Publicerad 1937   Lämna synpunkter
KONDITIONERA kon1ditʃωne4ra l. -iʃ-, l. 01—, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade.
Ordformer
(förr äv. skrivet con-. -tio- 1662 osv. -tjo- 1785. -tsio- 1782)
Etymologi
[jfr t. konditionieren, eng. condition, v., ffr. condicionner, it. condizionare, av mlat. conditionare, sätta villkor, till lat. conditio (se KONDITION)]
I. motsv. KONDITION 1, 2.
1) (föga br.) filos. betinga, utgöra villkor l. förutsättning för (ngt). Att således Souverainens magt och folkets verkliga frihet, långt ifrån att utesluta hvarandra, ouphörligt conditionera och understödja hvarandra. Biberg 1: 129 (c. 1814). Nyblæus Forskn. III. 2: 69 (1888).
2) (†) uppställa villkor l. betingelser för (ngt); särsk. i p. pf. ss. adj.: förenad med (beviljad på) vissa (inskränkande) villkor, villkorlig. Enär något af det conditionerade frälset, blifwer Kongl. M:t och Cronan igenfallit. LReg. 416 (1662). RARP 12: 216 (1676). LMil. 3: 157 (1692).
II. [jfr motsv. anv. i t.; avledn. av KONDITION] motsv. KONDITION 6: hava ”kondition”.
a) (numera mindre br.) motsv. KONDITION 6 b: hava informatorsplats, vara informator. VDAkt. 1779, nr 112. SvD(A) 1932, nr 348, s. 9.
b) (i fackspr.) motsv. KONDITION 6 c. Nyrén Charakt. 61 (c. 1765). En .. Yngling som uti 7 års tid Conditionerat härstädes uti Kryddkramhandel. IT 1791, nr 49, s. 3. Föreningen Konditionerande Trädgårdsmästare i Sverige. SvTrädgT 1920, s. 2. Hellström Lekh. 32 (1927).
III. [jfr motsv. anv. i t., eng. o. fr.; avledn. av KONDITION] motsv. KONDITION 7.
1) (i fackspr.) undersöka fuktighetshalten i (vissa fuktkänsliga handelsvaror, särsk. garn, pappersmassa o. d.) för att bestämma ämnets absoluta torrvikt o. därav den värkliga handelsvikten. TT 1875, s. 3. 2UB 8: 219 (1900).
2) i p. pf. ss. adj.: (så l. så) beskaffad, som är i (sådant l. sådant) skick l. (till)stånd; numera företrädesvis (i fackspr.) om antikviteter, museiföremål, gamla möbler l. böcker o. d., särsk. i uttr. väl, illa konditionerad. BoupptSthm 1688, s. 332 b. Vi .. funno alla husen så conditionerade, att vi dem omöjeligen .. kunde bebo. HH XXI. 1: 211 (1712). Allehanda löös Egendomb, bestående af vähl Conditionerade Meubler. Dalin Arg. 2: nr 21, s. 8 (1734). Öfver 10 Rdl. kan jag icke gifva (för Johannes Magnus’ Metropolis), kommandes ock något an på huru den är conditionerad. Porthan BrefSamt. 1: 170 (1790). BtRiksdP 1900, I. 1: nr 84, s. 4.
Ssg: (III 1) KONDITIONERINGS-APPARAT. (i fackspr.) 2NF 14: 719 (1910). FFS 1922, s. 749.

 

Spalt K 2088 band 14, 1937

Webbansvarig