Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANTYDNING an3~ty2dniŋ, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. till ANTYDA.
Anm. Jfr anm. till ANTYDAN.
1) (numera knappast br.) = ANTYDAN 1. jfr ANTYDNINGSSKRIFT.
2) (numera knappast br.) = ANTYDAN 2. Så framt ock någon på Landt-Marskalkens antydning icke tager sit säte. 2 RARP I. 2: 284 (1720).
3) = ANTYDAN 3. Detta är nog, till antydning af vårt klagoämne för dagen. Hedborn Skr. 2: 200 (1839). Om deras (dvs. templens på Homerus’ tid) beskaffenhet lemnas ingen antydning. Palmblad Fornk. 1: 430 (1844). Det var .. en antydning, att man ville alldeles ombyta politik. Carlson Hist. 2: 455 (1856). Orden .. äro ofullkomliga antydningar, icke adekvata definitioner af det man vill uttrycka. E. H. Tegnér Ellipt. ord 2 (1882). På denna flyktiga stund ville jag ge en antydning om den betydelse de (dvs. torfmossarna) ha för vetenskapen. Quennerstedt Torfm. 7 (1896). — (föga br.) med prep. på. Boëthius Sed. 41 (1807). Björling Dogm. II. 1: 91 (1869). Dessa tillfälliga afvikelser äro .. inga verkliga utvikningar till, utan endast lätta antydningar på en annan tonart. Fröberg Harm.-lära 1: 135 (1878).
4) till ANTYDA 4. — konkretare: vink, fingervisning, anvisning, (dunkelt l. indirekt) vittnesbörd. Om denna menniskans högre bestämmelse finna vi märkvärdiga antydningar i naturen. Franzén Pred. 5: 279 (1845). Andernas kopparlager (hafva) i regeln .. på ytan gifvit lofvande antydningar, hvilka vidare arbeten icke hafva realiserat. K. A. Åkerblom i Tekn. tidskr. 1899, A. A. s. 82.
5) = ANTYDAN 4. (På ena sidan af den afbildade flickans dräkt) ser man en antydning till tvenne purpurborder. Palmblad Fornk. 1: 182 (1843). Linnarsson Vg. cambr. 66 (1869). Blomfodret (hos ligustern) är kort, skålformigt, med antydning till 4 tänder. O. T. Sandahl i NF 9: 1275 (1885). Ryggfenan (hos plattfiskarna) har antydning till en taggstråle. R. Lundberg Därs. 12: 1382 (1888). De antydningar, som ännu finnas kvar af grundmurarna till Magnus Ladulås’ gamla slott Näs. N. P. Ödman i Turistfören. årsskr. 1895, s. 280. — (mindre br.) med prep. om. (En) antydning om en dubbelhaka. Benedictsson Efterskörd 104 (c. 1885).
Ssgr: (3) ANTYDNINGS-MÅLERI300~102. (enst.) I detta bleka antydningsmåleri ligger en symbolik. Estlander Konsth. 125 (1867).
(1) -SKRIFT. (†) program. Antydnings-skrift, programma. Lind (1749, under andeutungs-schrift). Schultze Ordb. 4360 (c. 1755).
(3) -VIS~2, adv. Palmblad Fornk. 1: Föret. IV (1844). Denna tanke, som mera antydningsvis och utan särskild betoning framträder hos Abegg, har med full bestämdhet blifvit uttalad af Wirth. Nyblæus Straffr. 93 (1852, 1879). Till och med det rikast utbildade språk mäktar endast ofullkomligt och antydningsvis uttrycka tankens innehåll. E. H. Tegnér i UVTF 26: 65 (1880).

 

Spalt A 1933 band 2, 1900

Webbansvarig