Publicerad 1901   Lämna synpunkter
ARRANGEMANG ar1aŋʃemaŋ4 l. 01—, stundom -anʃ- (aranngschemáng Dalin; jfr Almqvist), n. ((†) r. Höpken 2: 184 (1753), Ad. prot. 1789, s. 658); best. -et (ss. r. -en); pl. = l. -er.
Ordformer
(ofta, fordom alltid, skrifvet -ment)
Etymologi
[jfr t., eng. arrangement, af fr. arrangement, afl. till arranger (se följ.)]
1) motsv. ARRANGERA 1: anordning; i allm. mer l. mindre konkret. När .. (kapten) Graman hunnit få Galererne i den ofvannämde ordningen rangerade vid Sluparne, sade Generalen bland annat, man ser straxt utaf beställningarne hvem som förstår sitt verk, arrangementet är rätt vackert. HSH 2: 284 (1743; om flottmanöver). Prydnaderna å .. ärmerna .. bestå .. stundom af blomsterbuketter öfverensstämmande med arrangementet å kjol och lif. N. journ. f. damer 1858, s. 27. Bellmanianer i det gröna. Sceniskt och musikaliskt arrangement af en brikollist. C. I. Sandström (1863; boktitel). Ett arrangement af violer och orkidéer. GHT 1897, nr 226, s. 3. — särsk.
a) estet. konstmässig (ofta i mots. till naturlig), på yttre effekt beräknad anordning af de yttre omgifningarna kring hufvudmotivet på en tafla; jfr ARRANGERA 1 b slutet. (De gamla stora mästarna) sökte monumental förnämhet i stället för den moderna .. naturligheten och omedelbarheten och de skydde därvid icke arrangemanget, den typiska, stundom något karakterslösa allmänligheten. G. Göthe i Nord. tidskr. 1897, s. 151. (Roslins) porträtt är icke utan ett visst lillgammalt, något komiskt tycke, arrangementet är i hög grad elegant. K. Warburg i GHT 1897, nr 111 A, s. 2.
2) motsv. ARRANGERA 2. Arrangemang (af en opera l. en symfoni) för piano; jfr KLAVER-UTDRAG. Höijer Mus.-lex. (1864).
3) motsv. ARRANGERA 3: förberedande anordning l. åtgärd l. anstalt. Afståndet blef .. uppmätt, och öfriga arrangementer vidtogos (för duellen). Backman Dickens Pickw. 1: 36 (1871). E. C. Tegnér Sv. bild. 141 (1896). — jfr BAL-, FEST-ARRANGEMANG.
4) (mindre br.) motsv. ARRANGERA 4: uppgörelse, reglering, förlikning. En arrangement, som rikets vähl och undersåternes trefnad på gräntzen kräfjer. Höpken 2: 184 (1753; om gränsregleringen med Ryssland). En arrangement för de gamla skulderna. Ad. prot. 1789, s. 658. Herr Canning försäkrar .. att enär man omsider komme till ett arrangement, .. den säkraste borgen för varaktigheten af sämjan mellan begge Magterne skulle finnas i det värde som de lärt sätta på hvarandras vänskap. SP 1809, nr 54, s. 2.
Ssg: (1) ARRANGEMANGS-REPETITION1003~ l. 0103 ~0002. teat. På läseprofvet följa (vid inöfningen af en teaterpjäs) .. på scenen de ordinarie repetitionerna, af hvilka den första kallas sceneri- eller arrangementsrepetition. Josephson Teaterregie 46 (1892).

 

Spalt A 2344 band 2, 1901

Webbansvarig