Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANTYDAN an3~ty2dan (a`ntydan Weste), r. l. f.
Anm. I best. form o. i pl., hvilka ej bildas af d. o., äfvensom i ssgr användes i samma bet. ANTYDNING; däremot är i sg. obest. antydan ngt brukligare; jfr Almqvist (1842).
vbalsbst. till ANTYDA; i allm. mer l. mindre konkret. — särsk.
1) (numera knappast br.) till ANTYDA 1: (offentligt l. officiellt) tillkännagifvande, (allmän) kungörelse; notificering; underrättelse. Landzhöfdingen Stierncrantz (har) .. genom allmän antydan velat låta sammankalla samptelige R(idderskapet) o. A(deln) af des höfdingedömme. 2 RARP 5: 714 (1726). Dalin Hist. 2: 490 (1750). Snart kommo de tilbaka, beledsagade af et budskap, med antydan, at Konungen samma afton ville tala med mig. Ödmann M. Park 94 (1800); jfr 2.
2) (numera knappast br.) till ANTYDA 2: förständigande, befallning; uppmaning. Ödmann M. Park 232 (1800). Öfverste Damitz .. skickade .. en trumslagare till konungen, med antydan, att draga hären tillbaka; eljest skulle stadens kanoner börja spela. Fryxell Ber. 6: 240 (1833).
3) till ANTYDA 3: vink, häntydan; kortfattad uppgift l. upplysning (om ngt); ungefärlig föreställning (om) l. bild l. kontur (af ngt). Jag gaf honom en antydan, att han borde ta af sig hatten. Några smärre presenter lemnades med en artig antydan om hvad som skulle vara välkommet i stället. Nordenskiöld Vega 1: 78 (1880). Äfven de som varit nog lyckliga att se Österlandet, skulle näppeligen kunna gifva en fullt klar bild af österländingen sådan han visade sig i denne Emin. En antydan, en kontur skulle kanske vara möjlig, men sjelfva innehållet skulle förbli något dunkelt outredt. Heidenstam End. 57 (1889). Antalet oäkta födde, sammanställdt med folkmängden i dess helhet(,) .. gifver en antydan om, huru stor oäkta född befolkning hvarje ort har att draga försorg om. G. Sundbärg i Ekon. samh. 2: 26 (1894); jfr ANTYDA 3 b. — (mindre br.) åtföljdt af prep. : hänsyftning. Skrif försigtigt och tillåt er icke ens en aflägsen antydan på den person, hvars öden ni kommer att dela. Rydberg Frib. 445 (1857, 1866). Dens. Myt. 2: 490 (1881, 1889).
4) till ANTYDA 5: (svagt) spår (af ngt); särsk. (i sht naturv.): första början l. ansats (till ngt); rudiment. En svag antydan till mustascher. Sedan bäcken visat sig på ett par fläckar strax bortom bron, försvann han med en svag .. antydan till en äldre fåra. F. Svenonius i Turistfören. årsskr. 1887, s. 38. Små larver med antydan till vingar. O. T. Sandahl i NF 12: 1234 (1888). jfr: Medeltiden hyste (enl. Humboldt) tilltro till egna upptäckter endast för så vidt åtminstone antydan till dem förefanns hos forntidens författare. Nordenskiöld Periplus 161 (1897).

 

Spalt A 1932 band 2, 1900

Webbansvarig