Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VAG va4g, adj. -are. adv. -T.
Ordformer
(vag 1778 osv. vague 17371910)
Etymologi
[av fr. vague, av lat. vagus, ostadig, kringirrande, samhörigt med vagari, ströva omkring (se VAGERA). — Jfr VAGUSNERV]
som saknar tydligt urskiljbara l. (mer) specifika l. preciserade l. detaljerade drag l. kännetecken l. angivelser o. d.; obestämd (se d. o. 3 (b)); svävande (se SVÄVA, v.1 14 slutet); äv. i överförd anv., om person: vars karaktär l. ståndpunkt l. framställning o. d. kännetecknas av sådan egenskap. Han är alltid så vag, man vet inte vad han menar. (Han har) ansedt (propositionerna) för vague och mycket vidlöftige. HSH 14: 252 (1737). Allenast han vil gå in uti particulariteter, och icke stadna uti generala och vaga omdömen. Björnståhl Resa 3: 81 (1778). Dessa (termer) äro .. ofta vaga, obestämda, ej fixerade till begreppet. Ilmoni Sjukd. 1: 17 (1846). Han svarade icke – gjorde blott en vague gest med hufvudet. Kruse Funcke 94 (1885). Trontalet var hållet i så försiktiga och vaga ordalag .. att (osv.). NDAVL 1909, nr 322, s. 9. Det äldsta vaga spåret av människan i Norden härstammar från Danmarks sydvästligaste del. Ymer 1928, s. 50. Hon var ju också rädd att ge annat än vaga svar. Tunström Julorat. 309 (1983). — särsk.
a) om föreställning l. tanke l. känsla o. d. Hon hade bara vaga begrepp om vad som hade hänt. Det föreligger vissa vaga misstankar. Vaga och blinda funderingar på hämd och medel at återskaffa sig sin förlorade inflytelse. Porthan BrCalonius 49 (1794). Han hade en vag föreställning om att en man som diktar är en som far med lögn och osanning. Hellström Storm 166 (1935). Jag tar emot sedlarna och en vag oro drar igenom min ganska förvirrade hjärna. Bredow BaraInte 194 (2009).
b) om sjukdomssymptom o. d. Ej ovanligt är, att innan pat. få tydliga symptom på mediastinaltumör, ha de en del vaga symptom, som äro svåra att tyda. LbInternMed. 1: 814 (1917). Symtomen är vaga: kraftlöshet, sömnlöshet, nervös retlighet. Johannisson MelankRum 223 (2009).
c) ss. adv. Jag gillar .. hvad den kongliga propositionen innehöll .. ehuru föga utveckladt och vagt den var framställd. Wingård Minn. 8: 59 (1848). Ansikten, som endast vagt tycktes erinra sig att de hade levat. Siwertz Varuh. 130 (1926). Jag vet inte, sa hon vagt. Ska du ha något i dig? Wahlberg FrusLiv 152 (2003).
Avledn.: VAGHET, r. egenskapen l. förhållandet att vara vag; äv. konkretare. Med symptomatisk vaghet och oklarhet. Landberg Fredsorg. 95 (1928). Nixons parad av vagheter under kampanjen. DN 13/11 1968, s. 6.

 

Spalt V 50 band 37, 2014

Webbansvarig