifter, som ledamöterna mot en årsafgift af 10 R:dr B:ko äga att begagna. Sv. konv. lex. (1845).
b) benämning på läslokaler i Akademiska föreningens byggnad i Lund. Sitta på Ateneum och läsa tidningar. Akademiska föreningen i Lund 2 (1851). Resande erhålla på anmälan tillträde till Akademiska Föreningens (i Lund) Atheneum. Ill. Sv. 1: 225 (1866, 1882).
Ssgr: (2) ATENEUMS-, äfv. ATENEI-BESÖKARE1030 ~0200.
(1) -ELEV~02. Tamm Sammans. ord 93 (1900).

 

Spalt A 2559 band 2, 1903

Webbansvarig