Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFSKICKA a3v~ʃik2a (a`fskicka Weste), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ELSE († Wollimhaus Ench. (1652, under amandatio); Fiellström (1738)), -NING (se d. o.).
Etymologi
[jfr d. afskikke, holl. afschikken, t. abschicken]
— jfr SKICKA AF, O-AFSKICKAD.
I. [jfr SKICKA i den föråldrade bet.: sätta i skick] (†) sätta i vederbörligt skick; inrätta, iordningställa. Strömmars vthlop, .. som ähre eller kunne .. giöras navigable eller elliest gangeligen (för gagneligen) afskickes, och till något nyttigdt bruuk förbygges. Civ. instr. 249 (1628).
II. eg.: göra färdig till afsändning; skicka l. sända bort l. åstad, afsända.
1) med personobj. Een hoop Strelitzer, som .. affskickede wore, then Ryssische store hoop til vndsettning. J. Berndes i HSH 36: 157 (1578). Söfwerin Kijhl, som medh twå Fänikor Tyske Knechter war affskickat in vthi Halland. Girs G. I:s hist. 39 (1630). I äldre tider begagnades (i st. f. post) budkaflar, resande eller enkom afskickade bud. Fryxell Ber. 8: 216 (1838). — särsk.
a) låta (ngn) afgå ss. bemyndigadt ombud. Til at bemantla alt detta, blef Gref Frantz Galetski afskickad til Stockholm. Nordberg 1: 60 (1740). Konungen hade afskickat .. Tegel .. och .. Grubb att fullfölja underhandlingarne med Polen. Hallenberg Hist. 1: 114 (1790). Schulthess (1885). [jfr t. abgeschickter] (†) i p. pf. ss. sbst.: utskickad, gesant, delegerad. Mediatorerne (dvs. underhandlarna) eller deres affskickade. RP 5: 207 (1635). Fullmächtiger, Afskickader. Stiernhielm Fateb. (1643, under ambat). Dijt kom ock förbenämde Litthauiske afskickade med en Suite af 200 Personer. Nordberg 1: 180 (1740).
b) (†) (till tjänstgöring) sända o. förordna. Wil ock Biskopen medh Dom Capitlet någon (lektor) til Stockholms Consistorium afskicka, och thet emoot then personen intet medh skäl hafwer at taala, tå må then samma icke förskiutas. KOF II. 2: 505 (c. 1655). jfr Därs. 360, 504.
c) (†) ped. låta (lärjunge) afgå; dimittera. Gymnasisten .. afskickas ifrån Gymnasium med Præsulis (dvs. eforus’) samtycke. Scholae ordn. 1724, s. 6. Därs. s. 30.
2) med sakobj. Almqvist (1842). Afskicka .. varorna med första lägenhet. Björkman (1889). — särsk. om skrifvelse, bref o. d.: expediera. De andre (brefven) vnderskrifwe (kammarråden), at afskickas. Civ. instr. 54 (1635). Han .. önskade .. at .. alla exemplaren (kollationeras,) innan de afskickas. G. Benzelstierna i Benz. brefv. 37 (1729). Et färdigskrifvit bref, förseglat, och med utanskrift, men inte afskickat. Björn Den besynn. 35 (1792). Så snart dagrapporten af kompani-chefen är öfversedd, afskickas densamma. Tj.-regl. 1858, 2: 200.

 

Spalt A 491 band 1, 1898

Webbansvarig