Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PATRIARKALISK pat1riarka4lisk, adj.; adv. -T.
Ordformer
(förr äv. -arch-)
Etymologi
[jfr dan. o. nor. patriarkalsk; sannol. av t. patriarchalisch; till PATRIARKAL]
1) som hör samman med l. har avseende på l. påminner om patriarkerna (se PATRIARK 1) l. deras tid l. samfundsförhållanden o. d.; som utmärkes av gammaldags enkelhet (o. sammanhållning). Rydén Pontoppidan 41 (1766). Capitainen .. träffade Höfdingen, enligt Patriarchaliska viset, under ett träd. Cook 3Resa 92 (1787). Der finnes bland våra skogar och berg .. ännu mycken patriarkalisk enfald i sederna. Tegnér (WB) 8: 137 (1836). De patriarkaliska familjetaflorna i första Mose bok. UVTF 26: 56 (1880). BonnierLittH 4: 72 (1930). särsk.
a) i fråga om förhållanden inom en familj l. ett hushåll l. ett samhälle (jfr b): som utmärkes av att husfadern l. husbonden l. styresmannen (hövdingen, regenten) o. d. på ett (gammaldags) faderligt sätt tar vård om (o. enväldigt bestämmer över) familjemedlemmar resp. underlydande; som utmärker förhållandena i ett dylikt hushåll l. samhälle l. (om tid o. d.) som visar l. utmärkes av dylika förhållanden; äv.: som utmärkes av (oinskränkt) fadersvälde l. (om person) som utövar l. är van att utöva (oinskränkt) fadersvälde; stundom liktydigt med: hus- l. landsfaderlig. Eberhardt AllmH 1: 7 (1766). Bland de nomadiska folkslagen, är styrelsen gemenligen patriarchalisk. Palmblad LbGeogr. 88 (1835). Den patriarkaliska seden, att värdfolket vid måltiderna satt tillsammans med personalen. Hallner PysGubb. 98 (1920). Hans intolerans var den patriarkaliske husbondens. 3SAH LIV. 2: 116 (1943). TT 1944, s. 243 (om tid). särsk. (mera tillf.): som utmärkes av övervikt för männens inflytande i samhället (i motsättning till kvinnornas); jfr PATRIARKAT 1. KyrkohÅ 1942, s. 193.
b) i sht etnogr. om (form av) familj: som utgöres av en ekonomisk sammanslutning av flera från gemensamma föräldrar l. förfäder härstammande familjer; jfr STOR-FAMILJ. Schauman o. Christierson Gide 161 (1897). I nyare tid påträffas den patriarkaliska familjen bland nomadiserande folk i Asien. Nilsson PrimKult. 143 (1923). jfr: Utom för sjelfva ordet slägt .. har jag (i lapskan) förgäfves sökt benämningar för de vanligaste patriarkaliska förhållandena, hvilka dock borde hafva varit temligen utbildade. Düben Lappl. 313 (1873).
2) (föga br.) som hör samman med l. har avseende på en patriark (i bet. 3); anträffat bl. om plats: där en patriark har sitt residens l. sin bostad. SD(L) 1904, nr 96, s. 1.
3) [jfr 1] som utmärker l. tillhör l. har avseende på en vördnadsvärd åldring; jfr PATRIARK 5. Ett patriarkaliskt utseende. Westerberg PigaultLebrun Botte 11 (1817). Den patriarkaliska åldern av 95 år. SvTeolKv. 1933, s. 149.

 

Spalt P 484 band 19, 1952

Webbansvarig