Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFTACKA a3v~tak2a (a`ftacka Weste), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ELSE (†, Thyselius Handl. reform. 2: 280 (1545)), -NING.
Etymologi
[jfr d. aftakke; jfr äfv. nnt. o. holl. afdanken, t. abdanken]
— jfr TACKA AF.
1) (†) (eg.: med tacksägelse) anhålla om afsked från l. afsäga sig l. undanbedja sig (en befattning). Lathe wij .. gerne effther, att j med samme embethe förschonede bliffwe, anammendis .. edhers vrsechtt och afftackelse vdi all gunst och nåder. Thyselius Handl. reform. 2: 280 (1545). — jfr AFDANKA 1.
2) (†) (eg.: med tacksägelse) afböja ett af (ngn) gjordt anbud? Haffue wij .. antwordet .. Jacob Holszt eth öpit .. Mandatzbreff, tiil the knecter, her drage så mygit vp till oss, med huilkit wij thom afftacke. G. I:s reg. 12: 125 (1539). — jfr BETACKA SIG.
3) eg.: rikta en tacksägelse till (ngn, som vederbörligen afslutat tjänstgöring, arbete osv., l. från hvilken man efter afslutadt arbete osv. skiljes); (med tacksägelse för fullgjordt arbete osv.) afskeda l. taga afsked af (ngn), i sht manskap l. en trupp. Då den ungdomliga teatertruppen .. aftackades. De Geer Minnen 1: 19 (1892; efter sällskapsspektakel). (Regementet) samlades .. i gymnastiksalen, der .. (den afgående chefen) aftackade manskapet. SD (L) 1896, nr 28, s. 4. — särsk.
a) om hemförlofvande; numera vanl. med afs. på soldater: upplösa o. hemförlofva l. afskeda (en sammandragen trupp). Freden följde, Regementerne aftackades. Nordin i 1 SAH 3: 436 (1790, 1802). Hejsan, så vi sluta freden, / Och aftackas sist på heden. Böttiger 3: 50 (1843). Efter några veckors göromål i Kjöbenhavn för truppens aftackning återkom Raab (som 1864 anfört ett af frivilliga bildadt kompani) till Sverige. Wieselgren Bilder 481 (1882). jfr AFDANKA 4. — (†) Alltså aftackar K: M:tt Ständerne och tillsäger dem .. sin .. ynnest och Nådhe för allt deras .. omak, som dee nu .. hafft hafwa. RARP 4: 287 (1649; vid riksdagens slut).
b) mil. (med ngra ord till tack) låta (en trupp) efter slutad exercis, vaktgöring o. d. upplösa sig o. hvila. (När) Förvakten är aflöst, föres den .. til Arméens sammelplats .. tilbakars, hvarest Manskapet aftackas. Regl. f. inf. 1751, s. 436. Efter slutad Gudstjenst aftackas kyrko-paraden af befälhafvaren, på samma ställe der den formerades. Tj.-regl. 1858, 2: 184. Tj.-regl. 1889, s. 351. Trupperna formerades .. till aftackning. SDS 1895, nr 437, s. 2.
c) (mindre br.) med tack för samvaron taga afsked af (en reskamrat osv.). Vid G. kyrka .. aftackade vi hvarandra med kraftiga handslag. Törneros Bref 1: 291 (1827). — (föga br.) intr.: taga afsked. Då vi hunnit stranden .. aftackade jag (dvs. lämnade jag reskamraterna). Fahlcrantz 4: 53 (1835).
4) (mindre br., hvard. o. skämt.) vederbörligen tacka. För den lilla tjänst jag gjort blef jag grundligt aftackad.
5) (†) låta (ngn så l. så) röna tack (för ngt); vedergälla. Ath hans Ma:t, för szin godwillie skuldh, .. med all vlempe skulle belönett och afftackett bliffua. G. I:s reg. 12: 271 (1539).

 

Spalt A 638 band 1, 1898

Webbansvarig