Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANHÄNGIG an3~häŋ2ig (a`nhängig Weste), adj.
Etymologi
[af t. anhängig; jfr d. anhængig, holl. aanhangig]
1) (†) sammanhängande l. förbunden l. förenad (med); jfr ANHÄNGA II 1.
a) rent lokalt. (Man beslöt) at .. medh en Träbroo .. göra thet (dvs. det på andra sidan Tibern belägna berget Janiculus) medh Stadhen anhängigt. Schroderus Liv. 30 (1626). — med prep. vid. Ett Landkort .., som giör Japan anhängi(g)t (dvs. landfast) widh Asien. Willman Jap. 138 (1667). (Båda museerna) äro uti Kongl. Lust-Slottet: et är anhängigt vid Drotningens rum, ifrån hvilka man kan omedelbarligen gå dit in. Björnståhl 1: 209 (1771).
b) herald. Det fierde slaget .. af anhängig, (näml.) då en klufven Figur äfven som desse tre slagen (dvs. uppstigande”, ”upptittande”, ”framkommande) intet skiljes ifrån skuran. Uggla Her. 101 (1746). Sköldemärken .., som stundom pläga vara löse, stundom anhängige uti en Sköld. Därs. 102.
c) om ämne o. d., med prep. vid: som förbinder sig l. ingår förening med. (Alldenstund) något aff the mineraliske Kraffter (i hälsovattnet) sigh altijdh widh Blodet eller Inelfwerne anhängigt giör. Hiärne Surbr. 95 (1680).
d) [jfr ä. d. fornævnte brev var anhængig med den sag, t. heiratssachen oder was dem anhängig ist (Lessing)] bildl.: som sammanhänger l. står i samband med (ngt); som hör till (ngt). Det som sådane lofflige Skänkerij gemenligen plägar wara anhängigt, .. (ss.) at hysa .. (samt) medh maat och dryck .. befordra then resande. Sthms stadsord. 1: 70 (1638). Ant. saml. 268 (1691).
2) (†) om person: fäst l. anställd (vid). Lärde, .. som .. hafva Lön och äro anhängige vid Kongl. Bibliothequet. Björnståhl 1: 26 (1769).
3) [jfr motsv. anv. i ä. d. samt ä. holl. de Antichrist soude hemselven alle de Joden aenhangig maken, t. der platonischen schule anhängig] (†) som står i förbund med l. håller med l. ss. anhängare sluter sig till l. understöder (ngn l. ngt); jfr ANHÄNGA II 2. Att .. the Danske och alle the, som them äre anhängige (dvs. deras bundsförvanter), måtte ske mothstånd. RA 2: 144 (1566). Hannibal .. drogh .. til Stadhen Metapontum, som war honom anhängigh. Schroderus Liv. 332 (1626). RARP 4: 91 (1647). — särsk.
a) med prep. Så wijdt han (dvs. den svenske adelsmannen) sigh .. icke hoos någon thetta Rijks fiende .. medh tienst, rådh eller dådh anhengigh gör. Adelspriv. 1626, mom. 12. Dee .., som .. gjort sigh anhengige aff Messenii onska. RP 6: 473 (1636).
b) i pl. i substantivisk anv.: anhängare. (Påfven) och hans willfarelsers anhängige. Werwing Hist. 1: 128 (1694).
4) [jfr motsv. anv. i ä. d.] (†) lydande under, beroende af, undergifven, tillhörig, underdånig. K. M:tt hafver antagit (dvs. öfvertagit) och sigh sjelf anhengigh gjordt Salthandelen. RP 1: XXXIV (1628). — särsk.
a) med prep. af: beroende af. Straxt utom .. (Jerusalems) murar äro en hop andra (orter), anhängiga af staden. Eneman 2: 168 (1712).
b) med prep. till l. vid l. under. Ösel är een anhängig Insul (dvs. ö) widh Lijfland. Widekindi G. II A. 32 (c. 1676). Herr Jacob frågade om the (dvs. ryssarna i Novgorod) wille afträda ifrån Muskou, och blifwa anhängige til Sweriges Crona. Därs. 234; jfr Hallenberg Hist. 3: 176 (1793). Eneman 2: 184 (1712).
5) [efter t. einen prozess anhängig machen, die sache ist anhängig; jfr motsv. anv. i d. o. holl. samt ANHÄNGA I 3; jfr äfv. lat. pendens lis, fr. pendant devant le tribunal] jur. om rättegångssak: beroende af (domstols) behandling; öfverlämnad till pröfning o. afgörande (vid l. i l. inför domstol o. d. l. hos l. inför domare). Tvisten .., hvilken nu är gjord anhängig i Hoffrätten. RP 3: 250 (1633). Anhängig i retten, Depending in court. Serenius (1741). Han gjorde saken anhängig vid rätten. Lind (1749). Påfven, hos hvilken saken var anhängig. Dalin Hist. 2: 816 (1750). (Stundom får klaganden) välja emellan särskildta fora, hvar häldst han vill göra sitt klagomål anhängigt. Rabenius Kam. § 55 (1825, 1832). Saken skall nu vara anhängig inför .. Poliskammaren. AB 1831, nr 12, s. 2. Den i hofrätten anhängiga rättegången varade flera år. Atterbom Minnest. 1: 47 (1847). Den Rätt, der konkurssaken är anhängig. SFS 1862, nr 51, s. 15. Meddela upplysning i en anhängig rättegång. I. Afzelius i NF 17: 1261 (1893). — i bild. Hela den läsande samtiden var den domstol, inför hvilken meningsstriderna gjordes anhängiga. Cronholm Lig. 460 (1839).
Ssg (till 5): ANHÄNGIG-GÖRA310~20, v. jur. Stemning i anhängiggjorda concurser. Rabenius Kam. § 447 (1825, 1832). Alla vid domstolen anhängiggjorda mål. Schlyter Jur. afh. 1: 75 (1836). Då frågan kunde anhängiggöras i sammansatt .. statsråd. De Geer Minnen 1: 198 (1892). Åtnöjes bolagsman ej med bolagsskifte .. skall han sin talan hos domstol anhängiggöra. SFS 1895, nr 64, s. 9.

 

Spalt A 1462 band 1, 1898

Webbansvarig