Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TAXATION tak1saʃω4n, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr d. taksation, t., eng., fr. taxation; av lat. taxatio (gen. -ōnis), vbalsbst. till taxare (se TAXERA)]
1) (numera föga br.) motsv. TAXERA 1: värdering l. uppskattning l. beräkning; i sht i ssgr motsv. TAXERA 1 a. Den sidste puncten .. der uthi intet annat warder i underdånighet begärt, utan att en taxation på dee Kongl. bref i E:s Kongl. M:tz Cantzlij .. måtte blifwa .. anstelt. RARP V. 1: 322 (1654). Till skogsindelningen hör skogens uppmätning, uppskattning (taxation) samt afverkningsplanens upprättande. 2NF 25: 1057 (1917). jfr FörsäkrTerm. (1987). — jfr ROTE-, SKOGS-TAXATION.
2) (†) motsv. TAXERA 2: taxering; beskattning, skatt o. d. Ded ähr skeligit, att taxationen på tvenne tider om åhret förrättes. RARP 9: 439 (1664). I Taxationer betala .. (fransmännen) dubbelt emot Ängland. König LärdÖfn. 5: 159 (1747). Ekbohrn (1904).
3) (numera föga br.) motsv. TAXERA 3: prisbestämning o. d.; äv. konkretare, om åsatt pris. Först om vahrurnes taxation, then the giärna skole giöra thet ringeste the kunna. AOxenstierna 5: 173 (1630). IllSvOrdb. (1955, 1964). — särsk. motsv. TAXERA 3 slutet. Vid taxation (på apotek) anmärktes att för upplösning af lättlösliga salter .. taxerades först för pulverisering sedan för solution. Hygiea 1868, s. 33. (Direktionen ska ombesörja att) taxationen å räkningarna .. granskas av sakkunnig person. SFS 1937, s. 1124.
Ssgr (numera föga br.): TAXATIONS-ARBETE~020. särsk. till 1. Hemberg Jaktsk. 204 (1896). Taxationsarbetena utföras av skogshushållningsrevisorer och skogstaxatorer. FFS 1922, nr 212, s. 916. jfr SAOL (1973).
(1) -BÄLTE. taxeringsbälte. Kinman Guttenberg 36 (1890). SvSkog. 700 (1928).
(1) -FÖRRÄTTNING. jfr förrättning 1 b α. Samzelius SkogFjällstig. 44 (1894).
-GRANSKNING. särsk. till 3 slutet, om myndighets granskning (se granska 1 b) av läkemedels debitering, särsk. med underlag av insända apoteksräkningar. SFS 1921, s. 904. Socialstyrelsen förordnar härigenom, att .. kungörelse(n) .. angående insändande till medicinalstyrelsen för taxationsgranskning av vissa apoteksräkningar, m. m. skall upphöra att gälla. SFS 1969, s. 191.
(1) -LINJE. taxeringslinje. JernkA 1851, s. 362. Genom att jämföra resultaten från olika taxationslinjer kunde .. (skogs)taxeringens noggrannhet bedömas. 2NF 25: 1082 (1917). jfr SAOL (1973).
-LISTA.
1) till 1, om lista för l. med resultat av skogstaxering. Fredenberg UppskTimm. 17 (1892). Till utrustningen hör också .. taxationslistor och provträdsprotokoll. SvSkog. 710 (1928).
2) (†) till 2, om skattelängd l. taxeringslängd; jfr taxerings-lista. Taxations Listorne för Stockholms Stad. HdlCollMed. 12 ⁄ 6 1745.
-LÄRA. särsk. till 1; jfr lära, sbst. 2. Extra läraren i skogshushållning åligger: att föreläsa .. (i) taxationslära och skogsteknologi (m. m.). SFS 1892, nr 80, s. 12. LAHT 1931, s. 1014.
(2) -MAN. (†) taxeringsman. ResolStädBeswär 16 ⁄ 10 1723, s. C 3 b.
(1) -PROTOKOLL. jfr protokoll 2. Thelaus Skog. 151 (1865).
(2) -RÄTT. (†) beskattningsrätt. LittT 1796, s. 29.

 

Spalt T 564 band 34, 2003

Webbansvarig