Publicerad 1957   Lämna synpunkter
RESPEKTABEL res1päkta4bel l. räs1– l. re1-, l. -ekt- (respäcktáb’l Dalin), adj. -ble, -bla; -blare. adv. -T.
Ordformer
(förr äv. -spect-. -abel 1715, 1746 osv. -able 1783)
Etymologi
[jfr t. respektabel, eng. o. fr. respectable, mlat. respectabilis; till RESPEKT o. RESPEKTERA]
1) motsv. RESPEKTERA 1: som är värd l. förtjänar att respekteras; som man bör ta hänsyn till l. fästa avseende vid l. visa (tillbörlig) hänsyn; nästan bl. med sakligt huvudord; ofta svårt att skilja från o. numera bl. närmande sig l. övergående i 2. Fördomen deremot (dvs. mot lyxen) är så allmän, at den blott derföre är respectabel. Höijer 4: 125 (c. 1800). Det ofta hörda och tvifvelsutan ganska respektabla påståendet, att matematiken .. i högre grad än andra läroämnen kan redan i skolan behandlas på ett strängt ”vetenskapligt” sätt. PedT 1890, s. 218. Svenskarna borde finna norrmännens känslor mot detta provinsförhållande fullt respektabla och hade ingen rätt att klandra dem. Höglund Branting 1: 141 (1928); jfr 2.
2) motsv. RESPEKTERA 2: som är värd l. förtjänar respekt l. att respekteras; aktningsvärd; aktningsbjudande l. respektingivande; äv. övergående i bet.: som åtnjuter allmän aktning l. gott l. stadgat (borgerligt) anseende, solid o. d., stundom närmande sig bet.: anständig l. hederlig o. d. Jag (lät) mig .. angeläget wara, at .. förse Tornet Kronan med et respectabelt utanwerk. HC11H 7: 161 (1715; läsningen osäker; möjl. resistibelt). 2RARP 15: 118 (1746). Det allra respektablaste skägg jag sett på en präst. Tersmeden Mem. 4: 19 (1748); jfr slutet. Herr Hachenburg, en af våre respectablaste prästmän. HH XXXII. 1: 211 (1785). Sköldebrand är respectabel för sitt outtröttliga och obelönta nit i SångGudinnans tjenst. Tegnér (WB) 5: 613 (1826). Det var en gata för respektabelt småfolk. Hallström Händ. 31 (1927). Sonja frågade: ”Är detta (värdshus) ett respektabelt ställe?” Beijer BritaGrossh. 252 (1940). särsk. övergående i bet.: (tämligen) betydande l. framstående l. förtjänstfull, icke obetydlig; särsk. i fråga om storlek, omfång, mängd o. d.: ansenlig, försvarlig, betydlig; jfr AKTNINGSVÄRD a, b. Denna vintern ämnar jag mästadels använda uppå tyska litteraturen som synes mig respectable nog. Leopold (SVS) II. 1: 169 (1783). Den 18:de och 19 (aug. 1794) läto vi ro oss öfver det respectable Uleå-träsk til Cajana. Porthan BrCalonius 126 (1794). Ett litterärt aktstycke af respektabel ålder: en sonett .. af .. Francesco Galeota († 1497). Wulff Petrarcab. 240 (1905). Packis af ytterst respektabel tjocklek. PT 1912, nr 35 A, s. 2.
Avledn.: RESPEKTABILITET100104 l. 01—, r. l. f. [jfr t. respektabilität, eng. respectability samt (det sannol. efter eng. bildade) fr. respectabilité] till 2: egenskapen att vara respektabel; aktningsvärdhet; ofta med särskild tanke på yttre oantastlighet (se d. o. b) l. oförvitlighet l. anständighet (med hänsyn till moral o. d.); stundom äv. metonymiskt, om person(er) med sådan(a) egenskap(er). Biberg 2: 108 (c. 1820). Engelsmännens .. vördnad för den yttre respektabiliteten. Sylwan ModPress. 98 (1906). Hallström LevDikt 177 (1914; metonymiskt). En vigsel var i Hollywood ingenting annat än ett medel till förlänande av respektabilitet åt ens erotiska förbindelser. Bengtsson Linklater JuanAmer. 435 (1931).

 

Spalt R 1471 band 22, 1957

Webbansvarig