Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANBUD an3~bɯ2d (a`nbud Weste), n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(anbod RARP 6: 180 (1657), Nordberg 1: 155 (1740))
Etymologi
[efter t. anbot; jfr AN, adv. III 1, o. BUD (bod); jfr äfv. d. anbud, holl. aanbod samt t. angebot, gebot]
— jfr ANBJUDA samt BUD.
1) tillbud, erbjudande; förslag, hemställan. RARP 6: 180 (1657). Så antoge vi .. gierna hans anbod. Humbla 213 (1740). Han (har) haft flere anbud at träda i utrikes tjenst. Tilas i HSH 16: 362 (1769). (Sotberg hade) afslagit de anbud, (som) .. Bonde gjort honom. Rosenstein 1: 41 (1783). Med tacksamhet emottog jag detta anbud. Ödmann M. Park 7 (1800). Hvilket kränkande anbud! Wallin 2 Pred. 1: 223 (1817). Berzelius (påstås hafva) erhållit lysande anbud. för att intaga en lärostol (i Berlin). Beskow Vandr. 1: 66 (1833). Danskarna vågade ej längre tala om fordringar, utan måste i dess ställe göra Svenskarna anbud. Fryxell Ber. 7: 305 (1838). Få ett anbud. SAOB (1870). Sistnämda anbud afböjdes .. af konungen. Odhner G. III:s hist. 1: 7 (1885). Ett vilkorligt anbud. Björkman (1889). jfr ACKORDS-, FREDS-, FÖRLIKNINGS-ANBUD m. fl. — särsk.
a) med prep. om. Anbud om en nära förbindelse. Hallenberg Hist. 1: 101 (1790). Adlerbeth Æn. 333 (1804, 1811). Carl Gustaf .. (hade) af drottningen .. erhållit först anbud sedan löfte om svenska kronan. Fryxell Ber. 9: 100 (1841). Göra anbud om giftermål. Björkman (1889); jfr d.
b) (mindre br.) med prep. af (i bet. ”om”). Anbud af förlikning. Gustaf III Skr. 2: 18 (c. 1785). (Paulinus) fick anbud af Åbo biskopsstol. Fryxell Ber. 10: 43 (1842). Hagberg Shaksp. 3: 58 (1848). Hon (hade) afslagit anbudet af hans hand. Topelius Fält. 5: 258 (1867); jfr d. — i uttr. göra anbud af, erbjuda. Ödmann M. Park 77 (1800). Meurman (1846). Schulthess (1885).
c) (föga br.) i uttr. hafva ngt i anbud, hafva anbud om ngt, hafva ngt sig erbjudet. Wikner Lifsfr. 2: 175 (1883).
d) om giftermålsanbud o. d. Möller (1790). Hon tvingas ej vid sina år, Att sig med gubbars anbud nöja. G. F. Gyllenborg Vitt. 2: 63 (1795). Jag mitt anbud gjort, och vunnit Ja dertill. Leopold 1: 436 (1814). En bygdens tärna .. / Förnäma sprättars anbud får. Wallin Vitt. 2: 100 (1821). En qvinna, som .. bränner sine friare, borde kunna gå säker för vidare anbud. Svedelius Norge 82 (1866). (Ungmön) tillbakavisade .. månget briljant anbud. VL 1893, nr 255, s. 2. — jfr GIFTERMÅLS-, ÄKTENSKAPS-ANBUD.
e) nationalekon. Antingen har produktionen och anbudet af varan utvecklat sig starkare, än att konsumtionen och efterfrågan hunnit att följa den samma, eller också har konsumtionen .. aftagit, under det att anbudet hållit sig stående. Forssell Stud. 2: 179 (1888). C. Rosenberg i Ekon. samh. 1: 260 (1893).
f) [jfr t. anbot] i sht adm. o. handel. om (er-) bjudande af en viss summa för ngt, som skall försäljas (i sht på auktion), l. om angifvande af det belopp, för hvilket man är villig att leverera ngt, utföra ett arbete osv.: bud. Vid uphandlings- och entreprenade-auctioner .. må förseglade anbud ingifvas. Regl. f. kronoauct. 20 Dec. 1825, § 11. Han stadnade för högsta anbudet. Meurman (1846). Intet antagligt anbud afhördes (vid auktionerna). Wetterbergh Altart. 536 (1848). Muntligt. skriftligt anbud. Göra högsta anbudet vid en auktion. SAOB (1870). Anbuden upptagas icke till pröfning. Tidn. f. lev. 1892, nr 34, s. 1. — med prep. l. å. Weste (1807). Göra anbud å en leverans. SAOB (1870). Regeringen har .. infordrat anbud på byggandet af statsjernvägar. NF 8: 697 (1884). — om den erbjudna summan o. d.: offert. A(nbud)et var för lågt. Dalin (1850). — jfr LEVERANS-, PARTI-ANBUD.
2) (föga br.) tillbud (till olycka o. d.). Almqvist (1842).
3) jäg. i uttr. anbud på l. till skott o. d., tillfälle l. lägenhet att skjuta osv. Eljest får man ofta dåliga anbud till skott. Schröder M. fr. sk. 126 (1888). Därs. 235. Att anbudet på dubblé skulle yppa sig. Lindholm Sibbo 181 (1890). När ett så vackert anbud en enda gång erbjöd sig. R. J. v. Essen i Jägaren 1897. 2: 70.
4) (†) befallning, bud, maning. Stolgång hindre man ej; men genast lyde dess anbud. Nicander G. sann. 128 (1767).
Ssgr (mestadels till 1 f): ANBUDS-BLANKETT30~ l. 31~02. Tidn. f. lev. 1892, nr 34, s. 1.
-FORMULÄR~102. Tidn. f. lev. 1892, nr 5, s. 1.
-GIFVARE~200. SFS 1889, nr 15, s. 4. Anbuden äro för anbudsgifvaren bindande. SDS 1894, nr 411, s. 3.
(1) -SEDEL. (†) papper o. d. med (tryckt) tillkännagifvande om varor, som äro till salu, om offentliga nöjen osv. Möller (1790). Heinrich (1814).

 

Spalt A 1274 band 1, 1898

Webbansvarig