Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AMMUNITION am1ɯnitʃω4n l. -iʃ-, l. amɯ1(ammunitio´n Weste), r. (m. Sahlstedt (1773), Weste (1807); f. Möller (1790), Rydqvist); best. -en, hvard. äfv. -tion; pl. (numera knappast br.) -er (jfr Girs E. XIV:s hist. 60 (c. 1630)).
Ordformer
(am(m)onition Gustaf II Adolf 502 (1625), RP 7: 504 (1639), Dahlberg Dagb. 88 (c. 1660))
Etymologi
[jfr d., t. o. eng. ammunition, af ä. fr. am(m)unition, amonition, af (det nu i fr. ensamt ss. riktigt ansedda) munition, af lat. munitio (gen. -onis), befästning; de ä. fr. formerna uppkommo sannol. därigenom, att la munition fattades ss. l’amunition]
1) (†) i allm.: krigsförnödenheter, krigstillbehör, krigsattiralj, krigsförråd. A. Oxenstierna Skr. 1: 387 (1622). 60 sköna Metalle Stycken .. sampt annan Ammunition i Harnesk, Musqueter, Styckelad (dvs. kanonladdning) och annat slijkt. PT 12 Sept. 1655. Ammunition .. Krigs förråd af gevär, krut, kulor, och dylikt. Sahlstedt (1773). Lindfors (1815). Dalin (1850). [jfr fr. munition de guerre] Medan han (dvs. fienden) kringh Riga ligger .., förtager (han) oss al tilföringh, och belegrar wår amonition af örligh (dvs. vårt krigsförråd). Gustaf II Adolf 502 (1625). Örlugsskiep, försedde medh styckin, ammunition aff Örligh och godt Siöfolck. RARP 1: 111 (1629).
2) särsk.: krut, hagel, kulor, patroner, bomber o. d., erforderliga vid skjutning med eldvapen; skjutningsförnödenheter. 3. Regimentz Stycken medh tilhörigh Ammunition och Förespan. AccordsPuncter 6 Sept. 1658, mom. VIII. Nordberg 1: 73 (1740). Finnarne förfärdigade .. sin ammunition, så väl krut som projectiler sjelfva. H. Lilljebjörn 1: 29 (1865). När skalden i en köpmansbod köpte ammunition. Santesson Naturen 250 (1880). — jfr ARTILLERI-, EXERCIS-, GEVÄRS-, INFANTERI-, KANON-, LÖS-, SKYTTE-AMMUNITION m. fl.
Ssgr (i allm. till 2): A (†): AMMUNITION-VAGN. = AMMUNITIONS-VAGN. N. Av. 11 Sept. 1656, nr 2.
B: AMMUNITIONS-ARBETE10— l. 0103~020, äfv. ~200. arbete vid tillverkning af ammunition. Sv:s krig 1808—9 1: 242 (1890).
(1) -BETJÄNTE, pl. (†) om vissa lägre under krigskollegiet lydande tjänstemän, åt hvilka krigsförnödenheternas vårdande var uppdraget. Henel 1729 18 (1730).
-BÄRARE~200. Ersättning af ammunition till skyttelinien sker .. medelst ammunitionsbärare. Ex.-regl. f. inf. 1895, s. 181.
-EFFEKTER~020, pl. Lundell (1893). GHT 1895, nr 227 B, s. 2.
-ERSÄTTNING~020. Uggla Krigsk. 183 (1879). Ex.-regl. f. inf. 1895, s. 179.
-FARTYG~20 l. ~02. Björkman (1889).
-FORDON~20 l. ~02. Isander Artill. 2: 156 (1825). Tj.-regl. 1889, s. 424.
-FÖRRÅDSRUM~020 l. —01~2. Tj.-regl. 1858, 2: 4.
-FÖRSEL. (†) Gustaf II Adolf i Oxenst. brefv. 1: 283 (1625).
-HANDEL~20. handel med ammunition. 2 RARP 3: 91 (1723).
-KISTA~20. Weste (1807). Sv:s krig 1808—9 1: 190 (1890).
-KOLONN~02. (större antal) ammunitionsvagnar, bildande en del af en härafdelnings träng. Billmanson i NF 1: 642 (1876). C. O. Nordensvan Handb. 2: 5 (1880, 1886). jfr ARTILLERI-, INFANTERI-AMMUNITIONSKOLONN.
-KOLONNDIVISION—01~002. Instr. f. gen.-st. fältöfn. 1896, s. 31.
-KÄRRA~20. Weste (1807). Wingård Minnen 3: 84 (1846). Sv:s krig 1808—9 1: 223 (1890).
-KÖP~2. särsk. (†) till 1: A. Oxenstierna Skr. 1: 388 (1622).
-LIGGARE~200. bok till införande af uppgifter om förbrukad ammunition o. d. Försl. t. skjutinstr. f. inf. 1892, s. 67. —
-LÅDA~20. Isander Artill. 2: 166 (1825). Sv:s krig 1808—9 1: 187 (1890).
-PERSEDEL~020. i pl.: Ammunitionspartzedler. J. De la Gardie i Oxenst. brefv. 5: 600 (1645). Tj.-regl. 1858, 1: 101.
-RUM~2. Tidskr. i fortif. 1880, s. 72. —
-RÄKNING~20. Tj.-regl. 1858, 2: 261.
-SKJUTS~2. Drysell 11 (1728).
-SORT~2.
1) (†) till 1. N. Av. 4 Jan. 1657, Extr.
2) till 2. 2 RARP 2: 179 (1723). Nordberg 2: 465 (1740).
(1) -STAT.
1) (†) sammanfattning af l. förteckning öfver till krigsförnödenheters anskaffande o. vård anställda tjänstemän. Sthms stads cal. 1769, s. 32.
2) (†) tablå öfver till krigsförnödenheter erforderliga l. anslagna medel. Medelen, hvilka efter Ammunitionsstaterne .. åhrligen anordnas. 2 RARP 4: 96 (1726).
-TILLVERKNING~020. Spak Handskjutv. 50 (1890).
-TROSS~2. (föga br.) jfr -KOLONN. Lefrén Förel. 1: 207 (1818).
-UPPLAG~02. C. O. Nordensvan Handb. 2: 71 (1880, 1886).
-UTDELARE~0200. Tigerhielm 42 (1867, 1880).
-UTDELNING~020. Rappe Nordarm. 144 (1874).
-UTLÄMNARE~0200. —
-UTRUSTNING~020. Sv:s krig 1808—9 1: 179 (1890).
-VAGN~2. Carl XII Bref 412 (1716). Lärob. i artill. 47 (1883, 1892). jfr ARTILLERI-, BATALJONS-, INFANTERI-AMMUNITIONS-VAGN.
-VERK. (†) = -FABRIK. Bergv. 4: 6 (1793).
-VÄSKA~20. patronväska. Weste (1807). Tigerhielm 14 (1867). Billmanson Vap. 77 (1880, 1882).

 

Spalt A 1214 band 1, 1898

Webbansvarig