Publicerad 2012   Lämna synpunkter
UTLAGA ɯ3t~la2ga, r. l. f.; best. -an; pl. -or (G1R 11: 19 (1536) osv.) ((†) -ar UpplDomb. 5: 80 (1577); -er HFinlH 1: 238 (1542), Bolinus Dagb. 61 (1674)).
Ordformer
(ut- (v-, w-, -th-) 1536 osv. vtt- (w-) 15951630. -laga (-gh-) 1536 osv. -laggor, pl. 1620. -lago, nom. 1711. -lagu (-gh-), nom. 16501655. -lågorne, pl. best. 1616)
Etymologi
[fsv. utlagha, sannol. vbalsbst. till læggia ut (se LÄGGA UT); jfr beträffande bildningssättet PÅLAGA; jfr äv. LAGA, sbst.1]
(förr) om avgift l. pålaga l. skatt som ngn var ålagd l. skyldig att utbetala l. erlägga (särsk. till kronan), kontribution (se d. o. 1); förr äv.: utgift; jfr LAGA, sbst.1 1, UTSKYLD. G1R 11: 19 (1536). De äro mestadelen utplundrade och bjuda till att skänka fogdarna, när de fordra på utlagorna, en blykula i livet. HallHist. 1: 707 (1644). I Juckasjerfwi och Enontekis betalas inga utlagor til Dannemark utan blott til Swerige. Högström Lapm. 243 (1744). Åtskillige Soknar hafwa en tid warit anslagne, at hitlemna kol och wed i utlagor. Hülphers Dal. 74 (1762). Alt som fordras til allahanda utlagor, för allmänne och enskilte behof. NorrlS 1–6: 74 (c. 1770). Den vidsträckta frihet för utlagor, som beviljas för fattige Barn, när de emottagas till vård eller i tjenst, är lika .. välgörande, som .. nyttig. Rosenblad PVetA 1807, s. 19. — jfr FRÄLSE-, KRONO-, PRÄST-, SKATTE-, SPANNMÅLS-UTLAGA.
Ssgr: UTLAGS-KOL. (förr) kol avsett för l. erlagt ss. utlaga; jfr skatte-kol. Bergv. 1: 386 (1689). At almogen i the Soknar, som Kopparberget underlagde äro, (har) wisat en stor owilja och tröghet til at kola utom theras utlags och Skattekol. Bergv. 1: 609 (1721).
-PENNING. (utlag- 1773. utlags- 16551790) (†) om penningsumma avsedd för l. erlagd ss. utlaga; i sht i pl.; jfr penning I 5 n o. skatte-penning 2. VDAkt. 1655, nr 214. At, hwarje gång upbördsstämma förestår, finna sig nödsakad besöka Commissariatet för invexling af Riksgäldssedlar til utlagspenningens erhållande. PH 14: 548 (1790).
-SMÖR. (utlage- 1558. utlags- 1720) (†) skattesmör. Til Jon skriffvare och flere fougder handla medh almoghen, att dhe uthgöra 18 öhre för .. (50 lispund) smör af landgilles-, skatte- och allehanda uthlaghesmör. G1R 28: 575 (1558). 2RA 1: 108 (1720).
-STÄMNING. (†) sammankomst l. möte för uppbörd av utlaga; jfr stämning, sbst.3 4. Abrahamsson 149 (1726).

 

Spalt U 1097 band 36, 2012

Webbansvarig