Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFTROPPA a3v~trop2a (a`ftroppa Weste), sällan AFTRUPPA ~trup2a, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING; jfr AFTROPP.
Etymologi
[jfr d. aftroppe; jfr äfv. eng. troop off]
— jfr TROPPA AF.
I. intr.
1)
a) (numera föga br.) mil. afmarschera truppvis. Drabanterne, Lijf-Regimentet .. och Borgerskapet giorde deras aftroppning, til sine behörige Orter. Ber. om Carl XI:s begrafn. 1697, s. B 4 b. Borgerskapet til foot ställer sig wid Skiepsbron .., til desz .. Begrafnings Acten i Kyrckian (är) förrättad, då de sedan aftrouppa. Vid Carl XII:s lik-process 1719, s. A 2 b. Weste (1807). Dalin (1850). jfr: Strax derefter aftroppade gardeskompaniet, som tronföljaren hemförlofvade. Laurén 3 (1877). — i bild. Vintrens arriéregarde, som från Söderns länder aftruppade i sommarqvarter upp åt polen. Törneros Bref 1: 25 (1824; om vindkårar).
b) (i sht skämt.) i allmännare anv.
α) om (större) samling l. flock af människor l. djur: flockvis l. hvar efter annan begifva sig af l. åstad. Sedan herr Kuhn, med sitt .. sällskap, aftroppat genom bakporten. C. F. Dahlgren S. arb. 3: 196 (1828). De aftroppande riddersmännens återtåg. Livijn 2: 129 (1831). Stora massor (zigenare) vända sig .. mot Polen och aftroppa .. till Asien igen. Lysander Skr. 267 (1875). Tavaststjerna Barnd. 12 (1886; om änder). Gästerna aftroppade in i schweitzeriet en efter annan. Hedenstierna Fru W. 210 (1890). Ledamöterna (af akademien) .. aftroppa. Rydberg Varia 1: 273 (1891). — bildl. Nya krafter kommo till och aflöste de aftroppande. Nordensvan Sv. k. 634 (1892).
β) oeg., om individ.
α’) med skämtsamt bibegrepp af högtidlighet: aftåga, ge sig af. Budet, en gammal markatta, hoc est, en tolf års trogen tjenarinna, aftroppade med .. bekännelsen i handen. C. F. Dahlgren S. arb. 4: 50 (1830).
β’) med bibegrepp af snöplighet: anträda återtåg, taga till reträtten; bildl.: När någongång mennisko-klokskap sökt bringa naturen på skam, har den innan kort måst aftroppa utan segerbyte. Rydqvist Tid. 2: 141 (1840).
2) (numera föga br.) mil. afmarschera från vakttjänstgöring. Regl. f. inf. 1751, s. 441. Den nya vakten till häst (bör) bibehålla sin ställning, tilldess den gamla vakten aftroppat. Tj.-regl. 1858, 2: 33. Billmanson i NF (1875). Schulthess (1885).
II. tr. mil. under öfliga ceremonier (hvartill hör, att spelet slår tropp) inför fronten sänka, hoprulla o. sätta fodralet på (fana); (vederbörligen) troppa (fana). Östg. corr. 1854, nr 71, s. 4. Fanorna aftroppas (vid infanteriets inmarsch i läger) och ställas vid bataljonschefernes tältplatser. Tj.-regl. 1867, 4: 120.

 

Spalt A 681 band 1, 1898

Webbansvarig