Publicerad 1902   Lämna synpunkter
BEKRIGA bekri4ga, i Sveal. äfv. 032 (bekri´ga Weste; bekr`iga Almqvist), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING (numera knappast br., Schultze Ordb. 2435 (c. 1755)); -ARE (Lex. Linc. (1640, under debellator), G. Adlersparre i LBÄ 2—3: 79 (1797) m. fl.).
Etymologi
[liksom d. bekrige sannol. af ett mnt. ord motsv. ä. holl. bekrijgen, t. bekriegen; se BE- o. KRIGA]
(i sht i skriftspr.) föra krig mot, strida med; äfv., i sht förr, börja krig mot, (med krig) anfalla l. öfverfalla, angripa. Om .. then Grusame (dvs. grymme) Blodztyran, Gamble Ko(nung) Ch(ristiern) .., eder åter igen öffuerfalla eller bekrige wille. G. I:s reg. 12: 255 (1539). Åm .. Sveriges rike .. medh någen veldigh hereskrafft eller macht bekriget .. vorde. RA 1: 250 (1540). När wåre Fiender .. kunna .. bekrijga osz hemma i wårt landh. Rudbeckius Kon. reg. 233 (1615). Åhr 1550 .. begynte Storförsten til at bekrijga Lijfland. Girs G. I 232 (c. 1630). Bekriga .. Föra Krig på en, Örliga, Kriga emot en. Schultze Ordb. 2435 (c. 1755). Finnarne synas tidtals bekrigade och beskattade både från Svenska och Ryska sidan. Geijer I. 8: 284 (1838). Bekriga .. Med krig anfalla. Almqvist (1842). Svenska regeringens tanke att Sveriges .. hufvudsakliga uppgift var Danmarks bekrigande. Forssell i 3 SAH 3: 198 (1888). Jag har gifvit Sihon .. och hans land i ditt våld. Så begynn nu att intaga det och bekriga honom. 5 Mos. 2: 24 (öfv. 1893). — bildl. o. oeg. Åkerbrukets Beskyddare, Ödemarkernes Bekrigare. G. Adlersparre i LBÄ 2—3: 79 (1797). Dygder att upprätthålla, dårskaper att bekriga, villfarelser att rätta. Stenhammar 272 (1798). Man må ej studsa vid, att hans (dvs. Thorilds) Archimetri .. esomoftast bekrigar Poesien. Atterbom Siare 4: 17 (1847). Det är rofdjurens bekrigande och utrotande, som utgör jägarens bestämmelse. Hwasser V. skr. 3: 283 (1858). Franzén, Wallin, Tegnér, Geijer hade redan anslagit dittills ohörda toner utan att därför vildsint bekriga gustavianerna. Wirsén i 3 SAH 11: 291 (1896).

 

Spalt B 968 band 3, 1902

Webbansvarig