Publicerad 1893   Lämna synpunkter
ADRESSERA ad1räse4ra l. -e3ra2, l. -res- (adresse´ra Weste), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[af t. adressieren, fr. adresser, eg. låta (ngn l. ngt) gå l. komma rakt fram (till ngn l. ngt)]
1) rikta, ställa, med påskrift om bestämmelsen (till viss person o. visst ställe) förse (bref l. dyl., som skall afsändas). Hwad til migh addresserat warder, täcks min Herre til min Broder .. at öfwersända. N. Av. 23 Maj 1657. Hwadh bref ifrån andre orter hijt till Stockholm adresseras, .. dem moste Post-Directoren .. låta sigh wårda om. Civ. instr. 478 (1673). Swedberg Schibb. 248 (1716). Addressera edra Bref efter innelagda utanskrift til .. Ministerns Secreterare. Ågren 91 (1757). Oriktigt adresserade bref. SFS 1846, nr 42, s. 8. handel. med faktura o. d. (till mottagare l. speditör) förse (varor o. d., som afsändas). Widegren (1788). Jungberg (1873).
2) (numera mindre br.) skicka, hänvisa, rekommendera, med skriftlig anvisning (vare sig blott uppgift om namn o. bostad l. tillika fullmakt att lyfta penningar l. ock annan anbefallning) sända (ngn till ngn). I fall de Betiente eller Tienstehion, til hvilka man fått Address-Zedel, ej .. vilja träda uti tienst hos den som Contoiret genom sin Zedel til dem addresserat. Förordn. rör. husbönder o. tjenstehjon i Sthm 1732, s. 3 a. Till hvilken bankier de (resande) äro adresserade. Beskow Vandr. 1: 163 (1833). (Grefvinnan) talade med oss om Atterbom, hvilken till henne varit adresserad. Därs. 2: 74 (1834). Jungberg (1873).
3) refl. (direkt) vända sig (till ngn med begäran, tilltal o. d.). Pohlen .. hadhe sig addresserat först til Muschowiten. RARP 6: 293 (1658). Swedberg Schibb. 248 (1716). Att man icke direkte adresserat sig till dig, kommer .. deraf att man kände din partiskhet för mig. Tegnér 5: 341 (1823). Afslutningsceremonin (försiggick) i gymnasiihuset, der talmännen i kortfattade tal adresserade sig till monarken. Schybergson 2: 391 (1889).
4) (föga br.) rikta, vända (tilltal o. d. till ngn). SP 1779, s. 194. Jag teg, ehuru talet var till mig adresseradt. Wingård Minnen 2: 33 (1846). Den skål, som adresserades till .. gästerna. Laurén 106 (1877).
Jfr O-ADRESSERAD.

 

Spalt A 67 band 1, 1893

Webbansvarig