Publicerad 1906   Lämna synpunkter
BESYTA, v. vbalsbst. -NING.
Etymologi
[af BE- o. SYTA]
(†) vårda, sköta, draga försorg om.
1) bestyra om (ngt), öfvertaga l. hafva bestyret med (ngt), taga l. hafva hand om, hafva omsorg om (ngt). Thenne .. gærdtz besytningh. G. I:s reg. 4: 115 (1527). Därs. 116. En thera skulle besyta then biscops tiend som ther faller j åår j alla Contracter. Därs. 7: 207 (1530). — med prep. om: vårda, sköta, bestyra om, ombesörja (ngt). Effther en part aff them seije sich ware giffte och besittne bönder, wåre wij tilfridtz, att the motte komma tijt nidt (till sin hemort) igenn, att besyte vm theris tingest (dvs. saker). G. I:s reg. 16: 328 (1544).
2) försörja; underhålla. The gode män som clösteren varnem och gudem haffua i forläning måge besÿte så månge vtåff våre swener medt (dvs. jämte) theris hester .. som vij hade kunnat hafft ther i borgaläge om the ecke hade forläntt varett. G. I:s reg. 5: 82 (1528). (Han) skall (uppbära) all then spetals dell och rentto som årliga vtgaa plägher vtaff Elsborgx län att han ther med skall besyte och besörgie the fatighe vtj .. Lödeszö. Därs. 7: 16 (1530). — särsk. närmande sig bet.: förse (ngn med ngt); med prep. med. Att the (dvs. kapitelledamöterna i Linköping) .. besythe skolamestaren med sin tilbörliga lön oc vpphelle. G. I:s reg. 4: 318 (1527).

 

Spalt B 1849 band 3, 1906

Webbansvarig