Publicerad 1893   Lämna synpunkter
ADVERBIAL (om uttal se föreg.), n.; best. -et; pl. =, l. -er.
Etymologi
[sv.(?) substantivering af föreg.]
språkv. satsdel, som bestämmer ett verb, adj. l. adv. i afs. på ngn omständighet. Svedbom Satsl. 29 (1843). Adverbialer äro: 1) Substantiver med eller utan preposition. 2) Adverber. Landgren Sv. spr. 7 (1849). Sundén Sv. spr. 145 (1869).
Ssgr: ADVERBIAL-ACKUSATIV10— l. 0103~1002 l. ~0102. ackusativ, begagnad ss. adverbial. Objekts-ackusativ .. Predikats-ackusativ .. Adverbials-ackusativ. Sundén Sv. spr. 167 (1869). Objekts-ackusativ .. Adverbialsackusativ. Löfgren T. spr. 143 (1890).
-BESTÄMNING~020. bestämning, som utgör ett adverbial. Sylvander Sats. bildn. 35 (1856). Vising Fr. spr. 169 (1892).
-BISATS~02. = -SATS. Schweder Satsl. 14 (1853). Schiller Sv. spr. 25 — 28, 32, 33 (1859). Subjektsbisats .. attributsbisats .. objektsbisats .. adverbialsbisats. Därs. 24. Adverbialsbisatser. Vising Fr. spr. 153 (1892).
-DEL~2. Är adverbialet utbildadt, kallas det tillsammans med sina utbildningar adverbialsdel (näml. af satsen). Schiller Sv. spr. 17 (1859). jfr PREDIKATS-, SUBJEKTS-DEL.
-ORD~2. Den enkla satsen .. kan utbildas .. genom objektsord .. attributivord .. adverbialord. Eurén Fin. spr. 150 (1849).
-SATS~2. [jfr t. adverbialsatz] bisats, som kan uppfattas ss. l. motsvarar adverbial i hufvudsatsen. Fryxell Sv. spr. 87 (1824). Svedbom Satsl. 59 (1843). Gram. kommit. 91 (1882). Subjekts-satser .. Objekts-satser .. Adverbials-satser. Löfgren T. spr. 112 (1890).
-UTTRYCK~20 l. ~02. Adverbial-uttryck (kunna) bildas af substantiver eller adjektiver med preposition (jfr ADVERBIAL, adj. 2). Gråberg It. spr. 185 (1843).
Anm. Af här anf. ssgr synes åtm. -SATS urspr. hafva bildats af det ä. adjektivet ADVERBIAL (se d. o. 2), icke af det nya substantivet ADVERBIAL (tidigast användt 1843?); men i skolgrammatikornas språkbruk torde den ständiga förekomsten af substantivet ha vållat, att man i allm. undvikit det likalydande adjektivet äfvensom dess ssgr, när ej substantivets betydelse kunnat inläggas i dem, ss. fallet varit med -SATS. Nu uppfattas här ofvan upptagna ssgr (o. ngra likartade) sannolikt allmänt ss. bildade af substantivet, men inverkan af adjektivet o. dess ssgr röjes ännu i deras form, som saknar -s-, utom då närstående analogier framtvinga det (jfr språkprofven under -ACKUSATIV, -BISATS, -DEL, -SATS).

 

Spalt A 70 band 1, 1893

Webbansvarig