Publicerad 1893   Lämna synpunkter
AFBILD a3v~bil2d (a`fbild Weste), r. l. m. (f. Sahlstedt (1773)); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. abbild, d. afbillede]
1) bild (tänkt i förh. till sitt original).
a) (numera mindre br.) eg.: afbildning. En .. dägelig yngling, hwars afbild (dvs. bild, porträtt) monge .. wille hafwa. Swedberg Ungd. 314 (1709). Den Fisk, hvars beskrifning och afbild (om plansch) jag härmed får .. upgifva. Lindroth i VetANH 19: 290 (1798). Gustaf III:s statue .., af hvilken .. (Sergel) .. i sin (adliga) sköld fick bära en afbild. Franzén Minnest. 1: 175 (1815). Hexor kunde döda menniskor med att nedsmälta deras afbilder i vax. Hagberg Shaksp. 2: 351 (1847). — äfv. om spegelbild. Heidenstam Vandr. 153 (1888).
b) bildl. Uti mit minne .. aftrycka denne Hieltens afbild. Ehrenadler 611 (1723). Din afbild vill jag draga / I hjertat. Stagnelius 1: 448 (c. 1821). All beskrifning kan af detta .. skådespel blott ge en ofullkomlig afbild. Geijer II. 1: 29 (1825, 1850). — särsk. (föga br.) skildring, beskrifning. Jag voro (dvs. vore) en ömkelig Moralist, om jag skrefvo (dvs. skrefve) så, at ingen kände igen sig i mine Afbilder. Dalin Arg. 1: 224 (1733, 1754). Crusenstolpe Mor. 1: 115 (1840).
2) hvad som (vare sig i fysiskt l. andligt afs.) mycket liknar ett annat, hvilket tänkes ss. förebild l. urbild l. från hvilket jämförelsen utgår: motstycke, motsvarighet. (†) Jerusalems .. ende .. war en afbild til werldennes enda. Swedberg Sabb. ro 1: 579 (1710). Du (mörka natt) är en afbild på mit sinn. Nordenflycht Turt. 15 (1743). — (fullt br.) Du illistige och försåtlige, som tänker ut .. ränker för att bringa din nästa i ofärd, ser du icke din afbild i den giftiga spindeln? Franzén Pred. 5: 280 (1845). jfr: Att hafva (blott) i vissa delar en likhet med något, är .. icke detsamma som att vara en afbild deraf. Agardh Bl. skr. 1: 251 (c. 1854). — äfv. om det, som i verkligheten är bildadt efter ett annat. Den fornskandiska gudaverlden är en förklarad afbild af människans verld. Wisén Oden 7 (1873). (Det tyska ordet) erkennen har ett vidsträcktare märkelseområde än dess svenska afbild erkänna. Rydberg i Sv. tidskr. 1873, s. 505. (Gossens) visor äro barnsliga och ofullkomliga afbilder af faderns. Dens. Vap. 338 (1891). — särsk.
a) om en person, som mycket liknar en annan (i sht en äldre anhörig). (Barnen) voro fadrens afbild. Wallenberg 278 (1771). Blif en trogen afbild af din Mamma / Uti skönhet, vett och qvinnlig dygd! Lindegren 1: 303 (1805). Min broder har / En dotter som en liflig afbild (the copy) är / Utaf mitt barn. Hagberg Shaksp. 2: 110 (1847). jfr En .. man .. — en fullkomlig afbild i stort af .. gossen. Almqvist Kap. 65 (1838).
b) om människa l. sinnligt ting, som tänkes mycket likna gudomligheten. Hedningarne begynte taga Solen .. för .. Gud .. eller åtminstone .. för hans afbild. Dalin Hist. 1: 138 (1747). Regenter, den Högstes afbilder på Jorden. C. Sparre Præs. i VetA 1777, s. 9. — särsk. om människan ss. skapad till likhet med Gud; jfr 1. Sjelf du (Gud) söker här den fallna, / Som af dig en afbild var. Ps. 48: 6 (1819). Menniskan är en afbild af sin skapare. Björling Dogm. 1: 145 (1847). se BELÄTE. — jfr: Guds väsens afbild (om Kristus; jfr Ebr. 1: 3). Ps. 55: 2 (1819); jfr Lehnberg Pred. 1: 216 (c. 1800).
c) om jordisk l. sinnlig motsvarighet till en högre urbild, en idé l. typ. Dikten .. (och) dess fallna afbild, .. lifvet. Tegnér 5: 216 (1821); jfr b. Platos idéer äro de urbilder, af hvilka de synliga tingen endast äro ofullkomliga afbilder. Ljunggren Est. 1: 3 (1856, 1869).
d) (mindre br.) om person (l. ting), tänkt ss. förkroppsligande en egenskap. I, unga Tärnor, .. oskuldens afbild! Gustaf III 3: 211 (1782). (Rosen) en afbild tedde fram / Af oskuld och behagen. Lenngren 197 (1794). I ett enda drag .. var Karl XII icke en afbild af Svenskheten: han berusade sig aldrig. Lysander Skr. 70 (1855).
e) (föga br.) om symbol. Cirklar .. äro oförgänglighetens afbilder. Brunius Metr. 523 (1854).
f) om tecken, beteckning. Bokstäfverne äro afbilder af våra läten. Ihre Förel. 16 (1745, 1751). Orden äro en afbild af våra tankar. Därs. 29. Ordens afbilder för ögat, de skrifna bokstäfverna. E. H. Tegnér i UVTF 26: 36 (1880).
3) (†) gestalt, form, utseende. Angående Vpländska Wapnets afbild och anseende, wil jag här bifoga några .. Ritningar. Peringskiöld M. Upl. 11 (1710). Et hvitt kläde, som .. skulle hafva afbild af en säck. Kalm 2: 358 (1756); jfr AFBILDA 7.

 

Spalt A 112 band 1, 1893

Webbansvarig