Publicerad 1908   Lämna synpunkter
DATERA date4ra, i Sveal. äfv. -e3ra2 (date´ra Weste), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING (se d. o.).
Etymologi
[jfr holl. dateeren, t. datieren, fr. dater, efter mlat. datare, afl. af datum l. data l. datæ (se DATUM, sbst.1); jfr äfv. eng. date, v.]
1) teckna (l. sätta osv.) datum (se DATUM, sbst.1) på (en skrifvelse o. d.); förse (ett aktstycke osv.) med datum; jfr DAGTECKNA. (Prästerna) skulle gifua them (dvs. tiggarna) huar af sin ecclesia bref, lydandes huadh fheel och orsaak the haffua att tiggia .., och datera breffuen, medh fulla bookstäffuer åårtaalet. Sv. synodalakter 31 (1614). Den attest han ifrån Danmark bekommit haf(ver) war ey heller Daterat. Växiö domk. prot. 1661, s. 340. Hafwa förfäderna brukat desse Helgons dagar till sitt dagetahls utmerckning, efter dem daterandes sina skrifter och handlingar. Dijkman Ant. eccl. 74 (1703). Vidare är ännu öfrigt, at påminna, det man .. daterar brefvet. Biurman Brefst. 24 (1729, 1767). Datera falskt. Serenius (1734; under post-date). Weste (1807). NF (1879). Datera origtigt. Björkman (1889). (Petrarcas) historiska sinne lockade honom .. att datera likt och olikt. Wulff Petrarcabok 251 (1905); jfr e. — särsk.
a) i p. pf., åtföljdt af en (orts- o.) tidsbestämning: försedd med ett visst datum. Ederss scriffuelse .. Huilke daterede wore vpå Quidia die Calixti nestförgången. G. I:s reg. 11: 379 (1537); jfr b. Tegel G. I 1: 318 (1622). Här upplästes Konung Gustafs bref de Stipendiarijs Upsaliensib(us) daterat 31 Augusti 1624. Rudbeck Bref 15 (1662). Saxiska General Majoren och Envojèn Langens Relation, daterad Moscau d. 18 Sept. 1700. Nordberg K. XII 1: 126 (1740). Skriften framlemnades den 16 November, men var daterad den 1 i samma månad. Fryxell Ber. 10: 277 (1842). Från krigsskolan utexaminerade underlöjtnanter räkna tjensteålder .. från den dag, då krigsskoleafgångsbetygen äro daterade. Tj.-regl. 1889, s. 25. Ett den 15 augusti 1856 dateradt bref. De Geer Minnen 1: 149 (1892).
b) med hufvudvikten lagd vid den i skrifvelsens datum ingående ortsbestämningen. Två bref .., alla daterade Genf. Fries Ad. familjelif 1: 9 (efter handl. fr. 1581). RARP 1: 25 (1627). Twenne E. H. Exc(ellens’) breff .. begge på Keggelholm daterade. Rudbeck Bref 133 (1676). Oansedt han hade daterat sitt breef i Wexiö, så förnams att han äntå icke war ther wistandes. Växiö domk. akt. 1689, nr 1349. En ifrån Griphsvald d. 18 Jan. daterad .. föreställning utaf ridderskapet och städerna om deras nödträngda tillstånd. Höpken 2: 470 (1758). Ett Böndagsplakat hade blifvit dateradt Vatikanen, om han (dvs. G. III) ej hört underdåniga föreställningar. Schröderheim Ant. 31 (1795). Dessa bref daterades .. ”Stockholm i rådkammaren”. Odhner G. III 1: 139 (1885). Medan Peter ännu befann sig .. ombord på sin flotta .., bekräftades .. försäkringsbrefvet till konungen af Danmark, hvilket det oaktadt daterades från hans hufvudstad. Hjärne K. XII 70 (1902).
c) (†) med utgångspunkt i det förh., att i ä. tid (i motsats till det nu allmännaste bruket) datum i ett bref (osv.) sattes i dettas slut, närmande sig bet.: afsluta, underteckna. Sedan dette mitt bref var dateret, ankom Peder Pederssonn medh K. M:tz svar oppå dett Nougordsche herskapetz .. schrifvelse. Oxenst. brefv. 5: 11 (1612). Datera, (d. ä.) skrifwa vnder ett bref. Swedberg Schibb. 262 (1716).
d) (†) i allmännare anv., närmande sig bet.: utfärda l. låta utgå (en skrifvelse o. d.). At Förskrifften (dvs. rekommendationsskrifvelsen) är effter hwars och ens Nödtorfft stält, så at Daghen, när hon är daterat, och then bestemde Hielpen .. blifwer theruti författat. Schroderus Osiander 2: 96 (1635; lat. originalet: dies datarum). — särsk. i p. pf. neutr. ss. underskrift i skrifvelse. Dateret den 21 Junij 1623. Oxenst. brefv. 1: 223.
e) i utvidgad anv., i fråga om ett litterärt l. konstnärligt arbete o. d.: förse med uppgift om den tidpunkt (vanl. bl. året) då det utförts (l. fullbordats). De med årtalet 1629 daterade .. dörrarna från det gamla Oxenstiernagodset Tidö. NF 7: 725 (1883). Därs. 19: 268 (1895). Då han (dvs. Breda) .. städse signerat och daterat sina originalmålningar, kan man år för år följa hans utveckling och verksamhet. Sander i 3 SAH 10: 159 (1895).
2) i öfverförda anv.
a) [jfr motsv. anv. af t. datieren (aus), eng. to date (from), fr. dater (depuis l. de)] tr.: bestämma (ngt) med afs. på tiden för (dess) uppkomst l. tillkomst osv.; anse l. påstå (ngt) förskrifva sig l. härröra (från en viss tidpunkt l. tidsålder, äfv. från en viss händelse o. d.); (kunna) räkna (ngt) ss. börjande (från en viss tidpunkt, äfv. med l. gm en viss händelse o. d.). De nordiska runinskrifterna hafva först i senare tid blifvit någorlunda säkert daterade. Således ser man, ifrån hvilken tid man kan datera .. (Pompejis) Målningar. Björnståhl Resa 1: 205 (1771). Jag är den ende, som, skild från mitt hjärtas vän nästan samma stund jag fann henne, daterar min saknad från samma dag som min lycka. Geijer i Sv. mem. o. bref 7: 126 (1810). De äldre daterade sin krigaräras anor från det tyska trettioåriga kriget. Rydberg Frib. 288 (1857, 1866; uppl. 1877: talde). (Allmogen i Fellingsbro socken) skall .. hafva utmärkt sig under Engelbrekts befrielsekrig och derifrån daterar traditionen (bl. a.) de s. k. Romare- och Spånga skansar. Höjer Sv. 1: 293 (1875). Ett prosabref till Boccaccio, som man hittills har trott sig böra datera 1359. Wulff Petrarcabok 361 (1904). Från början af 1860-talet .. plägar man datera den moderna nationella målarkonsten i Ryssland. Jensen Tsardömet 245 (1905).
b) [jfr eng. this church dates its origin from the 15:th century] tr., med sakligt subj. o. med obj. som betecknar uppkomst l. början o. d.: räkna (sin uppkomst l. början l. tillvaro från en viss tidpunkt l. tidsålder). Först från och med 1830 daterar hon (dvs. den evangeliska unionen) sitt egentliga bestånd. Claëson 2: 14 (1857). Denna forntid daterar dock sin början från endast femtio år tillbaka. Sturzen-Becker 1: 4 (1861). Stockholms stads allmänna försörjningsinrättning .. daterar sin uppkomst från tiden efter 1862. Stockholm 1: 602 (1897).
c) [jfr motsv. anv. af t. sich datieren (aus l. von)] refl. i förb. datera sig från (ngn gg sedan), förskrifva sig l. härröra från (en viss tidpunkt l. tidsålder); äfv. (numera mindre br.) allmännare: härstamma l. härröra från (ngt l. ngn). Hvarifrån daterar sig all förnuftig tankefrihet i Europa, om icke från Lutherska reformationen? Tegnér 3: 146 (1817). Uppkomsten af stora herregårdar, hvilka datera sig från 14 och de derpå följande århundraden. A. Cronholm i SKN 1842, s. 106. Det der vackra latinska ordspråket måtte .. datera sig från någon gammal hushållerska. Wetterbergh Fyra sign. 218 (1843). Det är icke först från i går som vårt språks motvilja mot ett han eller hon efter icke personifierade abstrakta daterar sig. E. H. Tegnér i 3 SAH 6: 304 (1891). Från den stunden daterade sig min vänskap med Severin Falkman. C. Snoilsky (1901) hos Warburg Snoilsky 139. — (†) om person: härstamma från. Blixtrande ögon utvisade, att, om ägaren icke sjelf, åtminstone dess förfäder, daterade sig från de båda Castilierna. Gosselman Col. 1: 38 (1830).
d) [jfr t. unsere bekanntschaft datiert nicht erst von heute samt motsv. anv. i eng. o. fr.] (ny anv., föga br.) intr. = c. En .. kyrka, hvars vittrade, af grofva stenblock sammanfogade torn daterar från den anglosaxiska tiden. Steffen Britt. ströft. 45 (1895). Missförhållandena (i Ryssland) datera visserligen icke från gårdagen. Jensen Tsardömet 41 (1905). Den tibetanska frågan daterar ytterst från 1889. Kjellén Stormakt. 2: 25 (1905).
e) [jfr fr. dater, abs.: göra epok] (ny anv., föga br.) tr., med sakligt subj.: beteckna början af (ett nytt tidsskede o. d.), inleda (en epok). Uppförandet af detta stycke (dvs. Siège de Calais af De Belloy) (1765) daterar .. en epok i det franska dramats historia. Levertin G. III 247 (1894).
3) (†) (under visst datum) anteckna (i journal o. d.). Dett rychtet hennes dotter haffver sagt på Arvedh Larszon .. och tillförenne, som i doomboken dateret står, offentligen för rätta svårit, at hoon var medh barn. Bidr. t. Hfors hist. 1: 143 (1624).
Särskilda förbindelser:
DATERA FÖRUT010 32 l. 04. (numera föga br.) antedatera. Serenius (1741). Widegren (1788). Deleen (1829). Öhrlander o. Leffler (1852).
DATERA TILLBAKA010 040, äfv. 032. (numera föga br.) jfr ANTEDATERA. Een fulmacht för Her Salvio .. skulle dateras tilbaka på den yterste Junij. RP 8: 121 (1741). Jungberg (1873).

 

Spalt D 390 band 6, 1908

Webbansvarig