Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALKUFVA a3l~kɯ2va (a`lkufva Weste), f. l. r.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(äl- Rothof 137 (1762); se nedan)
Etymologi
[jfr sv. dial. alkuva. Då ordet hufvudsakligen synes vara hemma i Dalsland (jfr språkprofven nedan o. Linné Fauna 131 (1761)), eger sannol. etymologiskt sammanhang rum med det i Smaalenene i Norge förek. aalekuva, ett slags fisk (enl. Aasen), sannol. benämning på tånglaken l. ålkussan, som i Norge äfv. kallas aalekusa; jfr ÅLKUSSA. Trol. uppvisar i så fall det nor. ordet den ä. bet. Tånglakens namn har alltså här, ss. i ngra följ. ord, ombildats l. omtydts till benämning för älingen, kanske med anslutning till andra med al- l. äl- börjande namn på denna sistn. fisk (jfr särsk. det i samma o. angränsande trakter förek. alekula; se följ.) l. med anknytning direkt till trädnamnet AL (med dess fsv. afledning äle), hvaraf namn på älingen stundom bildats, sannol. på grund däraf, att den gärna uppehåller sig mellan alarnas rötter. Om den första ssgsleden i detta o. följ. likbetydande ord gäller för öfr. som en allmän anm., att det är svårt att i hvarje fall afgöra, om den där uppträdande a-vokalen uppstått gm analogisk ombildning af ett ål- l. om den är af nedertysk upprinnelse l. om den ej möjl. beror på en af fsv. accentförhållanden framkallad växling af a o. å. — Den senare ssgsleden har kanske (jfr t. ex. ALKYTT) uppstått gm i eufemistiskt intresse företagen ombildning af -KUS(S)A l. -KUTTA; med afs. på det ord, till hvilket anslutning skulle egt rum, äro flere möjligheter tänkbara. — Jfr för öfr. ALKULA, ALKUSSA, ALKUTTA, ALKYTT, ÄLING, ELRITSA]
(mindre br.) fisken Phoxinus aphya Lin., äling, elritsa; jfr språkprofvet från Schröder nedan. Alkufva var den endaste (fisk) vi kunde fånga (vid Åmål) .. Denne lilla fisk fans både i små bäckar och vid stranden af Venern. Linné Västg. 232 (1747). Dalin (1850). Lignell Dal 1: 58 (1851). Agnet utgjordes af alkufvan eller elritzan, hvilken fisk har många namn i olika orter, såsom .. ölkytt, örkytt (osv.). Schröder M. fr. sk. 230 (1888). jfr: Alkufva, Alkussa eller Alkutta .. I vissa landskapsmål benämningar för åtskilliga små sötvattensfiskar, såsom Cottus gobio, Cobitis tænia, Cyprinus gobio och Cyprinus phoxinus. SAOB (1870).

 

Spalt A 931 band 1, 1898

Webbansvarig