Publicerad 1893   Lämna synpunkter
ACKOMMODERA ak1omωde4ra l. -e3ra2, l. akom1-, äfv. -åd-, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING, ACKOMMODATION ak1omωd1atʃω4n l. -aʃ-, l. 0100—.
Etymologi
[af t. accommodieren, fr. accommoder, lat. accommodare]
1) (numera mindre br.) lämpa l. afpassa l. jämka (ngt l. sig efter l. till ngt). Accomodera sigh till Käisarens velie. G. Oxenstierna i Oxenst. brefv. 3: 140 (1627). Thet är bättre, att wij accommodera wåre hufwuden effter laghen, men icke applicera laghen effter wåra hufwud. RARP 4: 215 (1649). (Stoicismen) accommoderade sig .. till hopens vidskepliga tro. Palmblad Fornk. 1: 359 (1843). — särsk.
a) teol. Thomæus Kyrkohist. 2: 605 (1827). I teol. betydelse skiljer man emellan en formel eller negativ a(ckommodation), som endast angår sättet för en läras bibringande, och en materiel eller positiv a(ckommodation), som har afseende på lärans innehåll. NF (1875).
b) fysiol. Ögat ackommoderar eller lämpar sig .. efter de olika afstånden. Thorell 1: 190 (1860). Ögonens olika ackomodation för närmare och längre bort belägna punkter. Fock 340 (1861).
2) [jfr fr. s’accommoder] refl. (föga br.) ingå förlikning, träffa öfverenskommelse. E. Dahlberg i G. F. Gyllenborg Bält 2 uppl. 276 (c. 1680). Jungberg (1873). jfr: Estrange .. from an agreement, hålla en ifrån accommodation. Serenius (1734).
3) (numera föga br.) förse (ngn med ngt, som passar l. är behöfligt för honom). RARP 2: 197 (1635). Accommodera köparen med förtekning på hvad han inropar. SP 1780, s. 799. — med det önskade l. erforderliga förse (ngn) l. stå (ngn) till tjänst. SP 1779, s. 954. (I ngt afs.) sämre accommoderad. Gosselman 2: 267 (1828, 1830).
4) (föga br.) göra i ordning. Dress or trim, putza, accommodera. Serenius (1734, under dress). Accommodera, (skadade eller sönderrifna varor). make or fit up, render marketable. Jungberg (1873).
5) (mindre br.) passa, vara bekväm(t) l. fördelaktig(t) för (ngn). Det a(ckommodera)r mig ej att göra det. Dalin (1850). Björkman (1889).
Ssgr (till 1): (b) ACKOMMODATIONS-BREDD101— l. 01003~2. Rossander i NF 1: 97 (1875).
-FORM~2. ark. Accommodationsformer .. uppstå .. (när) en lägre kultur lånar af en högre några (redskaps-)typer och efter egen smak utbildar dem. H. Hildebrand i VittAMB 1876, s. 243.
(b) -FÖRMÅGA~020. Fock 338 (1853, 1861).
(b) -MUSKEL~20. SFS 1881, nr 72, s. 2.
-OBLIGATION~1002 l. ~0102. handel. förbindelse, som utställes, ej för verkligt köp l. affärsföretag, utan blott för bekvämt anskaffande af penningar. NF (1875).
(a) -TEORI~002. Blomstrand Kurtz’ kyrkohist. 307 (1850).
-VÄXEL~20. handel. NF (1875). jfr -OBLIGATION.

 

Spalt A 35 band 1, 1893

Webbansvarig