Publicerad 1903   Lämna synpunkter
ASSISTANS as1istaŋ4s, äfv. -an4s l. ASSISTENS -än4s (assista´ns Weste; assistánngs Almqvist, Dalin; jfr Strandberg 2: 267 (1860; rimmande med allians)), r. (m. Weste, Dalin (1850); f. Almqvist, Lundell) ((†) n. Gjöding Kongsh. 63 (1754; i handl. fr. 1672)); best. -en; pl. (i bet. 2) -er.
Ordformer
(adsistens Oxenst. brefv. 1: 125 (1619). assistens N. Av. 11 Dec. 1657, s. 2, Holm N. Sv. 70 (1702; i ssg) osv. adsistentie RP 1: VII (1622). adsistentz Oxenst. brefv. 1: 127 (1619). assistenz (-entz, -ents) RARP 2: 57 (1634), V. 1: 255 (1654), Dahlberg Dagb. 13 (c. 1660; i ssg). -ence RARP 1: 19 (1627), M. Stenbock (1713) hos Nordberg 2: 363. -ance 2 RARP 5: 513 (1727) osv. -ans Törneros Bref 1: 349 (1831) osv.)
Etymologi
[jfr holl. assistentie, t. assistenz, eng. o. fr. assistance (assistence), motsv. senlat. assistentia, biträde, hjälp, vbalsbst. till lat. assistere (se ASSISTERA)]
1) (numera föga br. utom i c, d, e) bistånd; biträde; handräckning; hjälp. Richs-Drotzen besvärade sigh, att han så ringa assistence haffver uthi Hoffrätten aff Assessorerne. RP 5: 270 (1635). Woywodens .. Folck .. (skulle komma) Konungh Casimir til assistence. N. Av. 20 Mars 1656, nr 1, s. 2. Dijkman Ant. 254 (1703). Merthenska huset .. hade i dag fått assistens af bordsilfver från det välförsedda Wittfootska huset. Topelius Vint. II. 1: 13 (1881). — särsk.
a) (†) i förb. göra, bevisa (ngn) assistans, lämna hjälp (åt ngn). Oxenst. brefv. 1: 127 (1619). (Att skåningarna icke) någon handräckning och assistence göra och bewijsa (danskarna). Stiernman Com. 2: 886 (1658).
b) i fråga om handräckning från ordningsmaktens sida o. d.; jfr ASSISTENT 2 b o. ASSISTERA 2 b. När Officeraren som är på värfning får spaning på någon lösdrifvare, så bör han söka nästa Cronobetiänts assistance. 2 RARP 5: 513 (1727).
c) [jfr motsv. anv. i d., holl. o. t.] i fråga om biträde vid vetenskapliga arbeten o. experiment o. d.; jfr ASSISTENT 2 e o. ASSISTERA 2 c. (Utan) verkligt god assistens .. bör ingen lefverresektion göras. G. Naumann i Hygiea 1902, s. 34.
d) i fråga om biträde vid konsert o. d. (medelst ackompagnemang, fyllnadsnummer osv.). Fröken S. S., som .. idkar violinstudier i Köpenhamn .., ämnar att med god assistans gifva en konsert i Malmö. SDS 1902, nr 71, s. 3.
e) sjöt. i fråga om bärgningshjälp; jfr ASSISTERA 2 d. H. af Trolle Sjöoff. 2: 320 (1870, 1876). Kapten Meijer hissade signal till ångfartyget Geiser att komma till assistance. Oscar II Skr. 3: 219 (1888). Bogserångaren ”Isbjörn” (hade) anmodats afgå för assistans .. till olycksplatsen. SDS 1896, nr 440, s. 2.
2) [eg. elliptiskt för ASSISTANS-KONTOR; jfr d. assistance] (numera mindre br.) pantbank, pantlåneinrättning, pantlånekontor; särsk. om en dylik institution i Sthm 17721890; jfr -INRÄTTNING, -KONTOR. Lidner 2: 101 (c. 1790). Kongl. Sekter i Assistansen, eller något annat Verk. Cederborgh OT 1: 42 (1810). Vaser, gipsbyster, marmorbord .. in summa ett qvodlibet (dvs. ett sammelsurium), sådant man endast träffar på Assistansen. Törneros Bref 1: 349 (1831). (Kläderna) som han fick hem ifrån Assistansen. Almqvist Drottn. j. 255 (1834). Blanche Bild. 3: 49 (1864). (I vissa kretsar) tages yttrandet: ”min klocka är hos urmakarn”, gifvet i betydelsen: ”den är på assistansen”. G. Cederschiöld i Nord. tidskr. 1896, s. 623.
Ssgr (i allm. till 2): ASSISTANS- l. ASSISTENS-AUKTION103~02. för pantlånekontor förrättad auktion å belånade föremål som ej blifvit inlösta l. omsatta (af egaren) inom utsatt tid. Kindblad (1867).
-BEVIS~02. jfr -SEDEL. Björkman (1889).
(1) -FÄSTE~20. (Vaxholms fästning) är .. endast att anse som ett slags assistansfäste till det starkare Oscar-Fredriksborg. Ill. Sv. 1: 141 (1882).
-INRÄTTNING~020. Rabenius Kam. § 385 (1825, 1832). NF 19: 426 (1895).
-KOMMISSARIE~00200. tjänsteman vid assistanskontor(et i Sthm). Blanche Bild. 3: 49 (1864).
-KONTOR~02. pantlånekontor; jfr HJÄLP-KONTOR. Assistance-Contoirets Ledamöter och samtelige Betjäning. Regl. f. gen. assistancecontoir i Sthm 2 Nov. 1772, Art. 1. Garderoben och nipperne (äro) på Assistance-Contoret! Kexél 1: 85 (1788). Lundell (1893). jfr GENERAL-ASSISTANS-KONTOR.
-POLLETT~02. (föga br.) jfr -SEDEL. Almqvist (1842).
(1) -RÅD~2. [af t. assistenz-rat] (numera bl. i fråga om ä. l. utländska förh.) biträdande rådgifvare. Adsistence-Rådh wedh den Pomerske staten. RARP 4: 340 (1650). Rising .. wart förordnat til .. Gouverneurens Assistens Råd i Nya Swerige. Holm N. Sv. 70 (1702); jfr E. Fries i Hist. tidskr. 1896, s. 38.
-SEDEL~20. pantkvitto på föremål som belånats å pantlånekontor; pantlånesedel; jfr -BEVIS. DA 1824, nr 7, s. 7. Lundell (1893).
(1) -UR~2. sjöt. = ASSISTENTUR. G. Dalin (1871).

 

Spalt A 2521 band 2, 1903

Webbansvarig