Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANGIFNING an3~ji2vniŋ (a`ngifning Weste), r. l. f.; best. -en; pl. -ar (Hermelin Præs. i VetA 1773, s. 3).
vbalsbst. till ANGIFVA.
1) till ANGIFVA 1. Lind (1749, under angeben). — särsk.
a) (föga br.) uppgift. (I medeltal hafva årligen) 650 Barn efter angifning blifvit qvafde eller ihjällegade (af mödrar o. ammor). D. Schultz Intr. i VetA 1760, s. 9. Kungör. ang. utlossningsbevis 29 Okt. 1804.
b) till ANGIFVA 1 a: anmälan. — särsk.
α) om vissa obligatoriska anmälningar hos tullmyndigheter; jfr (TULL)DEKLARATION. Hermelin Præs. i VetA 1773, s. 3. (Mål angående) orätt angifning af varor .. skulle .. afgöras .. af Tullnären. Hallenberg Hist. 3: 353 (1793). Formulär .. För angifning till förtullning, till Nederlag, eller till Transitupplag. Smedman 5: 6 (1872). NF 16: 909 (1892).
β) (mindre br.) i annan anv. Angifning till nattvardsgång. Ni .. (har) understått Er, at taga en Öfvermage i Läran, utan Laga angifning hos vederbörande. Envallsson Kopparsl. 22 (1781). Ljungberg hos Agardh Stat. 4: 264 (1863).
c) (föga br.) till ANGIFVA 1 b β: angifvelse. Vthi Fängelset hadhe en förnämligh Herre några åhr för lögn och falsk angiffning suttit. Petreius Beskr. 2: 82 (1614). Dalin Hist. 2: 850 (1750). Beslagare är den, genom hvars första angifning eller åtgärd oloflig in- eller utförsel af varor upptäckes. SFS 1835, nr 73, § 24; jfr Tullstadga 1877, § 143.
d) (†) till ANGIFVA 1 i: förslag. Ther effter giordes .. ett annat Rådzbesluut vppå Borgmästarens .. angiffning. Schroderus Liv. 693 (1626). Därs. 735.
e) (knappast br.) redogörelse, referat. Leopold hade i ett slags summarisk angifning uppställt innehållet af hans (dvs. Thorilds) ”Passioner”. Atterbom Siare 5: 47 (1849). Därs. VI. 1: 236 (1852).
f) (†) diktamen? Dictamen .. Angiffning. Germ(anice) Angebung. Rationis dictamen .. Förnufftzens ingiffuande. Lex. Linc. (1640). — jfr ANGIFVA 1 k.
2) till ANGIFVA 2. En tons a(ngifning). Weste (1807).
Ssgr: (1 c) ANGIFNINGS-ANDA310~20. J. W. Liljestråle i DA 1772, nr 235, s. 1.
(1 c) -BREF~2. Carlén Köpm. 1: 441 (1860).
(1 b) -FÖRTECKNING~020. Angifnings Förtekningar til försäkring af hus. Raab Reg. 1746, s. 4.
(1 b) -INLAGA~020. SFS 1835, nr 64, s. 25. Angifningsinlagorna öfver in- och utförseln. SFS 1892, nr 34, s. 64. Med (den af skepparen uppgjorda) märkrullan jämföras (vid förtullningen) .. godsegarnes angifningsinlagor. GHT 1897, nr 261 A, s. 3. — (1 b). -SEDEL~20. Sv.-fin. lagt. (1883). FFS 1891, nr 46, s. 11 (i fråga om angifning vid kanalstation).

 

Spalt A 1420 band 1, 1898

Webbansvarig