Publicerad 2023   Lämna synpunkter
ÄVEN ä3ven2, adv.
Ordformer
(even (-ffu-, -ffv-, -ffw-, -fv-, -fw-, -w-) 15591819. äfwan (-u-) 15751678. även (æ-, -ffu-, -ffv-, -ffw-, -fv-, -fw-, -u-, -w-) 1540 osv.)
Etymologi
[liksom d. even, æven av mlt. even l. t. eben, liksom ÄVEN, adj., samma ord som JÄMN]
1) († utom ss. förled i vissa ssgr) för att precisera l. framhäva l. betona identifiering l. överensstämmelse l. likhet med ngn l. ngt: just (se JUST, adv.2 2), precis (se d. o. II 1 b), exakt (äv.: lika (se b)); ofta i jämförelse, föregånget av än (jfr ÄN, konj.1 o. prep. 1, 4); särsk. ss. bestämning till pron. (särsk. detta l. sådan) l. adverbiellt uttr. (särsk. i fråga om precisering av tid (se a)). När .. samwetet begynnar wara illa tilfredz för syndenne skul, tå är ingen ting förfärligare, än äwen thetta samma, at man weet, Gudh är ewigh och alzmechtigh. LPetri 1Post. Förspr. 5 a (1555). Menandes sig vid intet annat sät kunna bettre stadfesta theras Herra uthi hans tyraniska Regemente, ähn efven thetta. LPetri Kr. 150 (1559). At emot ingen ting warder så stoor strängheet och grymheet öfwat, än som äfwen emot Prästernas Echteskap. Schroderus Os. III. 1: 110 (1635). Att iag eij kan see, huru iag mig kan därifrån entlediga, än äfwen på detta maneret. VDAkt. 1689, nr 260. Then(n)e Schin war en tapper man, och äfwen sådan som Fadren säyes hafwa warit. Widekindi KrijgH 269 (1671). Mitt omdömme om .. (Messenius) blifwer, att ingen gjordt sig mer förtjent af wår Swenska Historia, än äfwen han. Botin Hem. 1: Föret. 7 (1755). Jag säger det, at wår Herre näpligen skapat något bätre Land, än äfwen wårt gamla hälsosamma Swerige. Wallenberg (SVS) 1: 141 (1769; uppl. 1998). — särsk.
a) ss. (bestämning till) tidsadverbial, för att framhäva att ngt håller på att ske i samma ögonblick som ngt annat föregår l. inträffar: just (se JUST, adv.2 2 a); ngn gg äv.: alldeles nyss (jfr JUST, adv.2 5 a, PRECIS II 3). At han tyckte sigh aldrigh någon tijdh haffua werre waret vthkommen än äffwen nw. LPetri 2Post. 167 a (1555). Hvarföre Mundten hafver sänt sin besökiare uti skeppet, även när oenigheten stood på, och icke tillförende eller något ther effter. RP 8: 355 (1640). (Sedan kom generalen) med det hoos sig hafwande cavallerie och infanterie .. till hielp, och det äfven i rättan tijd. KKD 3: 73 (c. 1710). D:n 7 Decembr 1724. effter denna nÿa Stÿhl kl: äfwen 7. slagen. VDAkt. 1725, nr 531 (1724). En gång tå jag besökt then yngre Wesley och wille gå bort, war äfwen theras sammankomsts stund, och jag blef ther med. KyrkohÅ 1912, MoA. s. 74 (1743).
b) i samma mån l. grad o. d., lika (se LIKA, adj. o. adv. II 2 a). Gud ähr äffven lätt att hielpa igienom få som många. RP 8: 70 (1640). Så framt icke ett äfwen stoort sam(m)anskott skeer som reda blifit opburit. VDAkt. 1710, nr 111.
c) med försvagad bet., i förb. med negation, för att uttrycka inskränkning l. modifikation av ngt; jfr JUST, adv.2 3, PRECIS II 4. Efter vij icke äfven förnimme uthaf edert breef, her Cantzler, om ther må vare skep nogh eller eij. OxBr. 1: 311 (1626). Dhet man ratione subjectionis är skyldig at giöra, der får man intet äfwen tack före. Grubb 723 (1665).
d) i uttr. även så (jfr 2 o. ÄVEN-SÅ).
α) på samma sätt, likaledes. Theslikes och kräffuer Sacramentzens retta artt, at Elementet eller teknett moste äuan så warda tilstedes som sielffua tingett. KOF 1: 291 (1575). Att dhe .. säija sigh hafva låtit begraffva een, som äffven så hafver seedt uth, som dhen capiteinleutenampten för dhem beskrijfvin bleeff. OxBr. 9: 634 (1645). Efwen så äro kalk- och lerbotn benägne til wätska, besynnerligen om wintren. Serenius EngÅkerm. 24 (1727). (Bönderna) rida till staden med sina fiskekorgar på sidan om sig. Äfven så föra de sina mjölkbyttor. Barchæus LandthHall. 7 (1773).
β) i uttr. även så sådan l. sådan l. så l. så (som), lika sådan l. sådan l. så l. så (som) (jfr , adv. osv. I 3 g δ α); särsk. i uttr. även så väl (.. som), lika väl l. mycket (.. som) (jfr VÄL, adv. I 1 m α γ), även så ringa .. som (se RINGA, adj. II 2 b), även så snart (som) (se SNART 2 d ε), bliva även så oklok av ngt (se OKLOK 3). Äwen så wel som vlffuens selskap bekommer fåren, så bekommer ock thens ogudhachtighas selskap them froma. LPetri Sir. 13: 21 (1561). Inunder den stora nya Rijckz-Sahlen .. skall komma een efwen so stoor Sahl för tropheerna. SthmSlH 2: 25 (c. 1690). Täck skapnad är den yra Naturens gåfwa, hwilken hon äfwen så lätt igentager, som hon den gifwit. Tessin Bref 1: 13 (1751). Ett rikt ämne för en äfven så munter som skarp och träffande Critik. Tegnér Brev 2: 19 (1818). Om estetiken på denna väg gör allt större och större generaliseringar, då förfar den äfven så vetenskapligt som trots någon annan disciplin. Vasenius Världsb. 137 (1900). särsk. i uttr. även så mycket l. litet, lika mycket resp. litet (jfr MYCKEN I 2 c resp. LITEN 4 a); särsk. i förb. med ett föregående parallellt led inlett av (jfr , adv. osv. I 3 g α α); äv. i uttr. det är även så mycket (så)som, det är precis som om. Ja, thet är ewen så mykit, såsom tu wille berömma tigh wara en Ledamott til then Christeligha Kyrkio, och haffuer doch inga Troo. PPGothus Und. R 8 b (1590). Ty så framt en Präst icke kan tillijka wara Präst och en ächta Man, äfwen så lijtet skal och en Biskop tillijka wara bådhe Biskop och en ächta Man. Schroderus Os. 1: 250 (1635). Äfven så litet jag tror, at Academien bör belöna decorateuren, äfven så litet tror jag å andra sidan, at en piece, som endast har den förtiensten at vara skrifven med vacker vers, bör vinna dess upmuntran. SAD 1: 508 (1788). Så mycket han var omtyckt af de fruntimmer, hvilka voro föremål för hans omsorger, äfven så mycket afskyddes och fruktades han utaf de öfriga. Palmstjerna Snapph. 3: 4 (1831).
e) i uttr. även som l. såsom, på samma sätt som, liksom (se d. o. I 1 a), äv.: som om (jfr LIKSOM I 1 c slutet); jfr ÄVEN-SOM. Att Gudh vill visserliga sitt creatur och werck .. alrigh någhen tidh vthi någrahandha nödh forderffuas heller forgåtz låtha .. æuen såsom han ickie tilstäder Solen skal platt mista sitt skeen. LPetri Œc. 11 (1559). Ty äwen som Laghmannen förestår then ene delen af the förre gambla Laghmäns kall .. Så står ock Öfversten före then andra. Gustaf II Adolf 12 (c. 1620). Dhe nicka och bocka sig med Hufwudet, äfwen som han hade brutit af sig det ena beenet. Rudbeck d. ä. Atl. 3: 139 (1698). Så wil Kongl. May:t Sig i nåder theröfwer .. utlåta: .. the uti Bergslagen uppå stubb- och röisel rätt utfalne gamle Lagmäns .. fastebref icke förmå tillägna åboen Skattemanna rätt på hemanet .. men Bergsmannen igenom Kongl. Förordningar arfwinge efter arfwinge får besitta äfwen som någon Skattebonde. Bergv. 1: 637 (1723). Lindblom Cat. 5 (1811).
f) i uttr. även lika, likadan; jfr LIKA, adj. osv. I 1. H. F. N. .. bekom even lijka svar, som vid Steghborgh. HH 20: 246 (c. 1640). På äfwen lika sätt blev Joseph nu ock dömder. Kolmodin QvSp. 1: 149 (1732).
g) i uttr. även slik l. sådan, likadan; särsk. i n. sg., i adverbiell anv.: på samma sätt; jfr ÄVEN-SLIK. Docter Georgius Wallin .. Lamb .. Oxkiött H: Magister Thörner sam(m)aledes .. H: Nils Rabenius äfwen slijkt. HovförtärSthm 1693 A, s. 916. (Domarsätet) bestod af 24 Stenar i en rundel. På andra sidan Wiken .. war en äfwen sådan af 12 Stenar. Fernow Värmel. 145 (1773). Så har man ej annat at wälja på, än at antingen med en lika möda, som Grammatici haft, och et lika forskande göra sig en äfwen sådan Grammatica sjelf, eller ock at betjena sig af deras. Bergklint Sam. 1: 172 (1794).
2) för att beteckna att ngt ytterligare tillkommer som i ngt avseende har samma förutsättningar l. förhåller sig på samma sätt som ngt tidigare nämnt (l. ngt underförstått): också (se d. o. 1, 2); numera ofta med placering omedelbart före det led som anger den l. det som tillkommer; ibland med emfatisk innebörd, för att uttrycka att ngt är oväntat, o. i denna anv. närmande sig bet.: till och med (jfr OCKSÅ 4); särsk. ss. bestämning till pronomen; äv. i uttr. så även l. även så (se , adv. osv. I 2 c; jfr 1 d), förr äv. i uttr. även väl (se VÄL, adv. osv. I 1 m β α). Även en blind höna kan finna ett korn. Muskate blommer .. Clemith k(ock), i herreköket .. 3 p(und) .. Urban k(ock) äfven till herreköket – 16 l(od). 2VittAH 8: 107 (1540). Men alle desse välförtiente och billige loford förändras snart, då Thorkel Knutsson vågade anse de Andeliga äfven för undersåtare i Samhället. Schönberg Bref 1: 132 (1777). Det händer någon gång at en förträffligt god Åker, fast illa häfdad, ger tämligt god skörd. Det är äfven sant, at den bästa odling icke altid segrar på en vild Naturs motstånd. Kellgren (SVS) 5: 602 (1792). Det andra, som han gjorde, var illa äfven det. Böttiger 1: 85 (1856). En del av de yngre konstnärerna, en del radikala akademiker hade plötsligt, även de, lystrat. Lo-Johansson Förf. 99 (1957). Vi tar gärna emot krukor i retur .. Vi betalar ingen pant för dem, men det sparar miljön och bidrar till att vi även i fortsättningen kan hålla priserna nere. RådRön 1997, nr 8, s. 39. I e-tjänsten görs alla uträkningar automatiskt, även skatteuträkningen. DagsDekl. 13 (2015). — särsk.
a) (†) med kvardröjande bet. av 1, i uttr. även ock l. ock även (se OCK, adv. 1 c); äv. i uttr. även också, också l. likaledes (äv. i anv. motsv. c); jfr ÄVEN-OCK. Gunnar i Ellinge .. witnar ewen och så effter Jönss Sonasons ordh. VRP 1648, s. 362. Jag får äfwen också i ödmiukhet anmäla det. VDAkt. 1781, nr 627. En Theori finnes i sjelfva Pratiken den äfven också en Practicus sjelf ej har tid att påtänka fatta och afmåla, och det är tidens fördelningar till ett vist gifvit yrke. CAEhrensvärd Brev 2: 211 (1798). Rääf Ydre 1: 107 (1856).
b) (numera mindre br.) inledande en sats: ss. tillägg till detta, dessutom, därtill, ävenledes. Äfwen har Generalen Friherren von Düring .. för några dagar sedan derifrån hitkommit. PT 10/5 1744, s. 1. På den här pålbyggnaden .. har man påträffat ett 60-tal härdar .. Även har en sittplats av sten utgrävts och lämningar av gamla risbäddar. BygdFolk 1: 244 (1927). Även framträdde en riksdagsman från vpk och det kanske inte föll på läppen. SvD 18/5 1975, s. 15.
c) i förb. med negation l. annat inskränkande uttr., särsk. mer l. mindre liktydigt med dels: heller (se HELLER, adv. I 3), dels: ens (se ENS, adv.1 6); numera bl. med placering i annan sats än den korresponderande negationen osv.; jfr a o. OCKSÅ 6 b slutet. Ibland Sveriges äldsta städer räknas billigt Calmar, såsom hvilken redan af Sturlæson och Saxo Grammaticus omtalas, och äfven icke obekant var för Geographus Nubiensis. Ihre Föret. XXI (1779). Aldrig äfven framställde något Poem en vidsträcktare tafla. JGOxenstierna 4: 258 (1815). Intet hjerta gifs, äfven det mest förtappade, som ej har sin lilla punkt af lysande ljus. Almqvist Sätt. 8 (1835). Dansen hörde till den hedniska kulten, och även sedan folket kristnats lade det icke bort sina gamla vanor. Nilsson FestdVard. 88 (1925). Man gör aldrig mindre än tre liter bearnaisesås till en fest. Även till en fest med åtta personer? frågar Börje. Malmquist Ögonbl. 128 (2015).
3) i uttr. även om, inledande en koncessiv bisats: oaktat (om l. att), om än, om också (jfr OM, konj. osv. I 13 b (α)); äv. dels (numera ngt ålderdomligt) i det liktydiga uttr. om även, i förb. med enskilt satsled, dels i uttr. även fast(än) (se slutet). Weste (1807). Hôtel du Nord eller Hôtel d’Angleterre, båda belägna vid Nya Torget och båda ståtliga, om äfven litet dyra, herbergen för ankommande främlingar. Nicander Minn. 1: 19 (1831). Jag kände att jag måste gå min egen väg, även om den förde till undergång. Lo-Johansson Förf. 89 (1957). Den konstiga stämningen mellan oss var nu mildrad, även om vi inte pratade mer under kvällen. Stensdotter ArnesKiosk 246 (2004). Även om det du skriver ligger långt från den litteratur som jag uppskattar så är det inte det som gör att jag (igen) väljer att tacka nej. Khemiri InteMinns 36 (2015). — särsk. i uttr. även fast l. fastän, oaktat (att), trots att. UpsT 13/8 1796, s. 2. Ty det är .. alltid en styrka, att man håller magtens medel i handen, äfven fastän man brukar dessa medel på ett vensterhändt och vanvettigt sätt. 2SAH 51: 249 (1875). Och visst blir det långtråkigt, även fast filmen är kort och försedd med två förspel, ett om Trinidad och ett tyskt om Tonårskärlek. UNT 3/10 1972, s. 15.
4) (†) i allmän rel.-sats i konditional l. koncessiv anv.: än (se ÄN, adv. 3 e α). Men ehuru vidsträckt dessa snillens verkningskrets äfven är, så ligger likväl mycket utom densamma. Rosenstein 1: 265 (1800). Denna åsigt, så dum den äfven var, har sedermera blifvit adopterad af flera historieskrifvare. Hwasser VSkr. 1: 37 (1852). Wecksell SDikt. 22 (1868).
5) [utvecklat ur 1 a] (†) redan (se REDAN, adv. 1). Theszlijkes achtade Rijksens Ständer för rådsamt, at itt Samtaal aff begge Religionernes Lärde skulle äfwen på samma Åhr blifwa anstält vthi Worms. Schroderus Os. III. 2: 67 (1635). Äfven vid första fjäten inom det majestätliga mellanting af tempel och konungasal, der jag nu inträder med vördnadens skygghet, förvandlar sig framåtskådandet till en tillbakablickning. 2SAH 20: 97 (1840).
Ssgr (till 1(, 2). Anm. Vissa av nedan anförda ssgr kan äv. delvis hänföras till även, adj.): ÄVEN-LEDES, adv. (numera bl. ngt ålderdomligt) i lika hög grad l. på samma l. liknande sätt (som ngt tidigare (l. senare) nämnt); likaså l. likaledes l. också; jfr -ledes b (se sp. L 425) o. -lik, -lika, -lunda, -ock, -så, -väl. Cellarius 182 (1729). Öfver Rosensteins prosa tänker jag i det hela äfvenledes som Du. CGvBrinkman hos Wachtmeister Brinkman 18 (1824). En handfull poliskonstaplar stationerades för natten inne i fabriken .. På fabrikör Berggrens begäran posterades ävenledes tvenne konstaplar utanför hans ägande fastighet vid Stadsparken. Hellström Malmros 57 (1931).
-LIK. (†) (alldeles) lik(adan); äv. ss. adv.: ävenledes (jfr -lika). Hon en fattigh tienstepijga, som aldrigh Erfft och han äfwenlijkt en fattigh Ung Carl. BoupptSthm 1674, s. 295 a, Bil. Hon swarade honom då med äfwenlikt tal. Björner Vols. 60 (1737).
-LIKA, adv. (†) på (precis) samma sätt, ävenledes; jfr -lik. UUKonsP 13: 197 (1678). Äfwenlika upbud Måns Larsson Skomakare dess Gård och tompt. VRP 1717, s. 209.
-LUNDA, adv. (numera bl. ngn gg, skämts. l. arkaiserande) ävenledes. Med sådane hwita blåsor blifwa äfwenlunda Läpparne, Tandköttet .. och flere delar angrijpne. Lindestolpe Frans. 42 (1713). Min frände Napoleon, som ävenlunda har läst om Ohemult Angrepp på TV-Radio. GbgP 23/8 1970, s. 18.
-OCK, adv. (†) ävenledes; jfr ock, adv. 1 c, o. även, adv. 2 a. Utom mina almänna och enskildta Föreläsningar .. har jag äfwenock, så offta tid och tilfälle medgifwit, warit .. Probsten med predikande i Stadskyrkan behjelpelig. VDAkt. 1764, nr 349. Fernow Värmel. 332 (1773).
-SLIK. (†) likadan; äv. ss. adv.: på samma sätt; jfr slik 1 o. även, adv. 1 g. Att .. (Bacchus) seglar på ett Skiep, (ett efwenslicht Skeep finnes ännu i Dag målat uti Rom i S.Agnets Körckia). Fernander Theatr. 38 (1695). (Att) hos Hans Kongl. Maj:t underdånigst anhålla om tilstånd at äfwenslikt få upwakta Hennes Maj:t Drottningen. AdP 1786, s. 141.
-SOM, konj. (numera bl. ngt ålderdomligt) på samma sätt som; precis som (också), liksom (också); jfr även, adv. 1 e. D .. hafver lika förvantskap med t, äfvensom b med p. Salberg Gr. 37 (1696). Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet. NerAlleh. 7/3 2021, s. 24.
-SÅ, adv. (numera bl. ngt ålderdomligt) på samma sätt; likaså l. likaledes l. också; förr äv. i uttr. ävenså sådan l. sådan l. så l. så (som), lika sådan l. sådan l. så l. så (som); jfr , adv. osv. I 2 c, o. -ledes, -väl o. även, adv. 1 d. Schroderus Os. 1: 319 (1635). Som unga kräftan ser sin Moder föregå, / Så tror hon wara rätt, och krälar äfwenså. Kolmodin QvSp. 2: 224 (1750). De tvenne andra K. Maj:ts allierade, Frankeriket och Preussen, synas äfvenså öfvertygade som Sverige om nyttan af det nära bandet. Höpken 2: 259 (1754). Var öfvertygad att jag längtar äfvenså mycket som I. Att jag kommer innan månadens slut är säkert, om Gud vill. Tegnér Brev 9: 271 (1840).
-SÅVÄL, adv. (†) i lika stor utsträckning; särsk. i uttr. ävensåväl (..) som; jfr såväl b o. -väl o. väl, adv. osv. I 1 m α γ. MinnSvNH 7: 330 (1814). Herr Profeszor Finn Magnussen, som träget forskat i Nordiska fornspråket och urkunderne, äfwensåwäl som i andra folkslags språk. Iduna 8: 148 (1820). Hwasser VSkr. 1: 11 (1852).
-VÄL, adv. (numera mindre br.) likaså l. likaledes l. också; jfr -ledes, -så, -såväl. HC11H 8: 17 (1678). Ty öfwer theras arma siäl / Guds swåra doom the draga, / Och kroppen måste äfwen wäl / En lika rätt mot-taga. Runius (SVS) 1: 13 (c. 1710). Östergren (1971; angivet ss. mindre vanligt).

 

Spalt Ä 456 band 39, 2023

Webbansvarig