Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANGIFVANDE an3~ji2vande (a`ngifvande Weste), n.; best. -et; pl. -en ((†) = Fosz 436 (1621; se 1 a β)).
vbalsbst. till ANGIFVA. — särsk.
1) till ANGIFVA 1. Eftertryck utan angifvande af källan förbjudes. Föråldrade ord upptagas i ordboken utan angifvande af uttal. Det enda riktiga i afseende på angifvandet af invånarantalet i länder och städer kan (i en skolbok) ej vara annat än att upptaga dem i runda tal. Tidskr. f. folkunderv: 1884, s. 64. — särsk.
a) (mindre br.) konkretare: uppgift. Berigtigandet af likartade (dvs. dylika) angifvanden .. är ytterst svårt. Beskow K. XII 2: 54 (1868). — om skriftlig redogörelse. Detta angifvande var uppsatt med ledning af Beskows .. yttrande. Ljunggren SAHist. 2: 162 (1886).
b) (†) närmande sig bet.: förespegling. Förster och Herrer äre offta, igenom falsk angifwande til (dvs. om) stoor fordeel, .. öfwertalade wordne (att drifva köpenskap o. d.). Fosz 436 (1621).
c) till ANGIFVA 1 b β. Drysell 11 (1728). Om Missgierningars angifvande. SB 1: Öfverskrift (Lag 1734). Delatorer, som bedrefvo angifvandet yrkesmässigt. Törnebladh i NF 3: 1027 (1879); jfr ANGIFVERI. — (föga br.) = ANGIFVELSE 1. RARP 8: 280 (1660). Först anföres then klagandes angifvande. Nehrman Pr. cr. 70 (1759).
d) (†) till ANGIFVA 1 i. Ded hafuer i monge åhr .. warit Carls (dvs. Karl Henriksson Horns) rådh, angifuende och stemplingh .., att samme huus och Befästninger (dvs. Ivangorods fästning) skulle gifues Ryssen igen. HSH 15: 87 (1591). 2 RARP 3: 402 (1723). — närmande sig bet.: initiativ. Thet är fuller intet troligit at Herodes hafwer .. aff egit angifwande låtit kasta .. (Johannes) i Hechtelse. J. Matthiæ 1: 38 b (1658).
2) till ANGIFVA 2. Holmberg (1795, under intonation). Weste (1807).

 

Spalt A 1424 band 1, 1898

Webbansvarig