Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AKTSAMHET ak3tsam~he2t l. 31~ (a`ktsamhet Weste), r. l. f.; best. -en.
Ordformer
(acht- Svart Gensv. K 7 a (1558) osv.; achte- Rothovius 2 Pred. C 2 b (1623))
Etymologi
[jfr d. agtsomhed, t. achtsamkeit]
egenskapen att vara aktsam. — jfr O-AKTSAMHET. — särsk.
1) motsv. AKTSAM I 1: uppmärksamhet, aktgifvande, eftertanke.
a) (föga br.) motsv. AKTSAM I 1 a. Under stilla och trogen aktsamhet på edert kall. Wallin Rel. 4: 206 (1837); jfr AKTA I 4 a. — (†) Att hwar och en derpå gifwer tilbörligh achtsamheet. RARP 4: 229 (1649); jfr AKT, sbst.3 1 a.
b) (†) motsv. AKTSAM I 1 b. Brahe Oec. 41 (1585). The .. onyttighe late Bukar, som .. vthan all Achtsamheet och Förstånd onytteligen siunga och wråla i Kyrckior och Clöster. Tegel G. I:s hist. 1: 120 (1622). Rättens Bisittiare .. böra .. när Parterna tala för Rätten .. med tilbörlig achtsamhet höra på. Nehrman Pr. civ. 331 (1732, 1751). Götheb. m. 1760, s. 104.
2) (†) motsv. AKTSAM I 3: omtanke, omsorg, omsorgsfullhet, noggrannhet; ifver, flit. Svart Gensv. K 7 a (1558). Salomon wijsar laathundar til myrona, at the aff henne skole lära flijt och achtesamheet. Rothovius 2 Pred. C 2 b (1623). Et Wäderleks-Register, som jag .. med all möjelig achtsamhet upteknat. Block Progn. 30 (1708). Bi-skötseln idkas i Pommern .. med stor aktsamhet. Tuneld 2: 255 (1773). Med aktsamhet sköta sina Studier. Schönberg Bref 2: 289 (1778). Oaktat all möjlig acktsamhet och hushållning .. äter (jag nu) på sidsta styfvern af mitt arf. Leopold i 2 Saml. 7: 42 (1784).
3) (†) uppsikt, tillsyn, vård; jfr AKTA I 4 o. 8. Öfwer wårt Secret, så och förnemblige handlinger skall Michill Olofsson .. hafwe nyckell och achtsamheet. Civ. instr. 294 (1592).
4) motsv. AKTSAM I 4. — särsk.
a) motsv. AKTSAM 4 a: månhet, omsorg (om ngt). (Deras) ömma aktsamhet om vår person. Hagberg Shaksp. 4: 29 (1848).
b) (mindre br.) undseende, hänsynsfullhet. Skämtet (i Oxenstiernas dikter) .. förestafvades af smaken .., af ömtåligheten för sederna, af aktsamhet för personer. Blom 336 (1819). Gustaf Adolf, som alltid behandlade dem (dvs. prästerna) med aktsamhet. Geijer I. 6: 244 (1840); jfr 5.
5) (mindre br.) motsv. AKTSAM I 5: försiktighet, varsamhet. RARP 4: 234 (1649). Sahlstedt Crit. saml. 100 (1759). En viss grad af slughet och aktsamhet eller misstänksamhet. Castrén 1: 138 (1842). Hon hade med de unga allt fördrag, / Men förehöll dem aktsamhet bland männer. Strandberg 5: 191 (c. 1860). (†) Låta dem (dvs. de sjuka) hålla en noga achtsamhet uti maat och drick. Ehrenadler 703 (1723). Laxens aktsamhet at undvika allehanda Fiske-vånor (dvs. fiskredskap). Gissler i VetAH 12: 111 (1751).

 

Spalt A 884 band 1, 1898

Webbansvarig