Publicerad 1918   Lämna synpunkter
BOKLIG 3klig2, adj.; adv. -T.
Ordformer
(bokl- Svart Ähr. 74 (1560) osv. bokel- Arcadius Vexjö lärov. 11 (i handl. fr. 1561), Höpken 1: 198 (1786))
Etymologi
[fsv. bokliker, motsv. d. boglig, isl. bókligr; afl. af BOK, sbst.2]
adj. till BOK, sbst.2
a) [jfr fsv. boklik konst, d. boglig kunst, isl. bóklig list] (numera bl. arkaiserande) i uttr. boklig konst, vetenskap(er), vetenskapsgren; litterär konst l. verksamhet, författarskap; särsk. [möjl. beroende därpå att i det lat. uttr. artes liberales, ”de fria konsterna”, adj:et liberalis, hvilket är afledt af liber, fri, anslutits till liber, bok; jfr fsv. siw bokliga konster] förr i pl. om de sju ”fria konsterna” (lat. artes liberales), hvilka innefattades i det medeltida undervisningssystemets ”quadrivium” (musik, aritmetik, geometri, astronomi) o. ”trivium” (grammatik, dialektik, retorik). Måns Birgeri skolemester .. skall instituera (dvs. undervisa) ungdomen .. udi .. frie bokelige konster. Arcadius Vexjö lärov. 11 (i handl. fr. 1561). The Siu frije Booklige Konster. Brahe Oec. 11 (1581). Ars liberalis. Frij eller bokligh konst. Lex. Linc. (1640; under ars). Artes liberales, bokliga konster. Swedberg Schibb. 251 (1716). Idka bokliga konster. Stadg. ang. landtmil. 4: 1541 (1716). En i allehanda vitter slöjd .. uppöfvad färdighet att röra sig i former, som .. utmärka en .. framskriden utveckling i bokliga konster. Rydqvist SSL 5: 221 (1874). jfr: Vi äro .. vana, att betrakta poesien mera som en boklig än som en skön konst. Tegnér 6: 74 (1827); jfr b.
b) allmännare: som bedrifves l. idkas l. vinnes med hjälp af böcker, som inhämtas ur böcker, som består i l. finnes i böcker, bok-, litterär, vetenskaplig. The skarpsinnigste (barnen i Siam blifva) .. wid Booklige Öfningar hållne hoos the Andelige. Siam 44 (1675). Bokliga kunskaper. HSH 7: 233 (c. 1750). (G. III:s) outtröttliga försorg om bokeliga yrken. Höpken 1: 198 (1786). Bokliga värf. Rydqvist Resa 56 (1838). Munkarne (voro) .. förbundne att åt ungdomen meddela boklig undervisning. Rietz Sk. skolv. hist. 5 (1848). Boklig bildning. Sv:s h. flicksk. 323 (1888). Den blott bokligt lärdes kristendomsundervisning. T. Mazer i Ped. tidskr. 1891, s. 2. Den nutida svenska språkformen, både den bokliga och den muntliga. Wulff Värsbildn. 1 (1896). Bokliga studier. B. O. Aurelius i Läsn. f. sv. folket 1906, s. 4.

 

Spalt B 3762 band 5, 1918

Webbansvarig