Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANNONSERA an1oŋse4ra, äfv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; ANNONSÖR (se d. o.); jfr ANNONS.
Etymologi
[af t. annoncieren, fr. annoncer, af lat. annuntiare (annunciare), adnuntiare, bringa budskap till ngn, förkunna; jfr NUNTIE]
Anm. Bet. 2 (i sht b) är nu hufvudbetydelsen.
1) (mindre br.) i allm. tillkännagifva l. meddela l. bekantgöra; jfr ANNONS 1. Viktigare nyheter annonseras (å den telefonapparat, som kallas telefontidningen) medels en trumpetapparat i abonnenternas rum. GHT 1895, nr 206, s. 3. — särsk.
a) [jfr fr. annoncer une bonne nouvelle, il m’a fait annoncer son mariage] (numera bl. hvard., mindre br.) om mer l. mindre officiella tillkännagifvanden l. meddelanden: notificera. (Tatar-khans) skrifvelse, deruti han annoncerade Konungen sin uphöjelse i Brodrens ställe. Nordberg 2: 385 (1740). Det var kanske förhastadt af mig, att jag afsade mig rektoratet; men då jag en gång annonserat mitt beslut, kunde jag ej återtaga det. Tegnér 5: 151 (1818). Jag skrifver i dag till kansleren för att annonsera Bildts död. Därs. Din sista galenskap att annonsera mig ditt giftermål hör till det slaget, som ej behöfver något svar. Carlén Köpm. 2: 505 (1860).
b) [jfr fr. annoncer quelqu’un] (i sht hvard.) tillkännagifva l. förkunna (ngns ankomst l. närvaro) l. ankomsten af (ngn). Här och der .. träffade vi på enstaka .. skjul, .. bevakade af .. hundar, som med ilsket skall annonserade oss. Bovallius Resa 85 (1887). Ett bud annonserade min ankomst. Gleerup i Kongo 2: 487 (1888). — särsk. i förb. annonsera sig till ngn l. till ett ställe, anmäla sin (förestående) ankomst till l. besök hos ngn (l. på ett ställe). (Grefvinnan von Hahn-Hahn) annonserade sig hit (dvs. till Årsta) för lördagen. Bremer (1842) hos Adlersparre Bremer 2: 7 (1896).
c) [jfr fr. cela n’annonce rien de bon] (mindre br.) med saksubj.: angifva, gifva vid handen, tillkännagifva, gifva intryck af. Allt (i skådespelerskans dräkt) annoncerade dagens Laïs. Gjörwell (1797) hos Schöldström Konstn. anda 175 (1892). Redan andra dagen efter min ankomst började hufvudvärk, qväljningar och olustighet, annoncera en häftig febers annalkande. Gosselman Col. 1: 129 (1830). (Stockholm) en stad .. hvilken vill annonsera sig själf som en glad och angenäm stad och som räknar på att blifva ett mål för turistvärlden. T. Blanche i GHT 1897, nr 273 B, s. 1. En gammal gumma med .. en mun, som tydligt annonserade en försvunnen tandgård. Kuylenstierna Beroende 47 (1898). Ett afbrott i en lampa (vid centralbatterisystemet för telefonnät) annonserar sig .. själf, därigenom att, när linien tages i anspråk, observationslampan ensam lyser. H. Johansson i Tekn. tidskr. 1899, A. A. s. 16.
2) motsv. ANNONS 3.
a) tr.: gm annons i (särskild afdelning af) tidning l. gm annat organ för offentligt meddelande bekantgöra l. tillkännagifva l. utbjuda. Förut anoncerade varor. GT 1788, nr 12, s. 4. Den .. till salu annoncerade Egendomen i Södermanland. DA 1793, nr 1, s. 3.(dvs. i) Tidningarne annonceras en fortsättning af Lagerbrings Sv. Historia. Porthan Bref 1: 138 (1794). Ett .. spektakel .. som annoncerades. K. Lilljebjörn Hågk. 16 (1838). I tidningarna annonserades, att enhvar, som hade något att förmäla om industriens betryck, kunde förebringa sitt andragande hos kommissionen. Forssell Stud. 2: 391 (1888). Annonsera våningen ledig. Björkman (1889). Fäst er icke vid, om en firma annonserar t. ex. att deras maskiner ”äro bäst”. Östberg Hjulr. 61 (1897). — (föga br.) om litterär anmälan. Bedja honom anoncera sin Bok. SP 1778, s. 89; jfr 1.
b) intr.: låta införa annons(er); gm annons göra meddelande (om ngt); annonsera efter, gm annons höra efter (ngt som man önskar). Grosshandlar X annonserar flitigt. Annonsera (i tidningarna) efter en kokerska, efter en möblerad dublett, om sin dotters födelse. Flera allmänna verk vägrade betala sin annonsering. Ljunggren SAHist. 2: 50 (1886). Annonsera i Idun om att ni vill medfölja någon dame på resor. Idun 1899, nr 12.

 

Spalt A 1631 band 2, 1898

Webbansvarig