Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANSTÄLLNING an3~stäl2niŋ, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[jfr holl. aanstelling, t. anstellung]
vbalsbst. till ANSTÄLLA. — särsk.
1) till ANSTÄLLA I 1. Tj.-regl. 1889, s. 24 (se under -DATUM). — konkretare: plats, syssla, tjänst. Söka, erhålla, vinna anställning i tullverket, vid universitetet, som extralärare. Vara utan l. sakna anställning. Hafva fast anställning. En man, som i en viss kunskapsgren utmärker sig, .. kan (ej) inom fäderneslandet gå miste om en passande anställning. Rydqvist Resa 33 (1838). (Han) tog .. anställning som enskild lärare. Ljunggren i SAH 41: 9 (1866). Officer .., hvilken fått anställning eller blifvit placerad till tjenstgöring vid ett lägre truppförband. Tj.-regl. 1889, s. 68. Sålunda fick jag .. för någon tid en aflönad anställning. De Geer Minnen 1: 55 (1892). — jfr ASPIRANT-ANSTÄLLNING m. fl.
2) till ANSTÄLLA I 2. Temperaturen steg i timmar efter anställningen. Schmidt Bränvinsbr. 170 (1880).
3) till ANSTÄLLA II 2. Nu består Handelens forma vthi thes rätta anstälning och Gouvernement, til Frijheet och Continuation vthi Handlande. Risingh Kiöph. 77 (1669). Sina och Tartariet falla efter hans anstälning (dvs. äro på Ptolomeus’ karta placerade) där som nu Hafwet är utom Sina ok Indien, och intet land. Rudbeck Atl. 1: 382 (1679). — konkretare. Pexitas .. Ordentlig anställning på ett ting. Lex. Linc. (1640).
4) till ANSTÄLLA II 5: undervisning, instruktion. Therföre han (dvs. jordegaren) aff Öfwerheeten .. Anwijsning och Anställning behöffwer, men öfwer alt aff Gudi Welsignelsen. Risingh Landb. 94 (1671).
5) (föga br.) till ANSTÄLLA II 10. — konkretare.
a) (†) anstalt, anordning. Den anställningh Jagh hafwer giordt till Ölandz defension. G. Horn i HSH 35: 306 (1656). Til ett förestående Fälttogh allehanda nödwendige anställningar göra. N. Av. 26 Juni 1656, nr 2, s. 2. Thin kloka anställning, sade Refr, niuter jag åth, i alt thetta. Verelius Götr. 56 (1664).
b) (†) tillställning, händelse. Alle sågo, at uppå en sådan anstälning, som den föregående dagen hade timat, kunde ej annat följa än något märkeligit. Celsius G. I 354 (1746, 1792).
6) till ANSTÄLLA IV: uppskof. Comperendinatio .. Anstellning och vpskoff medh Rättegångz handel til en annan dagh. Lex. Linc. (1640).
Ssgr: (1) ANSTÄLLNINGS-DATUM300~20. Tjensteåldern i graden eller rangklassen beräknas .. efter dagen för anställningen .. samt, vid samma anställningsdatum, efter tjensteåldern uti närmast lägre grad eller rangklass, där data för anställningen varit olika. Tj.-regl. 1889, s. 24.
(2) -TEMPERATUR~1002. ställningstemperatur. Afkylningen (af mäsken) fortgår inom apparaten, ända tills anställningstemperaturen uppnåtts. A. Salén i Tekn. tidskr. 1874, s. 46. Till utjäsning af Ellenberger’s mäskningar erfordras .. en kall anställningstemperatur. Schmidt Bränvinsbr. 170 (1880).
(1) -TID~2. Efter ett års förlopp från anställningstiden skall .. vederbörande Chef .. inkomma med underdånigt förslag till officers befordran. SFS 1850, nr 12, s. 3. Af de i utländsk örlogstjenst anstälde officerare af Kongl. flottan hafva två, efter slutad anställningstid, under år 1890 återkommit till fäderneslandet. SFS 1891, Bih. nr 6, s. 13.

 

Spalt A 1802 band 2, 1900

Webbansvarig