Publicerad 2002   Lämna synpunkter
SÄTT sät4, sbst.1, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[av eng. set, utrustning, uppsättning m. m. (se SÄTT, sbst.5) l. möjl. inhemsk bildning till SÄTTA, v.3]
(i fackspr.) om bjälke l. balk av stål l. betong l. trä, äv. lucka (se LUCKA, sbst.2 2) l. liknande anordning med uppgift att (tillfälligt) reglera l. avstänga vatten(flöde); särsk. dels om vågrätt placerad, i sina ändar av lodrät balk l. fals l. dyl. stödd sådan bjälke, sättbjälke, dels om anordning l. system av horisontalt hopfogade sådana bjälkar. Uti denna Canal uthugges .. fasta och påliteliga Falsar, uti hvilka en Sätt, eller annan fördämning, må kunna insättas. Jennings PVetA 1761, s. 19. En sätt (damm af bjelkar). Nerman Mahan o. Schubert 243 (1852). Vid (Merrimack)fallets öfre ände finnes en .. öfverfallsdamm .. på hvilkens krön ståndare af borrstål äro löst insatta med ändamål att under torra perioder utgöra stöd för omkring 0,6 m. höga sättar (”flashboards”). TT 1904, V. s. 2. Sätt .. (dvs.) en horisontellt placerad bjälke (sättbjälke) el. planka, som har till uppgift att spärra el. dämma upp ett vattenflöde och som för detta ändamål är stödd vid båda ändarna, t.ex. medelst vertikala U-balkar. 2SvUppslB (1954). Då dammen fylls med vatten är utskoven igensatta med luckor, sättar (horisontalt lagda bjälkar av trä eller stål) eller nålar (vertikalt ställda bjälkar). Engström Vattenkr. 31 (1983). — jfr BJÄLK-, SLUSS-SÄTT. — särsk. (förr) ss. ponton (se d. o. 2) byggd, flytande, i vattnet sänk- o. höjbar port (se PORT, sbst.1 3) för spärrande av vattnets inlopp i l. utlopp ur docka, dockport; förr äv. om liknande anordning i sluss. (Skeppsbyggmästaren) giorde sedan en Sätt af skapnad som en halfmåne, hwilken lämpas efter falsen, så at han kan lyftas der utur, och åter släppas neder igen, när något skepp skal gå ut eller in. Nordberg C12 2: 602 (1740). Weste FörslSAOB (c. 1817; äv. i sluss). Genom användande af en ”sätt” eller lös port framför slusskammaren kan den nyttiga längden (hos slussen) ökas. Sthm 2: 309 (1897). Vattnet (skulle) utestängas medelst tvenne s. k. ”sättar”, ett slags pråmliknande portar av trä, försedda med pumpar för länsning och ventiler för vattnets insläppande. VFl. 1924, s. 125. SAOL (1986). jfr DOCK-, PONTON-SÄTT.
Ssgr (i fackspr.): SÄTT-BJÄLKE. vågrätt placerad, i sina ändar av lodrät balk l. fals l. dyl. stödd bjälke för reglerande l. uppdämmande av vatten(flöde) i ström l. kanal o. d. Auerbach (1915). TNCPubl. 43: 190 (1969).
-DAMM. (numera föga br.) jfr damm, sbst.1 I 1. Ofvan om denna sättdamm .. bör ock ett afflöde, eller Flödbro, finnas, som kan afleda alt öfverflöds-vatten ifrån Sluss-anläggningen. VetAH 1811, s. 91. 2SvUppslB 28: 765 (1954).
-FALS. fals avsedd att utgöra stöd för sätt l. sättlucka. Inloppet till dockan stänges ej af vanliga slussportar, utan af en s.k. sättpråm, som kan fyllas med vatten, hvarigenom han sjunker och lägger sig mot sättfalsen. TByggn. 1859, s. 167. På ritningen (av tunneln) antydas två murade eller betonerade pelare .. hvardera försedd med slussportar samt på båda sidor om dessa anordnade sättfalsar. TT 1898, Byggn. s. 44.
-LUCKA. jfr lucka, sbst.2 1. Ohio River .. är försedd med flera dammbyggnader .. Sättluckorna äro af trä och omkring 1,0 m. höga, och två stycken placerade ofvanför hvarandra. TT 1903, V. s. 67.
(slutet) -PORT. (numera föga br.) ss. ponton (se d. o. 2) byggd, flytande, i vattnet sänk- o. höjbar port för reglerande l. spärrande av vattnets inlopp i l. utlopp ur docka, dockport; förr äv. om liknande anordning i sluss, slussport. Schulthess (1885). Ett fartyg af större längd kan (vid slussning) genomsläppas endast med hjälp af de provisionella sättportarna, hvilkas användande .. kräfver en ganska lång tid. TT 1904, Allm. s. 86. Sätt i betydelsen sättport är en flytande port av trä, stål el. betong för avstängning av en torrdocka. 2SvUppslB 28: 765 (1954). SAOL (1998).
-ÖPPNING. (numera föga br.) om öppning som bildas då sätt(ar) i en nåldamm avlägsnas (för vattenavrinning). Nya portar till dockan .. hafva blifvit uppsatta och reparation verkstälts å sättöppningen till nya dockorna. SFS 1891, Bih. nr 6, s. 15. (Då ett bärgat fartygs) intagande .. genom nuvarande sättöppning icke vore möjligt, förefunnes behof af tillgång å en docka af sådant djup och sådan bredd, att ett skadadt fartyg kunde .. i docka införas. BtRiksdP 1896, 5Hufvudtit. s. 14.

 

Spalt S 16334 band 33, 2002

Webbansvarig