Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALLIHOP al3i2 4p l. 104 (alliho´p Weste; àllihóp Almqvist (1842)), pronominalt adj.; i sg. hufvudsakligen n. alltihop al4t i hω4p l. 104, äfv. 32 4; pl. =; äfv. ALLIHOPA al1ihω3pa2 l. -hω4pa l. al3i2 3pa2 (alliho`pa Weste; àllihópa Almqvist (1842)), i sg. nästan bl. n. alltihopa1032 l. —40, äfv. 4 0 32 l. 4 0 40 l. 32 32; pl. =.
Ordformer
(äfv., särsk. i n. sg., skrifvet i två ord: al(l)t ihop Serenius (1734, under every), Nordenflycht QT 1745, s. 151, Sahlstedt (1773) m. fl.; al(l)t ihopa Peringskiöld Hkr. 1: 197 (1697) m. fl.; all ihop Eldh Myrt. 16 (1721), Lind (1749, under allesamman); äfv. (numera bl. i n. sg.) i tre: allt i hop Cavallin (1875, under all), Lyttkens o. Wulff Utt. 5 (1888); all i ho(o)p Dahlstierna Kunga skald G 1 a (1697), Nordenflycht QT 1745, s. 148. De sammanskrifna formerna hafva tidigast anträffats hos Kolmodin: altihop Qv.-sp. 1: 35 (1732), allihopa Därs. 467. — alla iho(o)p J. Risingh (1654) hos Sprinchorn Nya Sverige 101, Tessin Bref 1: 136 (1752); alle i hop RP 4: 105 (1634); alle iho(o)pa Gyllenius 101 (1645), Lind (1749, under allezusammen). allahopa Stiernstolpe Æn. 220 (1825))
Etymologi
[jfr nnt. all to hope, altohop, äfvensom: (allt l. alla) TILLHOPA; jfr äfv. adj. ALL samt HOP, IHOP]
Anm. Ordet ansluter sig till adj. ALL i bet. I, IV o. V, men är ett något starkare uttr. o. tillhör (i sht i formen -hopa) hufvudsakligen hvardagsspråket.
1) (hvard., mindre br.) i sg., motsv. ALL I: hel och hållen, all; hela, samtliga; om koll. o. d.; i sht i n. Jag köpte skräpet a(lltihop). Hahnsson (1884). — (föga br.) Hon hade .. gjort äppelvin af allihop frukten. Hedenstierna Vett 78 (1887).
2) i n. sg., motsv. ALL IV: allt sammantaget, alltsamman, det ena med det andra, allt utan undantag, allt; rubb och stubb. — särsk.
a) (hvard.) i förb. med (i sht dem.) pron. Jag spår mig intet godt af alltihop det der! Leopold 1: 433 (1814).
b) ss. sbst.; vanl. med syftning på ngt bekant l. förut omtaladt. Det bästa af alltihop (dvs. af hela historien) är, att kvickheten var alldeles oafsiktlig. Peringskiöld Hkr. 1: 197 (1697). Alltihop, det ena efter det andra, visar er den aldrasötaste likstämmighet. J. Wallenberg 230 (1771). Grefvinnan fick på stund en ny attaque af gikten, / Och det är alltihop som lärs af denna dikten. Lenngren 87 (1796). Jag skall säga er alltihop. Hagberg Shaksp. 1: 76 (1847). Jag råkade slå sönder lyktan, och ljuset slocknade, och jag tappade alltihop. Wikner Vitt. 59 (1869). Det är allt ihop. Lönnberg Blad fr. skär. 13 (1876); jfr ALL X 2 a. Det var i alla fall far, som hitta’ på altihopa. Lundquist Vingåk. 77 (1877). De Geer Minnen 2: 145 (1892). jfr: Elin är mitt alt tilsamman, / Alt i hop är Elin min. Holmström Vitt. 209 (c. 1700).
3) i pl., motsv. ALL V: allesamman, alla utan undantag, alla inbegripna, samtliga. — särsk.
a) adjektiviskt, i sht motsv. ALL V 1 c o. 2. RP 4: 105 (1634). De (dvs. fåglarna) qwittra all i hoop. Dahlstierna Kunga skald G 1 a (1697). I ljugen allihop! Leopold 2: 342 (1801, 1815). Finland! Så jag ville ropa / Och från eder allihopa / Få ett svar ur hjertats grund. Strandberg 1: 11 (1845). Trinnskallar ä’ vi allihopa, / Uplandsbönder alli-allihopa. Afzelius Afsked af sv. folksharpan 48 (1848). Vi äro officerare allihop. Fryxell Ber. 15: 188 (1848). Ur smickrets brunn vi öste allihopa. Snoilsky 1: 110 (1874, 1878). Han sett dem allihop. Dens. 4: 68 (1887). jfr: Men mine Bussar allihopa, jag vil upläsa för Er et Bref. Dalin Arg. 2: 103 (1734, 1754). — efter en imper.; jfr b. Systrar, kommen all i hop. Nordenflycht QT 1745, s. 148. jfr: Till åran allahopa! Stiernstolpe Æn. 220 (1825).
b) ss. sbst.; alltid med syftning på bekanta l. förut omtalade personer. Om endast han går ut, så skingras allihopa (dvs. hela den samlade folkmassan). Lidner 1: 48 (1781). (Jag kommer) Som Ambassadör. — / Från hvilken Kung? — Från allihopa. A. G. Silfverstolpe Skald. 117 (1810, 1814).

 

Spalt A 1012 band 1, 1898

Webbansvarig