Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALLSHÄRJARTING al3shærjar~tiŋ2, äfv. 030~2 (a`lsherjar-ting Weste), n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(allhärjar- Lagerbring Hist. 2: 11 (1775, 1778), Bremer G. verld. 2: 158 (1860); allhärjare- Ridderstad 2: 409 (1858); allshärjare- D. Schultzenheim i Ad. prot. 1789, s. 437; de båda sistn. formerna gm felaktig anslutning till HÄRJA; jfr ALLHÄRJARE)
Etymologi
[efter isl. alls herjar þing, hela (härens l.) folkets ting]
allmän folkförsamling; särsk. om den uppsvenska folkförsamlingen, sådan man efter Snorre Sturlassons skildring tänkt sig den; församling af väpnade män, representerande ett fritt folks lagstiftande o. dömande myndighet. Allzheriar thing i(d) e(st) Alle Härades ting. Stiernhielm Fateb. (1643, under Allzheriar Dom). Alsherjar-ting vill säja så mycket som all Härens eller hela folkets möte. Dalin Hist. 1: 175 (1747). Geijer I. 6: 227 (1840). Allshärjarthingen .. höllos vid hvarje storoffer .. vid Upsala. Holmberg Nordb. 450 (1854). Vid fordna allhärjare-tingen / I väpnade, manliga ringen / Stod talar’n med svärdet i hand. Ridderstad 3: 326 (1857, 1862). (Kantonen) Uri styres ännu af en gammaldags folkförsamling, motsvarande våra gamla allshärjarting. Svensén Jorden 382 (1887). jfr: Det har länge sedan visats, huru Upplandens allshärjarting icke var något riksting utan endast ett landsting, liksom allra göta ting i Västergötland. E. Hildebrand Statsförf. 43 (1896). — med utvidgad bet. (ofta bildl.). Men kungar måste äfven svara / på häfdernas allshärjarting. Tegnér 2: 152 (1821). Till det stora Allsheriar-tinget (ἀγορά) kallades samtlige gudarne, äfven Flodgudar och Nympher. Palmblad Fornk. 1: 324 (1844). Bremer G. verld. 2: 158 (1860). På fälten vid Hammarby samladt var / Ett forskningens Allshärjarting. Sätherberg Blomsterk. 111 (1879). Ett fredens allshärjarting. Oscar II i PT 1897, nr 111, s. 2 (om årets konst- o. industriutställning i Sthm). — jfr ALLTING, sbst.
Anm. På missuppfattning af sammansättningsleden allhärjar-, som vore den en pluralform, analog med EINHERIAR, beror följ.: Ej på Disas fest / Allheriars bifall mer mitt hjerta gläder (än bifall af Hilma). Stagnelius 1: 305 (c. 1815).

 

Spalt A 1072 band 1, 1898

Webbansvarig