Publicerad 1902   Lämna synpunkter
ARVIO-.
Etymologi
[af fin. arvio, uppskattning, värdering, taxering, afl. af arvata (se ARVNING)]
(i Finl.) i ssgr:
ARVIO-HUFVUD. [med afs. på den andra ssgsleden jfr KOPP-SKATT, KAPITATIONS-AFGIFT] benämning på den taxeringsenhet efter hvilken den personella skatten i vissa trakter af östra Finl. beräknas; jfr följ. Bonsdorff Kam. 518 (1833).
-HUFVUD-RÄNTA. Bonsdorff Kam. 613 (1833). Arviohufvud-ränta och Arviorubel-ränta kallas skatter, hvilka infördes i vissa trakter af östra Finland under deras förening med Ryssland och som der bibehållit sig efter Viborgs läns förening med storfurstendömet Finland (1811). Den förra är en personel skatt, hvilken åligger alla arbetsföra manspersoner mellan 15 och 60 år, men som utgår till olika belopp för hemmansåboar, torpare eller nybyggare samt inhysingar. R. Castrén i NF (1876).
-LAND. (fordom) till ett hemman hörande egolott som ligger på större l. mindre afstånd utom hemmanets rågång. Hvart och et (i Savolax beläget) hemmans så kallade Arfvio-Länder. Landtm.-förf. 1: 124 (1775). Hemmanen i Savolax (hade) .. merendels sine Ägor vidt kringspridde, bestående af flere, äfven inom andra Socknars Rågång belägne Urfjellar, under namn af Arvio-länder. SPF 1821, s. 45.
-RUBEL. [jfr fin. arviorupla] benämning på den taxeringsenhet efter hvilken skatten för jord o. lösegendom i vissa trakter af östra Finl. beräknas; skatterubel. SPF 1816, s. 342. Uti de öfrige Karelske Socknarne i Länet (dvs. Kexholms län) .. beräknas räntorne efter Arvio Rubel, af hvilka (i allm.) 4 anses svara emot 1 mantal. Bonsdorff Kam. 466 (1833). Liljenstrand Finl. jordnaturer 354 (1879, 1894). 345 rökar om 908 arviorubel i Pielisjärvi pogost. Schybergson Finl. hist. 1: 476 (1887).
-RUBEL-RÄNTA. = följ. R. Castrén i NF 1: 1162 (1876; se under -HUFVUD-RÄNTA).
-RUBEL-SKATT. skatt som uttaxerats efter arviorubel. Schybergson Finl. hist. 2: 74 (1889; se under ARVNING).
-RUBEL-TAL. Därs.

 

Spalt A 2439 band 2, 1902

Webbansvarig