Publicerad 1893   Lämna synpunkter
ACCIS aksi4s (acci´s Weste), r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[af t. o. fr. accise]
1) afgift, som erlägges till stat l. kommun för varor, som där försäljas o. konsumeras (i sht sådana, som producerats i landet). Beswäres medh någre nye Tuller, Accijs eller någre andre beswäringar. Tegel G. I:s hist. 2: 21 (cit. fr. 1534). Om axcisen ville man gerna veta huru mykit skal tagas aff tunnan. Skråordn. 327 (1575). At en Tull och Accijs gifwas måtte aff alle ätelighe, slijtelighe och förnötelighe Wahrur, som föres til Tårgz. Sw:s R:s ständers besl. 1622, s. A 4 a. På Handtwärckerne lindrige Pålagor, Acciser och Contributioner at läggia. Risingh Kiöph. 101 (1669). Den accis, som .. emellan Ständerne .. aftahlt är. Sv:s R:s ständers besl. 1731, s. A 4 b. NF (1875). — äfv. tillverkningsskatt. (Jag) föreslår .., att hvitbetssockertillverkningen i landet måtte beläggas med en accis. Hedlund Motion i 2 kam. 1867, nr 24. — jfr BAGERI-, BRYGGERI-, BRÄNNVINS-, BRÄNNVINSBRÄNNARE-, FISKERI-, HUSBEHOFS-, HVITBETSSOCKER-, KONSUMTIONS-, KRÖGARE-, KÖTTMÅNGLARE-, MINUTERINGS-, MÅNGLERI-, PORT-, SALU-, SLAKTAR-, SLAKTERI-, TAPPERIANS-, TOBAKS-ACCIS samt CIS.
2) (föga br.) ämbetslokal l. ämbetsverk för upptagande af accis (i bet. 1). Aff hwilka 6. (män) dageligen twenne på Accisen sittia skole. Åthsk. Sthm stadz ordinantier K 1 a (1646). (Han) i sin lifstid aldrig hann / Till mer än Extra (tjänsteman) vid Accisen. Lenngren 91 (1795).
Ssgr (mest till 1): ACCIS-AFGIFT03~02. Till stadens källare skulle årligen få införskrifvas femtio åmar vin, utan accisafgift. Hallenberg Hist. 3: 168 (1793). Almqvist (1842).
-ARRENDATOR~0020. 2 RARP 3: 242 (1723).
-BETJÄNT~02. tjänsteman vid accisverket. Förordn. öfw. åthsk. emb. 1681, s. C 2 b. Almqvist (1842).
-BOD. [jfr d. accisebod] (†) Wil och någhon i Städherne hafwa Handqwarner i sitt Huuss, han gifwe sigh an på Accijs Bodhan hoos Accijs Mästaren. Sw:s R:s ständers besl. 1625, s. A 3 a. —
-DRABANT. (†) = -BETJÄNT. Axisdravanterna. G. Oxenstierna i Oxenst. brefv. 3: 69 (1623).
-DUPLERING. (†) erläggande af dubbel accis. RARP 4: 387 (1650).
-FRI~2, adj.; -TT, adv. 2 RARP 5: 147 (1727). Lundin G. Sthm 206 (1880).
-FRIHET—0~2. RARP 1: 2 (1626). Schulthess (1885).
-FRISEDEL~020. Jungberg (1873).
-INKOMST(ER)~02. Publ. handl. 6: 4273 (1756). Palmblad Fornk. 2: 97 (1844).
-KAMMARE~200. Med bemelte Tullportz Zedels framwijs och lefwererande vppå AccijsCammaren. Ordn. o. taxa öfw. accijsen 1672, s. A 4 a. Serenius (1741). Jungberg (1873).
-KONTOR~02. Anno 1622. blef thet Kongl. Tull och Accis-Contoiret i Stockholm aldraförst uprättat. Det i flor stående Sthm 1740, s. 301.
-MAN. (†) = -BETJÄNT. G. Oxenstierna i Oxenst. brefv. 3: 69 (1623).
-MEDEL~20, pl. af städerna till staten erlagd betalning för rätten att uppbära accis. SFS 1841, nr 47, s. 19. jfr NF (1875).
-MÄSTARE (†), se -BOD.
-NATUR~02. Skatter af accisnatur. Hagströmer i NF 1: 78 (1875).
-NEDERLAG~002. Jungberg (1873).
-ORDNING~20. RARP 3: 43 (1638). Kongl. Maj:ts Landt-Tulls och Accis-Ordning. Publ. handl. 6: 4272 (1756).
-PENNINGAR ~200. [jfr d. accisepenge] Sedan köttet var försåldt, (skulle) accis-penningar därföre betalas. Hallenberg Hist. 5: 22 (1796).
-PLIKTIG~20. Jungberg (1873).
-RÄTT~2. domstol i mål, rörande accisen. Borgerskapet i Städerne skola .. åhrligen taxeras aff Inspectoren och the förordnade på AccijsRätterne. Ordn. o. taxa öfw. accijsen 1672, s. B 3 a. Vthi alla Städer .. skole .. Accijs Rätter inrättas. Förordn. öfw. åthsk. emb. 1681, s. D 2 b. Lagerbring Hist. 1: 127 (1784).
-SEDEL~20. [jfr d. accisesedel] Sedan nu .. Kiöparen vthaff Sälliaren sig Accijs-Zedelen hafwer tillöst. Ordn. o. taxa öfw. accijsen 1672, s. A 4 a. Warder (ngn) beslagen, at han vthan Accijs-Zedel slachtar. Därs. Nyström (1794). Almqvist (1842).
-SIGILL~02. Förseglas med Packhus och Accis-Sigillen. Ordn. om tobaks stämpl. 1722, s. 3 b. —
-SKRIFVARE~200. [jfr d. acciseskriver] Publ. handl. 10: 671 (1776). Nyström (1794).
-STADGA~20. Publ. handl. 10: 662 (1776).
-TJÄNARE. (†) (Bryggarna) skola .. inlefwerera theras Proff, til then Accijs Tienaren som ther til förordnat är. Åthsk. Sthm stadz ordinantier I 4 b (1646).
-TJÄNSTEMAN~002. Jungberg (1873).
-UPPBÖRDSKONTOR~0102. Sthms hist. cal. 1761, s. 74.
-UPPBÖRDSMAN~002. Jungberg (1873).
-VERK(ET)~2. Publ. handl. 6: 4272 (1756).
-ÄMBETE~020. Schulthess (1885).

 

Spalt A 30 band 1, 1893

Webbansvarig