Publicerad 1902   Lämna synpunkter
ARTESISK arte4sisk, adj.
Etymologi
[jfr d. artesisk (brønd), t. artesischer (brunnen), eng. artesian (well, borings), af fr. (puits) artésien, eg. adj. till Artois (ffr. Arteis), namn på ett gammalt grefskap i Frankrike. Benämningen har föranledts däraf, att i Europa brunnar af här i fråga varande slag i ngt större utsträckning tidigast förekommo i Artois]
eg.: som är från l. hör till l. är utmärkande för osv. Artois. Holmberg (1795, under artésien). — nästan bl. i uttr. artesisk brunn, borrbrunn i hvilken vattnet gm själftryck pressas upp till jordytan eller högre än denna; jfr SPRINGBRUNN; artesisk(a) borrning(ar), borrning(ar) för erhållande af grundvatten af ofvannämnda slag; artesiskt vatten, grundvatten af nog starkt tryck att kunna pressas upp till jordytan l. högre än denna. Busch Baumgartner Mek. 147 (1842). I Kina fins en mängd artesiska brunnar, af hvilka en har 932 meters (2,796 f.) djup. På senare tider hafva flere sådana blifvit anlagda äfven i Skåne. T. Nordström i NF (1876). (Förutsättningen för) artesiska brunnar .. är att vattnet befinner sig under ett ogenomträngligt lager under tryck af en vattenyta, som är belägen högre än det ställe der brunnen skall upptagas. Nathorst Jord. hist. 335 (1890). Man har nu på 100 meters djup påträffat artesiskt vatten (under bottnen af Göta älf). AB 1890, nr 28, s. 2. 2 Uppf. b. 1: 516 (1898).

 

Spalt A 2400 band 2, 1902

Webbansvarig