Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANTECKNING an3~tek2niŋ (a`nteckning Weste); r. l. f. (m. Sahlstedt, Nyström (1794)); best. -en; pl. -ar; se för öfr. TECKNING.
vbalsbst. till ANTECKNA.
1) till ANTECKNA 1.
a) ss. abstrakt vbalsbst. SAOB (1870).
α) om handlingen att (låta) anteckna sig för ngt: teckning. Anteckning till nattvardsgång. Anteckning (till åhörande af föreläsningar) bör helst ske före föreläsningarnas början. SFS 1852, nr 20, s. 37.
β) (föga br.) i annan anv. (Riksrådet må tillse) att .. ingen ting .. försummas, så uthi antekningen (af boskapen) som uppbäringen (af boskapsskatten). Oxenst. brefv. 1: 298 (1625). Adelens kistor och kårgar, der de hafwa sin wägekost ..(, skulle) för all inquisition och antekningh .. wara obeswärade. RARP 4: 511 (1650). Dalin (1850).
b) mer l. mindre konkret: ngt som tecknas l. tecknats till minnes; numera oftast i pl. om korta provisoriska notiser l. strödda anmärkningar; i pl. äfv. om dagboksanteckningar l. memoarer. Göra anteckningar i marginalen. Dijkman Ant. 79 (1703). Efter samtida Antekningar i Löneberga Kyrkebok, af då varande Kyrkoherden. Hallenberg Hist. 2: 440 (1790). Anteckningar och Dagböcker (Memoirer och Journaler) äro enskilde Personers Minnes-skrifter om hvad som händt dem sjelfva eller deras samtida, i almänna eller enskilta göromål. Bergklint M. sam. 2: 180 (1792). En gammal anteckning (säger) att han (dvs. Bo Jonsson Grip) styrde landet efter sin vink. Geijer II. 2: 217 (1832). Anteckningar i Fäderneslandets Häfder. J. Ekelund (1836; boktitel). En bok förelästes, ur hvilken han gjorde anteckningar. C. D. Skogman i VittAH 18: 243 (1842). Anteckningar om Stockholms theatrar. F. A. Dahlgren (1866; boktitel). Ungdomsminnen. Sjelfbiografiska anteckningar. Böttiger 6: 3 (c. 1875; öfverskrift). Ur en samlares anteckningar. G. E. Klemming (1887; boktitel). I stället för särskild rapport får, där så lämpligen kan ske, den vid förhöret förda anteckningen insändas. Tj.-regl. 1889, s. 11. Anteckningar af politiska personer om deras verksamhet kunna vara af stort värde för historien, om de äro gjorda dag för dag. De Geer Minnen 1: Förord (1892). — jfr DAGBOKS-, FÄLT-, FÖRELÄSNINGS-, GENERALMÖNSTRINGS-, KRÖNIKE-, LEKTIONS-, MARGINAL-, MINNES-, RAND-, RESE-, SLUT-, VÄDERLEKS-ANTECKNING.
c) (†) förteckning, lista; jfr ANTECKNA 1 a γ. Så offta Dödzfall aff siöfarande Män händer .. skal Skiparen .. låta giöra en ricktigh Antekning aff alle thens Dödes saaker och Egendom. Sjöl. Skipmn. 13 (1667). Anteckningen på .. Scholebetiente, Krijgzpräster, och Capellaner i Stiftet. Kyrkol. 19: 7 (1686). Antekning på Predikningarna, och theras inneholl. Sahlstedt Hofart. Innehållsf. (1720). Botin Hem. 2: 87 (1756, 1789). jfr LÅN-ANTECKNING. — summarisk öfversikt, innehållsförteckning (öfver ngt). At the vthaff Catechismo itt rett Register haffua, och en antekning öffuer hela Biblien. Balck Cat. B 6 a (1596).
d) (†) i pl.: anmärkningar, kommentarier, noter, förklaringar. De merkeliga antekningar som j (dvs. Verelius) til den (dvs. Hervarar saga) giort hafwen. Rudbeck Atl. 1: Föret. 1 (1679). Dhe som skrifwa anteckningar på dhe gamble Poeters skriffter. Därs. 2: 83 (1689).
2) (†) till ANTECKNA 3. — konkret: tecken. Sacramentet (är) een synligh antekning eller merke, huilket man medh öghonen fatta kan. Falck Underv. 95 a (1558).
Ssgr (till 1): ANTECKNINGS-BLAD300~2. (pappers-) blad afsedt för l. innehållande anteckningar. Strandberg 5: 225 (1865). Lysander Äfv. 38 (1872).
-BOK~2. Commentarium .. Antekningz Book. Wollimhaus Syll. (1649). DA 1793, nr 176, s. 4. (Vid kompaniexpeditionen föres) en anteckningsbok för tillrättavisningar. Tj.-regl. 1889, s. 87. (Halftroppchefen) skall vara försedd med anteckningsbok .. i hvilken han kan teckna sig till minnes gifna befallningar. Därs. s. 153. —
-HÄFTE~20. —
-KLADD~2. Almqvist (1842). Kindblad (1867).
-KOLUMN~02. Antal måltider, som fordra särskilda uppehåll under resan, införes (vid rekvisition å järnvägstransport) i anteckningskolumnen. Tj.-regl. 1889, Bil. s. 124.
-LISTA~20. Vid alla val och voteringar .. skola tvänne uprop ske efter antekningslistan. SFS 1835, nr 71, s. 13. I konungens förmak framlades anteckningslistor för dem, som ville svära trohetseden. Malmström Hist. 6: 436 (1877). Anteckningslista (till publicistklubbens årsfest) för klubbens ledamöter .. är framlagd. AB 1890, nr 10, s. 2.
-LÄNGD~2. jfr -LISTA. Kindblad (1867). SAOB (1870).
-MATRIKEL ~020. Inskrifvas i en antecknings-matrikel öfver preliminarister. Frey 1843, s. 420.
-PLÅN~2. —
-TAFLA~20. —
-VÄRD~2, adj. (mindre br.) A. D. Enander i VittAH 7: 163 (1796). Anteckna någonting anteckningsvärdt. Gosselman Sjöm. 2: 75 (1839). Bildt Italien 202 (1896).

 

Spalt A 1878 band 2, 1900

Webbansvarig