Publicerad 1903   Lämna synpunkter
CELEBRERA se1lebre4ra, i Sveal. äfv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING, CELEBRATION se1lebratʃω4n l. -aʃ-, äfv. 01— l. -lä1b- (– – – tschón Dalin).
Ordformer
(celebrert (p. pf. m.) Sigfridi E 4 a (1619))
Etymologi
[fsv. celebrera; jfr t. celebrieren, fr. célébrer, af lat. celebrare, talrikt besöka (festlighet o. d.), fira, göra namnkunnig, af celeber (se CELEBER)]
1) [jfr fsv. celebrera samt motsv. anv. i t., eng. o. fr., efter lat. celebrare (dies deorum, nuptias, memoriam alicujus)] (numera mindre br.) fira; högtidlighålla; numera nästan bl. med (mer l. mindre) skämts. bibet. Att Hans K: M:tz (G. II A:s) Salige Lijk .. må blifwa .. till dess Lägerstadh tillbörligen beledsagadt, och .. begrafningen medh all skylldig ähre och tienst hollen och Celebreret. RARP 2: 59 (1634). Påskan Celebreras på den Söndagen, som .. infaller .. näst efter den närmaste Full-Månen til Vårdagjämningen. Celsius Almanach 1740, s. A 1 b. Ty låtom oss till ljusan dag / Med glas på glas i detta lag / Hans minne celebrera! Stiernstolpe Æn. 84 (1813, 1825). (Bröllopet) celebrerades bland annat med en storartad folkfest. De Geer Minnen 1: 131 (1892); jfr 2. — särsk.
a) (†) med personobj.: fira, hylla. (Mårten Biskop) som hoos alle / Warder celebrert på thenne dagh. Sigfridi E 4 a (1619). Logen celebrerade honom ej såsom Professor i Catholska eller Protestantiska Theologien, utan såsom stor Skald. SP 1779, s. 145.
b) (föga br.) förhärliga (ngns bedrifter o. d.). Will iagh .. stadgat haffwa, .. att han (dvs. innehafvaren af Skytteanska professuren vid Uppsala univ.) framfarne Sweriges konungars .. bedriffter .. tilbörligen celebrerar och vphöijer. J. Skytte (1622) hos Annerstedt UUHist. Bih. 1: 201.
c) (†) uppföra (ett skådespel o. d.). Blanckamäreta. Thet är, En sanfärdigh, Tragoedia .. Aff, Johanne Messenio .. beskreffuen, och af hans Studenter .. vthi Stockholm, medh tilbörligh Prackt celebrerat. Messenius (1614; titel).
d) (mindre br.) förrätta l. hålla (mässa o. d.). Man celebrerade en mässa och bad offenteligen i Kyrkan för Patriarchen. Björnståhl Resa 5: 76 (1777). Storpenitentiarien .. var beredd att celebrera den s. k. stora absolutionen. SDS 1903, nr 194, s. 2. Messan celebrerades af hofallmoseutdelaren (vid det påfliga hofvet). Därs. nr 198, s. 3.
2) (i sht hvard. o. skämts., föga br.) förläna en högtidlig(are) prägel l. (ökad) glans åt (festlighet o. d.); illustrera. Han celebrerade festen med sin närvaro. Hahnsson (1888).

 

Spalt C 13 band 5, 1903

Webbansvarig