Publicerad 1991   Lämna synpunkter
STROSSA stros3a2, v.2 -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[jfr nor. strosse, t. strossen; avledn. av STROSS. — Jfr STROSSNER]
(i fackspr., i sht bergv.) bryta (en bergyta l. malm) i stross(ar); åstadkomma en l. flera strossar (medelst sprängning); bryta malm varvid man spränger en l. flera strossar; äv.: gm att spränga i stross(ar) driva l. åstadkomma en ort l. ett schakt l. en tunnel o. dyl. l. utvidga en redan utsprängd (mindre) ort osv. till fulla dimensioner; ss. vbalsbst. -ning äv. konkret(are), om enskild omgång av sådan brytning l. sprängning l. ställe där sådan brytning osv. ägt (l. äger) rum. En antigeologisk beskrifning öfwer alla klyftor, hål, strossningar, skärpningar, m. m. (skulle) göra mig ett satans hufwudbry. (Berzelius o.) Palmstedt Brevväxl. 1: 21 (1818). För utrymmets skull strossas .. något i ö. wäggen, ehuru malmen derstädes är mycket kisig. Holmkvist BergslGruvspr. 77 (i handl. fr. 1862). I grufvorna äro .. (bergborrmaskinerna) egentligen hittills blott begagnade vid ort- och schaktdrifning — endast undantagsvis vid strossning eller den egentliga malmvinningen. TT 1881, s. 14. I änden på transportorten skars malmen av medelst strossning från en stigort. Därs. 1941, Bergsv. s. 18. (Vid tunnelsprängning) sprängs en öppning, som i enlighet med internationell nomenklatur kan kallas cut; .. Mot denna öppning sprängs därefter resten av berget ut successivt, strossning. Därs. 1954, s. 593. Ett försök att jämföra ekonomin för en trycktub, strossad med långhål, med en strossad på vanligt sätt misslyckades. Därs. 1956, s. 407. Strossning .. (dvs.) sprängning med fritt utslag, varvid borrhålets riktning är ungefär parallell med den yta mot vilket utslag sker. TNCPubl. 73: 160 (1979). — jfr AV-, UNDAN-, UT-STROSSA o. IN-, PALL-, SIDO-, TAK-, VÄGG-STROSSNING m. fl.
Särsk. förb. (bergv.): STROSSA UT10 4. utvidga (ngt) gm strossning; i sht förr äv.: ta ut l. avlägsna (ngt) gm strossning. Därpå drifver man tvärorten i taket och strossar ut hela bredden på rummet samt pallar sedan efter. JernkA 1904, s. 385. TT 1940, Bergsv. s. 12 (med avs. på malm). jfr utstrossa.
Ssg (bergv.): STROSSNINGS-ARBETE~020. TT 1904, Allm. s. 234.

 

Spalt S 12745 band 31, 1991

Webbansvarig