Publicerad 1902   Lämna synpunkter
ASKONSDAG as3k~ωn2sdag, äfv. 2n-, l. (hvard.) -sta, l. as3k~ωnsda2g, äfv. (hvard.) -da2, äfv. 040, r. l. m.; best. -dagen, hvard. äfv. -dan; pl. -dagar, hvard. äfv. -dar.
Ordformer
(aske- (asche-) HSH 23: 34 (c. 1525: Askeodhensdagh), Almanach 1638, Rydqvist Hist. språkf. 22 (1851, 1863). ask- Werve Almanach 1647, s. A 4 b osv.)
Etymologi
[fsv. askuoþinsdagher; jfr d. askeonsdag, isl. ǫskuóðinsdagr, mnt. aschelwoensdach, holl. aschewoensdag, t. aschermittwoch, eng. ashwednesday, fr. mercredi des cendres. Benämningen utgår från mlat. dies cinerum, dies cineris (jfr ASKE-DAG) o. har sin grund i det gamla (i katolska länder ännu bibehållna) bruket inom den kristna kyrkan att vid fastans början på onsdagen efter fastlagssöndag af prästen låta beströ sitt hufvud med aska l. (i ä. tid) själf göra detta]
1) [jfr motsv. anv. i fsv., d., isl., holl., t., eng., äfvensom fr. mercredi des cendres] (numera nästan bl. med afs. på ä. förh.) benämning på onsdagen närmast efter fastlagssöndag. Giffuit (dvs. gifvet) vtj prestegårdhen Askee odens dagh effter Christj födelses tidh M: D: XXVIII. vnder Wårt secret. G. I:s reg. 5: 50 (1528). RA 3: 285 (1594; se under ASKA, v.1). Dijkman Ant. 111 (1703). Onsdagen (efter fettisdagen) blef kallad Aske-onsdag, redan i det ottonde seculo. På den dagen gick Fastan in, och då invigde man askan, strödde den på sit hufvud, samt beströk der med sina ansikten, til teckn så väl af sin bedröfvelse öfver Christi lidande, som af sin syndaånger. Bælter Cerem. 280 (1760). Berlin Läseb. 437 (1852, 1866).
2) [gm förväxling, beroende därpå, att ordets urspr. bet. efter hand föll i glömska, sedan det bruk som gifvit anledning till benämningen vid reformationens införande hos oss upphört, hvarvid namnets öfverförande på onsdagen i dymmelveckan befrämjades däraf, att äfv. andra dagar i denna vecka hafva dylika speciella namn; jfr motsv. anv. i sv. (o. sv.-finska) dial. o. i d. samt Kock Spr. förändr. 97 (1896)] (i sht i bygdemålsfärgad framställning) onsdag(en) i dymmelveckan, dagen före skärtorsdag(en), dymmelonsdag. J. E. Rydqvist i VittAH 19: 62 (1836). Deleen (1836, under aschermittwoche). Ask-onsdagen böra (enl. en gammal folktro i Nyland) alla spinnrockar utflyttas, ty annars upphöra hönsen att värpa. A. Allardt i Nyland 4: 55 (1889). H. Bergroth i Tidskr. ped. fören. i Finl. 1895, s. 124.

 

Spalt A 2492 band 2, 1902

Webbansvarig