Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AKTIEBOLAG ak3tsie~bωla2g l. ak3sie~, l. ~20, n.; best. -et; pl. =.
på aktier grundadt bolag. Westee (1842). Kongl. Maj:ts .. Förordning, angående Aktiebolag .. den 6 oktober 1848 (titel). Ordet aktiebolag har i det allmänna språkbruket icke någon fast betydelse .. I det juridiska språkbruket är .. ordet aktiebolag, åtminstone sedan år 1848, en teknisk term med fullt bestämbar betydelse. För att ett bolag skall vara ett aktiebolag i juridisk teknisk mening fordras en bestämning, som enligt det allmänna språkbruket icke är väsentlig, nämligen att bolaget uppträder och verkar med ett visst kapital, på hvars grundval det inlåter sig med tredje man, utan att delegarne ikläda sig någon personlig ansvarighet för bolagets förbindelser. Hagströmer Aktieb. 1 (1872). Sedelutgifvande banker och folkbanker, som äro grundade på personlig ansvarighet, äro .. icke aktiebolag i juridisk mening, ehuru allmänna språkbruket kallar andelarne aktier och icke torde lägga hinder i vägen för att benämna bolagen aktiebolag. Därs. — jfr BAD-, BRYGGERI-, FÖRSÄKRINGS-, JÄRNVÄGS-, KREDIT-, REDERI-, SPRIT-, TOMT-, TRAFIK-, UTSKÄNKNINGS-AKTIEBOLAG m. fl.; se för öfr. Hagen o. Cederschiöld Sv. aktiebol. 1848—1881 (1882), där c. 250 ssgr med -aktiebolag anföras.
Ssg: AKTIEBOLAGS-ORDNING30010~20. Körner Jur. rådg. Reg. (1888).

 

Spalt A 870 band 1, 1898

Webbansvarig