Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANSVARIGHET an3svarig~he2t l. 3~200, sällan 040~1, äfv. -svar- (ansva´righet Weste), r. l. f.; best. -en.
Etymologi
[jfr t. verantwortlichkeit, fr. responsabilité]
egenskap(en) l. förhållande(t) att vara ansvarig. jfr OANSVARIGHET. — särsk.
1) till ANSVARIG I 1: skyldighet att stå till svars; ansvarsskyldighet. All Säkerhet ligger i Ansvar; Och Samhällets Grundsäkerhet är hvars mans Ansvarighet. Thorild 3: 393 (1794). Må jag .. aldrig förgäta min egen dyra ansvarighet för dina (dvs. Guds) gåfvors användande eller vårdslösande. Wallin Rel. 1: 273 (1817, 1825). Hertigen .. ingick med rådet en förening att .. föra regeringen under gemensam ansvarighet, en för alla och alla för en. Geijer II. 3: 302 (1834). Du har din dryga del i ansvarigheten (för riksdagsfrågornas vårdslösande), åtminstone inför opinionen. Tegnér 6: 339 (1839). Den rådets ansvarighet inför ständerna, som blifvit för första gången erkänd i 1660 års regeringsform. Carlson Hist. 3: 252 (1874). Hvarje kristen menniska har .. en djup ansvarighet, större eller mindre i mån af det ljus hon eger. Rudin 2 Evigh. 2: 270 (1883, 1889). Sorel är ingen determinist han försvarar frihetens och ansvarighetens sak. Wirsén i PT 1898, nr 92 A, s. 3. jfr SJÄLFANSVARIGHET.
2) till ANSVARIG I 2. Geijer I. 8: 278 (1838). Om Statsrådets ansvarighet. W. E. Svedelius (1856; boktitel); jfr MINISTER-ANSVARIGHET. Om ansvarighet för tryckfrihetsbrott. J. Ask (1890; boktitel). — jfr: Enär .. Kongl. Slotts-Rätten (ej) i förtid kan urskilja den ansvarighet, hvartil de sig skyldige gjort. Törngrenska målet 242 (1801).
3) till ANSVARIG I 3: skyldighet att stå i ansvar l. svara (för ngn l. ngt); garanti, garantiskyldighet. Riksens Ständer åtaga sig ansvarigheten för 7 Millioner R:dr Specie. Duwall i Ad. prot. 1789, s. 621. I allmänhet sträcker sig försäkringsgifvarens ansvarighet ej utöfver försäkringssummans belopp. Sjöl. 1864, § 232. Om arfvingarnes ansvarighet för arflåtarens förbindelser. A. O. Winroth (1879; boktitel). Bankdelegarnes solidariska ansvarighet. J. Leffler i Ekon. samh. 1: 332 (1893). Om ansvarighet för gäld i makars bo. SFS 1898, nr 64, s. 3 (i öfverskrift). jfr ERSÄTTNINGSANSVARIGHET. — (föga br.) säkerhet, borgen. Då .. riksgälden .. utgjorde en summa af nära 30 millioner, syntes de tillgångar, som varit påräknade till ansvarighet för .. 21 millioner, nu blifva otillräcklige. Adlerbeth Ant. 1: 257 (c. 1792). (†) Den Borgenär, som hvarken .. Gäldenärs ansökning bestrider, eller något påstående om ansvarighet emot honom yrkar. Förklar. 30 Sept. 1801, s. 3.
4) (numera föga br.) till ANSVARIG II 1: egenskap(en) l. förhållande(t) att vara förenad med (drygt) ansvar; ansvarsfullhet. Min kallelses ansvarighet. Wallin Rel. 1: 28 (1813, 1825). Du fick allmänna pligter att uppfylla, du fick enskilda; alla voro af lika hög ansvarighet. Därs. 3: 95 (c. 1830).
Ssgr: (3) ANSVARIGHETS-BELOPP3000~, sällan 0300 ~02. Samtiden 1873, s. 693. jfr ANSVARS-BELOPP.
(2) -BESTÄMMELSE~0200. Der finnes i 1634 års Reg.-Form ett helt system af ansvarighetsbestämmelser, olika för lägre och högre embetsmän. Svedelius Statsr. ansv. 218 (1856). Ask Ansvar. f. tryckfr. 174 (1890). jfr ANSVARS-BESTÄMMELSE.
(2) -FRÅGA ~20. Motionsrätten i ansvarighetsfrågor. Svedelius Statsr. ansv. 272 (1856).
(3) -FÖRBINDELSE~0200. SFS 1892, nr 28, s. 46. jfr ANSVARS-FÖRBINDELSE.
-LAG~2.
1) till 2. Kongl. Maj:ts Och Riksens Ständers Faststälde Ansvarighets-Lag För Stats-Rådets Ledamöter .. Gifven .. den 10 Febr. 1810 (titel). Ansvarighetslagen .. består hufvudsakligen i ett upräknande af särskildta grundlagsöfverträdelser med deremot svarande straffbestämmelser. Svedelius Statsr. ansv. 553 (1856).
2) till 3. En allmän industriel ansvarighetslag. Forssell Stud. 2: 16 (1888). jfr ANSVARSLAG.
(2) -PÅFÖLJD~20 l. ~02. Svedelius Statsr. ansv. 324 (1856). jfr ANSVARS-PÅFÖLJD.
(3) -SUMMA~20. M. Höjer i Ill. Sv. hist. 4: 474 (1881). Ömsesidighetsbolagens försäkringssummor äro mycket små och utländska bolags ansvarighetssumma utgör en så ringa del af det hela. Fahlbeck Sv. nat.-förm. 12 (1890). Reservfonden .. uppgår till mera än fyra procent af hela ansvarighetssumman. SFS 1894, Bih. nr 83, s. 4. jfr ANSVARS-SUMMA.
(2, 3) -SYSTEM~02. Ask Ansvar. f. tryckfr. 23 (1890).

 

Spalt A 1829 band 2, 1900

Webbansvarig