Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANTIPOD an1tipω4d, äfv. -på4d (antipo´d (med) öp(pet) o Weste, antipå´d Almqvist; jfr Wallin Vitt. 2: 159 (1837), Snoilsky 3: 248 (1883), på hvilka ställen antipoder rimmar med -åder), m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. antipode, af lat. antipodes (pl.), af gr. ἀντίποδες, som hafva motvända fötter, pl. af ἀντίπους, adj., af ἀντί (se ANTI-, prefix2 1) o. πούς (se FOT)]
1) eg.: person som vänder fötterna mot (en annans); person som bor på motsatta sidan af jorden i förh. till en annan (angifven l. underförstådd) person; numera i sht i pl., med possessiv bestämning; i pl. utan possessiv bestämning numera vanl.: personer som bo på motsatta sidor af jorden (i förh. till hvarandra); jfr MOTFOTARE, MOTFOTING. Man skrifver med lika trygghet til en Antipode, som til en Invånare i Telje. Dalin Vitt. II. 6: 134 (1749). Galilæus .. blef .. satt för inquisition och i fängelse, för det han uptäckt jordens skapnad och påståt, at där funnos Antipoder. Nordenflycht Frunt. 19 (1761). Längst från det höga Europa letar .. (sjömannen) sig fram ända ned till Antipoderna. J. Wallenberg 211 (1771). När vi hafva midsommar, äga våra antipoder .. sin starkaste vinter. Palmblad Geogr. 13 (1835, 1851). Våra antipoders nedåt är snörrätt motsatt vårt. Lindhagen Astr. 95 (1858). — i bild (jfr 2). Hvardera hade sin horisont: den enes zenit var den andres nadir: de voro och förblefvo antipoder. Böttiger 5: 158 (1867; om Kellgren o. Thorild).
2) [jfr motsv. anv. i t., eng. o. fr.] bildl.: person som (i afs. på åskådningssätt, karakter o. d.) är rakt motsatt en annan; motsats. Dalin Arg. 1: 253 (1733, 1754). Et Land, som i alla afseenden är så olikt de öfrige Staterne i Europa, at man icke har så orätt, om man kallar Turkarne för Europeernas Antipoder. C. P. Blomberg hos Björnståhl Resa 6: 1 (1776). En lärd och en publicist äro, snart sagdt, antipoder. .. Den lärde är .. ensidig och grundlig … Publicisten åter .. är mångsidig och ytlig. Palmær 86 (1838). Arabella, en den allra fullkomligaste antipod till Mariana. Knorring Skizz. I. 1: 113 (1841). Buffon, som var .. Linnés antipod i sin .. naturforskning. Fries Utfl. 1: 186 (1843). Två antipoder i vårt politiska lif. Karlst. tidn. 1895, nr 1707, s. 2.[jfr MOTSATS (af)] (†) med possessiv bestämning inledd af prep. af. En Fee .., syster till Sysis, men total antipod af henne. Atterbom FB 229 (1818). — (†) om sak. Österlänningars seder äro fjerran skilde från våre, til hvilka de just äro aldeles Antipoder. Björnståhl Resa 3: 6 (1777).

 

Spalt A 1911 band 2, 1900

Webbansvarig